Printvennlig versjon

Det må inngås en skriftlig avtale minst 3 uker før distribusjonsstart.

1. Hva kan sendes

Minst 500 aviser pr innlevering/ordre. Færre kan leveres inn når det betales for 500 sendinger. Minimumsantallet gjelder samlet for adresserte og unavna enkeltaviser til abonnenter, utvidet distribusjon og løssalgspakninger.

Enkeltavis til abonnenter
Regelmessig distribusjon av aviser fra samme avsender (utgiver) til samme mottakere (abonnenter). Innleveringsfrekvens må minimum være én gang per uke i minst 48 av årets uker. Aviser kan ikke inneholde individuelle meddelelser. Vi skiller mellom adresserte og unavna enkeltaviser:

 • Adressert til abonnenter
  Avisene leveres inn med abonnentens navn og postadresse printet direkte på avisen.
 • Unavna aviser
  Aviser til definerte distribusjonsområder kan etter nærmere avtale leveres inn unavna. Abonnentenes navn og adresse overføres elektronisk til vår digitale rutebok senest 2 uker før oppstart. Minste antall er 50 aviser pr postnummer (4 siffer).

Utvidet distribusjon til utvalgte mottakergrupper (Fulldistribusjon)

Det kan avtales utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) til mottakere utover ordinære abonnenter. Planlagt utvidet distribusjon må bestilles/registreres i avisplan, se punkt 4. Distribusjonen må avgrenses til et definert geografisk område, og omfatte alle Husholdninger og/eller Virksomheter i Postens register for uadresserte sendinger, som ikke har reservert seg mot gratisavis.

Utvidet distribusjon utføres på ukedagene mandag til torsdag, med unntak av enkelte dager i juli og i forbindelse med jul og nyttår etter gjeldende kalender for uadressert post. Maksimum én tittel/avis per dag i samme geografiske distribusjonsområder. Postmottakere som har merket postkassen med ”Nei takk til gratisavis” vil ikke motta aviser i utvidet distribusjon.

Løssalgspakning til utsalgssted (butikk/kiosk/kommisjonær)

Pakninger inneholdende to eller flere aviser, kan fremsendes samlet til angitt utsalgssted for løssalg.

Postboks lørdag - lørdagsaviser til abonnenter med postboksadresse

Lørdagsaviser kan utleveres på lørdager til abonnenter som har postboksadresse på lørdagsåpne postkontor og Post i Butikk. Forutsetter at avisen leveres inn lokalt på det postkontor/Post i Butikk der mottaker har sin postboksadresse.


2. Formater, mål og vekt

Avis kan bestå av én eller flere seksjoner, bilag og/eller innstikk. Disse skal være lagt i hverandre med seksjon 1 ytterst. Seksjoner, bilag og innstikk betraktes som del av avisen og inngår i enhetsvekt. Seksjoner, bilag og innstikk kan ikke ha større ytre mål enn sendingens seksjon/del 1, og må legges inn i avisen slik at den enkelt kan brettes/falses før postkasselegging.

 • Maksimumsmål: Lengde 45 cm, bredde 35 cm og tykkelse 7 cm
 • Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm
 • Vekt: Inntil 2 kg pr sending

Løssalgspakning til utsalgssted

 • Maksimumsmål: Lengde maksimum 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse inntil 90 cm.
 • Minimumsmål: Lengde 9 cm og bredde 14 cm
 • Vekt: Inntil 2 kg pr sending

3. Priser og rabatter

Aviser til abonnenter prises i tre alternativer; Lokaldistribusjon, Regionaldistribusjon og Riksdistribusjon. Prisen er sammensatt av følgende hovedkomponenter:

 • Pris per stykk pluss pris per kilo i to vektklasser for enkeltaviser, og en egen vektklasse for løssalgspakning.
 • Ved innlevering av færre enn 500 sendinger faktureres det for minimumsantall.
 • Destinasjon: Norge, Europa og Verden.

Det gis rabatt etter følgende vilkår, se også prisliste

 • Tilrettelegging til postkasseformat (enkeltavis)
  Det gis rabatt på alle aviser som er falset og/eller produsert av kunde i tilnærmet A4-format for effektiv levering i abonnents postkasse/postboks. Avisen skal være falset/produsert slik at påført adresse vises tydelig.

 • Volum og frekvens
  Ved innlevering av 1 500 aviser eller mer, gis det rabatt ut fra antall distribusjonsdager per uke etter følgende inndeling:
  4 - 5 distribusjonsdager per uke (høy rabattsats)
  2 - 3 distribusjonsdager per uke (lav rabattsats)
 • Distribusjon av unavna aviser
  Det gis rabatt for det antall unavna aviser som skal distribueres i avtalt geografisk område. Rabatten gis ikke ved utvidet distribusjon (Fulldistribusjon)

 • Buntsortert (enkeltavis)
  Kunder som har sortert, pakket og buntet med 10 eller flere aviser per bunt etter 4 siffer i postnummeret, gis rabatt for det aktuelle antall sendinger. Rabatten gis ikke ved utvidet distribusjon (Fulldistribusjon), og for aviser i bunter med færre enn 10 eksemplarer. Se retningslinjer for pakking og merking av bunter i punkt 6.

Tilleggstjenesten postboks lørdag
Pris for utlevering av lørdagsaviser til abonnenter med postboksadresse på postkontor eller Post i Butikk er basert på lokal innlevering. Det gis ingen rabatter for aviser til postbokser.

4. Kundeavtale og avisplan

Det må inngås skriftlig avtale mellom kunde (utgiver) og Posten Norge AS minst 3 uker før distribusjonsstart. I avtalen skal det bl.a. angis tittel(er) som omfattes av avtalen. Denne skal være lik tittel som fremgår av avisens forside.

Ved avtaleinngåelse (minst 3 uker før distribusjonsstart) skal kunden registrere én avisplan per tittel med utfyllende opplysninger i nettbutikken. Avisplanen brukes bl.a. til Postens distribusjonsplanlegging og som delgrunnlag for fakturering.

Ved varige endringer i registrert avisplan, skal Bring Kundeservice varsles senest 15 virkedager før distribusjonsdag. Kunden må oppdatere avisplan dagen før distribusjonsdag slik at korrekt pris kan beregnes. Det aksepteres opp til 10 % avvik mellom innlevert antall og oppgitt antall i avisplan før denne må oppdateres. Ved avvik utover dette, kan utsendelsen bli forsinket eller holdt tilbake etter vilkår beskrevet i avtalen.

Utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) må bestilles i nettbutikken gjennom oppdatering av gjeldende avisplan senest 15 virkedager før innlevering til Posten. Bring Kundeservice vil bekrefte bestilling av utvidet distribusjon (Fulldistribusjon) basert på eventuell ledig kapasitet hos lokal distribusjonsenhet.

Se brukerveiledning for registrering av avisplan og opplasting av postnummerfiler.
  
5. Adressering

a) Adressert - påført abonnentens navn og leveringsadresse
Korrekt adressering med abonnentens navn og adresse sikrer at avisene kommer frem til rett mottaker i rett tid.

Navn og adresse skal stå på lys bakgrunn, og på samme sted på alle aviseksemplarer. Det kan brukes klebeetikett eller trykkes direkte på avisen. Navn og adresse skal vende ut når avisen er falset. Rundt adressefeltet skal være minst 1 cm frisone fra kanter og til annen tekst/trykk. Bokstavene må være tydelige og ikke flyte i hverandre.

b) Unavna - uten abonnentens navn og leveringsadresse
Abonnementenes navn og leveringsadresser overføres til Bring i avtalt filformat, minst 2 uker før distribusjonsstart. Abonnementsdata lastes ned i postbudets digitale rutebok og må inneholde abonnentenes fornavn, etternavn og fullstendig postadresse.

Endringer i abonnementslisten, tilgang og avgang, må overføres i avtalt filformat senest kl. 20:00 dagen før distribusjon.  

Aviser til abonnenter med postboksadresse må alltid påføres navn og adresse.

Les mer om abonnementsdata og filformater

c) Returadresse
Returadresse skal være påført avisens for- eller bakside.

6. Vilkår for sortering, pakking og merking av aviser

Aviser må ved innlevering til Posten alltid være forhåndssortert og pakket i bunter etter følgende hovedprinsipper:

 • Aviser for distribusjon til abonnenter i Norge, skal pakkes i bunter etter abonnentens postnummer. Enten i bunter etter alle fire siffer i postnummeret (4-siffer bunt), eller i bunter etter de to første siffer i abonnentenes postnummer (2-siffer bunt).
 • Aviser til abonnenter i utlandet, skal pakkes i bunter etter egne retningslinjer.
 • Aviser for løssalg (Løssalgspakning) i butikk, kiosk, bensinstasjon mm, skal pakkes i egen bunt merket og adressert til det enkelte utsalgssted.
 • Aviser for utvidet distribusjon (Fulldistribusjon), skal pakkes i bunter på 50 og/eller 100 aviser, og merkes spesielt.
 • Aviser uten påført navn og leveringsadresse (unavnet avis), skal pakkes i egne bunter og må ikke sampakkes i bunt med adresserte aviser.

Øverst i hver bunt skal det plasseres et toppark , som nærmere angir hvor og hvordan bunten skal sorteres og fremsendes i Postens distribusjonssystem.

Mer detaljerte opplysninger og retningslinjer for sortering, pakking og merking finner du på i Vilkår for sortering, pakking og merking av aviser.

Postboks lørdag
Aviser som skal leveres ut i postbokser på postkontor og Post i Butikk på lørdager skal være adressert med abonnentens navn og adresse med postboksnummer.

7. Bestilling/ordreregistrering

Distribusjon av aviser til abonnenter bør primært bestilles elektronisk, men kan også unntaksvis bestilles manuelt. Følgende bestillingsalternativer er tilgjengelig:

 • I nettbutikken; for registrerte kunder med tilgang til nettbutikken.
 • Direkteordre; for registrerte kunder med tilgang til nettbutikken, og hyppig innleveringsfrekvens per uke. Krever egen avtale.
 • Manuelt utfylt ordreseddel; for registrerte kunder uten tilgang til nettbutikken.

Ordreregistrering utføres av kunde før avisene innleveres til Posten. Utskrevet fraktbrev fra nettbutikk eller ferdig manuelt utfylt ordreseddel, skal leveres sammen med ett veieeksemplar av avisen til avtalt hovedinnleveringssted.

8. Innleveringssted og -frist

Avisene skal leveres til avtalte postterminaler, distribusjonsenheter og Postkontor/Post i Butikk med postboksanlegg.

Aviser som skal leveres i abonnentens postboks på lørdager må leveres inn direkte til lokalt postkontor/Post i Butikk der abonnenten har sin postboksadresse.

Følgende tidsfrister for innlevering gjelder for de forskjellige alternativer:

Alternativ Innleveringssted Innleveringsfrist
Lokaldistribusjon Ved avtalte distribusjonsenheter og Postkontor/Post i Butikk med postboksanlegg ihht til postnummerliste i avisplan Senest kl 07:00 på utleveringsdag
Regionaldistribusjon Ved avtalte post-/produksjonsterminaler ihht postnummerliste i avisplan Senest kl 00:30 på utleveringsdag
Riksdistribusjon Innleveres ved hovedinnleveringssted ihht kundeavtale Lokale tidsfrister gjelder


 

Ved postterminalene er det montert utstyr (håndscanner) for registrering av innleveringstidspunkt. Dette er et tilbud for avisutgivere som vil ha oversikt over innleveringstidpunkt for sin avis via en egen web-side. Transportør registrerer tidspunkt ved levering på anvist sted i/ved postterminal.

Ordrebekreftelse og veieeksemplar
Ordrebekreftelse kan være fraktbrev eller utskrift av ordreseddel, og skal leveres til avtalt hovedinnleveringssted sammen med ett veieeksemplar av avisen.

9. Fremsending og utlevering

Aviser til abonnenter fremsendes som A-Prioritert. Gitt korrekt adressering, pakking og merking, vil sendingene har følgende veiledende fremsendingstider:

 • Innland: 1 – 2 dager (lørdag, søndag og helligdager kommer i tillegg)
 • Utland: 2 – 14 dager (lørdag, søndag og helligdager kommer i tillegg)

Aviser adressert til mottakere i Norge utleveres mandag – fredag og vil normalt være utlevert i abonnentens postkasse senest kl. 17:00.

Postboks lørdag: Aviser innlevert til lokalt postkontor/Post i Butikk legges i postboksen lørdag.

10. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel sammen med avisplan og veieeksemplar danner grunnlag for fakturering.

11. Generelle betingelser

Utover produktvilkår som beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår og Postens generelle betalingsbetingelser .
Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no