Printvennlig versjon (PDF)

1. Hva kan sendes

Uadressert post er sendinger uten påført navn eller adresse til mottaker.

Uadressert post kan distribueres til mottakergruppene

 • Husholdninger (privatpersoner)
 • Virksomheter

Vi skiller mellom uadressert reklame, gratisavis og informasjon (innhold som ikke er markedsføring). Forbrukertilsynet har gitt føringer for hvilke typer sendinger som kan regnes som gratisavis og informasjon.  Det er begrenset kapasitet for distribusjon av gratisavis og informasjon. Ta kontakt med kundeservice på telefon 04045 for mer informasjon og avtale om distribusjon.

2. Utforming

For reklame og gratisavis kreves det ikke merking av hver enkelt sending. Dersom utsendelsen er i kategorien informasjon, må sendingene merkes med ”Informasjon”. Omslag (konvolutt eller plast) er kun påkrevd når hver sending består av flere deler. Omslaget må slutte tett om innholdet. Alle sendinger i en utsendelse/kampanje må være like, dvs ha samme vekt, format og eventuelt omslag. Uadresserte sendinger skal ikke frankeres med frimerker eller frankopåtrykk.

Ideelt format er A4 (29,6 cm x 21 cm). Formater utover dette kan få brett/skade i forbindelse med stropping av bunter eller ved levering i postkassene.

Det finnes to ulike formatkategorier: standard format og spesielle formater.

2.1.    Standard format

Minimumsformat: 14,8 cm x 12,5 cm
Maksimumsformat: 34 cm x 26 cm
Maks tykkelse: 0,5 cm
Maks vekt: 200 gram

Sendingene kan ikke være ujevne/bulkete. I tillegg må yttersidene være hele og i samme format som de øvrige sidene.

Dersom formatet er større enn 34 cm x 26 cm, må sendingene leveres maskinelt falset (brettet), slik at de kommer innenfor ovennevnte mål for standard format. Det kan ikke benyttes limfals eller andre typer fals som ikke er skarp.

Dersom sendingen er falset, skal falsen være på langsiden. Unntaksvis kan falsen være på sendingens korteste side, da må sendingen være innenfor formatet 21 cm x 14,8 cm.

2.2.    Spesielle formater

Sendingene må få plass i postkassen, og må derfor være innenfor formatet 34 cm x 26 cm. Vær oppmerksom på at i noen tilfeller vil sendinger med tykkelse på over 2 cm ikke være mulig å utlevere i postkassen. 

Sendinger som ikke oppfyller kravene til standard format oppgitt i punkt 2.1, krever særskilt behandling, og får et tillegg i prisen. Det samme gjelder sendinger som

 • er plastpakket
 • har et ikke-rektangulært format
 • er tyngre enn 200 gram
 • er printet på glossy papir
 • er perforerte (eks.kuponger)

Det er ikke alle typer formater som kan sendes som uadressert post og det er begrenset kapasitet for distribusjon av spesielle formater. Spesielle formater distribueres i løpet av en avtalt uke. Ta kontakt med kundeservice på telefon 04045 for mer informasjon og avtale om distribusjon.

2.3.  Papirkvalitet

Hovedregel er at vekten på papiret må være 60 gram pr m2 eller tyngre. Andre papirkvaliteter må avtales spesielt. Dersom sendingen består av ett enkelt ark, må papirkvaliteten være minimum 120 gram pr m2. Her finner du detaljert beskrivelse av papirkvaliteter som krever spesiell avtale.

3. Priser

Se priser inkl tilleggstjenester her

Ved prisendringer gjelder ny pris på alle ordrer som har distribusjonsdag fra og med den dato prisendringen trer i kraft.

4. Bestilling

Alle utsendelser må bestilles i Min Post eller hos kundeservice på telefon 04045, innen gjeldende bestillingsfrister.

For enkelte typer utsendelse må bestillingen alltid gjøres hos kundeservice:

 • Når sendingene veier mer enn 200 gram per stk eller har spesielle formater
 • Når utsendelsen skal betales kontant

Når bestillingen er gjort gjennom kundeservice, mottar kunden et forslag til distribusjonsområde. Det er kunden sitt ansvar å godkjenne utvalget, og bestillingen må bekreftes pr e-post til kundeservice.

4.1.    Bestillingsfrist

Standard bestillingsfrist er 15 virkedager før distribusjonsdato.

Vi tilbyr også kortere bestillingsfrist. Sendinger med standard format (se punkt 2.1) kan bestilles inntil 3 virkedager før innlevering mot et pristillegg per sending. Se prislisten.

Bestillingsfristen regnes fra den dato bestillingen er bekreftet i Min Post, eller i epost fra kundeservice.

Det er begrenset kapasitet for distribusjon av uadressert post. I tilfeller av overbooking, kan det være aktuelt å flytte deler av bestillingen til senere distribusjonsdato. Kundeservice vil gi beskjed senest 10 virkedager før distribusjonsdato om berørte områder. Dersom distribusjonsdato må flyttes etter dette tidspunktet, vil porto for den delen av utsendingen som ikke leveres som avtalt bli refundert, se pkt 11.

4.2.    Endring eller avbestilling

Endringer og avbestillinger medfører ekstra kostnader, og det må betales et pristillegg (se tabellern) som beregnes for den delen av utsendelsen som er endret i forhold til bestillingen. Ved endring av antall, format, vekt eller innleveringsdato bortfaller alle garantier med hensyn til distribusjonsdag.

Endring eller avbestilling (scroll mot høyre for å se pristillegg)

Type Når varslet Betingelser Pristillegg *)
Endring av antall Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato Når totalantallet reduseres med mindre enn 50 %  
(Når totalantallet reduseres med mer enn 50 % regnes det som avbestilling, se nedenfor)
Kr 0,25 pr stk
Maks kr 10 000 pr endring
Etter bestillingsfrist Økning av antall må gjøres i egen ordre (kan gjøres inntil 3 dager før innlevering) Tillegg for kort bestillingsfrist, se prisliste
Etter innlevering Kun mulig å fjerne ruter fra ordren og det er bare mulig hvis Posten ikke er kommet for langt i sin produksjonsprosess Kr 0,50 pr stk
Maks kr 25 000 pr endring
Endring av vekt

 

Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato Reduksjon av vekt på mer enn 10% eller mer enn 10 gram Kr 0,25 pr stk
Maks kr 10 000 pr endring
Etter innlevering Reduksjon av vekt på mer enn 10% eller mer enn 10 gram Kr 0,50 pr stk
Maks kr 50 000 pr endring
Endring av format  Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato Endring av formatkategori (A4, A5, A6 egendefinert) Kr 0,25 pr stk
Maks kr 10 000 pr endring
Etter innlevering Endring av formatkategori (A4, A5, A6 egendefinert) Kr 0,25 pr stk
Maks kr 15 000 pr endring
Endring av distribusjonsdato  Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato Forutsatt ledig kapasitet på aktuell dato Kr 0,25 pr stk
Maks kr 10 000 pr endring
Etter innlevering Forutsatt ledig kapasitet på aktuell dato.
Må avtales med kundeservice (bare mulig hvis Posten ikke er kommet for langt i sin produksjonsprosess)
Kr 0,50 pr stk
Maks kr 25 000 pr endring
Endring av innleveringsdato og/eller innleveringssted Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato  Ved behov for å levere tidligere enn avtalt, skal dette avtales med kundeservice minimum to virkedager før avtalt innleveringsdato Kr 0,25 pr stk
Maks kr 10 000 pr endring 
Ved behov for å levere senere enn avtalt,
skal dette avtales med kundeservice
Tabell for leveringshastighet gjelder, se punkt 6.2
For sent innlevert Innlevering 1-3 virke-dager senere enn avtalt innleveringsdato (ikke varslet) Ny distribusjonsdato blir satt 3 virkedager fram i tid dersom det er ledig kapasitet. Hvis ikke, distribueres sendingene på første distribusjonsdag med ledig kapasitet Kr 0,25 pr stk
Maks kr 15 000 pr endring
Avbestilling  Etter bestillingsfrist og før avtalt innleveringsdato Når totalantallet reduseres med mer enn 50%, eller ved avbestilling av hele ordren Kr 0,35 pr stk
Maks kr 20 000 pr endring
Etter innlevering og før produksjonsstart Ordren regnes som avbestilt dersom sendingene uteblir (ikke er levert innen 3 virkedager etter avtalt innleveringsdato)
Dersom kunden fortsatt ønsker distribusjon, må ordren bestilles på nytt
Kr 0,50 pr stk
Maks kr 50 000 pr ordre

*) Lagerleie eller makulering:

 • Hvis endringene medfører behov for lagring av materiell, vil lagerleie komme i tillegg
 • Makulering av materiell kan bestilles i forbindelse med avbestillinger/endringer eller av andre grunner

Løsning og pris for lager og makulering må avklares i hvert enkelt tilfelle og avtales med kunde.   

5. Pakking og merking

5.1. Palleskilt og fraktbrev

Uadressert post leveres inn på EUR-paller, i bunter eller esker og merkes med palleskilt. I tillegg skal et fraktbrev alltid følge innleveringen.

Palleskilt og fraktbrev skrives ut fra vår nettside for pakningsmateriell. Ved bestilling i Min Post mottar du en e-post med lenke og passord direkte til nettsiden. Er bestillingen gjort hos kundeservice logger du inn på My Bring – pakningsmateriell uadressert post. Her finner du også nødvendige opplysninger om hvor mange eksemplarer som skal pakkes til hvert av våre postreklamesenter.

5.2. Pakking på EUR-pall

For beskrivelse av hvordan sendingene skal pakkes på pall og merkes til våre reklamesenter, se Pakking av uadressert post.

5.3. Pakking i bunter

Når det er for få sendinger til at det egner seg til å pakke på pall, eller dersom sendingene ikke dekker et lag på pallen, skal sendingene pakkes i bunter. Hver bunt stroppes forsvarlig og påsettes palleskilt. Alternativt kan sendingene pakkes i pappesker dersom bunting ikke er mulig/egnet. Maks vekt pr bunt eller eske er 6 kg.

Dersom sendingen innleveres til postkontor eller Post i Butikk, skal sendingene pakkes i bunter.

5.4. Konsekvenser ved avvik

Avvik fra pakningsvilkårene kan føre til at sendingene ikke blir tatt i mot ved innleveringsstedet. Oppdages avviket først etter at sendingene er innlevert til Posten kan det medføre stort merarbeid, og sendingene kan bli forsinket. Merkostnader vil bli belastet kunden.

6. Innlevering

Alle utsendelser/kampanjer innleveres på sted og dato som angitt i bestillingen. Sammen med fraktbrev skal det leveres 15 eksemplarer av sendingen for kontrollveiing.

6.1. Innleveringssted

Utsendelser på mer enn 10 000 sendinger:
Leveres inn på postterminal som angitt i forbindelse med bestilling. Enkelte postkontor kan ta i mot utsendelser på mer enn 10 000 sendinger. Kontakt kundeservice på telefon 04045 for nærmere informasjon.
 
Utsendelser under 10 000 sendinger:
Leveres inn på det postkontor, Post i Butikk eller postterminal som er angitt i forbindelse med bestilling.

6.2 Innleveringsfrist

Innleveringsfrist er minimum 3 – 7 virkedager før distribusjonsdag, avhengig av innleveringssted og utleveringssted. Innleveringsdag regnes som dag 0. Alle ukens dager, bortsett fra lørdager, søndager, helligdager, offentlige høytidsdager, julaften, nyttårsaften og onsdag i påskeuka regnes som virkedager.

Se tabell for leveringshastighet og innleveringsfrister. (pdf)

For innleveringer på postkontor eller Post i Butikk må det legges til 1 ekstra virkedag fra innlevering til utlevering. Vær oppmerksom på at det er forskjell på poststedenes åpningstid og innleveringsfrist. Finn aktuelt innleveringssted på bring.no/kart. Trykk på lenken «Mer informasjon», og du finner innleveringsfristen nederst i vinduet.

For sendinger som skal distribueres i ukene 50, 51 og 52 og 1 (2020) må det legges til 2 ekstra virkedager fra innlevering til utlevering. For sendinger som skal distribueres i uke 1 (2019) og 17 (uken etter påske) må det legges til 1 virkedag. Merk at 1 ekstra virkedag også vil gjelde for uke 1 i 2019.

7. Utlevering

Utleveringsalternativer

 • Bestemt dag: utlevering på en angitt dato
 • Sperrefrist: utlevering i løpet av 4 virkedager fra og med angitt dato
 • Sendinger med spesielle formater (se punkt 2.2): utlevering i løpet av en avtalt uke

Utlevering i mottakerens postkasse skjer i henhold til avtalt utleveringsdato/utleveringsperiode. Distribusjonsdager er mandag til og med torsdag, såfremt disse faller på virkedager. I lavsesong (juli) kan antall distribusjonsdager pr uke bli redusert.

Det blir levert én sending pr postkasse/postboks.

Uadressert reklame og gratisaviser distribueres til alle husholdninger som ikke har reservert seg mot henholdsvis uadressert reklame eller gratisaviser. Sendinger merket med «Informasjon» distribueres til alle husholdninger, uavhengig om postkassen er merket med reservasjon. Uadressert reklame blir ikke oppbevart eller ettersendt ved adresseendring, oppbevaring av post eller midlertidig ettersending.    

8. Betaling

Ved innlevering skal sendingene følges av et fraktbrev, som også danner betalings-/fakturerings-grunnlaget. Følgende betalingsalternativer kan benyttes:

a. Faktura

Ved bestilling på Min Post eller hos kundeservice, kan utsendelsen betales med faktura.
Fakturering skjer på distribusjonstidspunktet og betalingsfristen er 14 dager.

b. Betaling med kort

Uadressert post kan betales med kort ved bestilling på Min Post.

c. Kontant betaling

Utsendelsen kan betales kontant eller med kort ved innlevering på postkontor eller Post i Butikk. Bestillingen må først gjøres hos kundeservice, som beregner prisen og klargjør fraktbrevet som må følge innleveringen.

9. Reklamestatistikk

På linje med andre aktører rapporterer Posten månedlig informasjon om kundenes distribusjon av uadressert post til Nielsen Media Research (NMR), eller tilsvarende organisasjon for reklamestatistikk. Dette gjøres for å følge utviklingen av reklamemarkedet i Norge. Rapporteringen inneholder opplysninger om distribusjonsomsetning pr måned spesifisert på kundenivå og basert på bruttopriser (før evt. rabatter og eksklusive mva), og omfatter historiske tall.

10. Antallsopplysninger

Antallet sendinger til et område vil variere noe over tid. Antall oppgitt for en spesifikk utsendelse/kampanje vil av samme årsak ikke kunne brukes for en ny utsendelse.

Avvik mellom innlevert/fakturert antall og distribuert antall sendinger kan forekomme på grunn av flytting, midlertidig adresseendring, oppbevaring av post, endring i reservasjon og ruteomlegginger i tidsrommet mellom bestilling og utlevering.
 
Avviket kan bli noe høyere i ferier enn resten av året. Løpende gjennom året er det i gjennomsnitt ca 1%  av adressene som har omadressering og oppbevaring, mens dette tallet kan øke til ca 10% i enkelte områder i ferier.  

Ruteendringer kan medføre at distribusjonsområdet blir justert og ikke er eksakt som bestilt. Ruteendringer, samt forhold styrt av mottaker (full postkasse, låste oppganger), kan utgjøre et avvik på inntil 1 %. Dette regnes ikke som avvik i distribusjonen og kompenseres ikke.

Dersom ruteendringer medfører at antallet mottakere i det bestilte distribusjonsområde endres vesentlig, vil Posten kompensere porto for manglende distribusjon.

11. Refusjon av porto

Hvis utsendelsen ikke distribueres til avtalt tid, dvs. den dato som er bekreftet ved bestilling har kunden rett til refusjon av porto dersom feilen er forårsaket av Posten. Dette gjelder også dersom Posten endrer distribusjonsdato senere enn 10 virkedager før distribusjonsdato.

Det er den delen av utsendelsen som ikke utleveres i henhold til vilkårene som legges til grunn for beregning av refusjon:

 • 1 virkedag for tidlig/sent utlevert: 90 % av porto refunderes
 • 2 virkedager eller mer for tidlig/sent utlevert eller manglende distribusjon: 100 % av porto refunderes

12. Postens erstatningsansvar

Posten betaler erstatning for sendingen hvis den blir skadet, kommer bort eller blir forsinket, dersom dette skyldes grov uaktsomhet. Posten er ikke ansvarlig for følgeskader.

Erstatningsplikten foreligger ikke når skade, bortkomst eller forsinkelse skyldes:

 • Feil eller forsømmelser fra kundens side
 • Sendingens beskaffenhet
 • Manglende eller mangelfull pakking
 • Forhold som Posten ikke kunne unngå eller avverge følgene av

13. Force Majeure

Partene er ikke ansvarlig for mangelfull oppfyllelse av avtale eller vilkår dersom det kan bevises at svikten skyldes hendelser utenfor partenes kontroll og som partene ikke rimeligvis kunne ha regnet med ved bestillingen eller som de heller ikke rimeligvis kunne ha unngått eller oppfylt/dekket (force majeure).

Følgende omstendigheter skal betraktes som force majeure: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydelig arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

14. Kundens ansvar

Dersom leveransen ikke er i overensstemmelse med kriteriene som er gjengitt i disse vilkårene, vil kunden kunne bli erstatningspliktig.

Sendinger som på grunn av sitt innhold, emballasje eller andre årsaker ikke er egnet for fremsending, eller sendinger som kan påføre skade på personer/materiell eller andre postsendinger kan nektes mottatt.

15. Reklamasjonsfrist

Reklamasjon må fremsettes innen 30 dager etter innleveringsdato. Les mer om reklamasjon og klager.