Toll

Import og fortolling

En vare som innføres til Norge må igjennom en rekke prosesser hos Tollvesenet. Kunnskap om tollbestemmelser er avgjørende for en smidig og korrekt innførsel av varer til Norge.

Skal du importere varer, kan Bring ta seg av transport og fortolling for bedriften din. Det er særlig tre tilfeller hvor forsendelser inn til Norge skal importfortolles, disse er:

 • Varer over NOK 350. Sendinger fra utlandet med vareverdi fra og med NOK 350 inkludert frakt og forsikring. Alkoholholdige drikkevarer, tobakk og andre restriksjonsbelagte varer uansett verdi er unntatt avgiftsfrihet.

 • Midlertidig import. Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel

 • Gjeninnførsel til Norge. Varer som gjeninnføres til Norge etter for eksempel en reparasjon

Fortolling 

Ved import kan du velge om varen skal fortolles eller legges inn på eget tollager. Innlegg av ufortollede varer på tollager, kan være aktuelt i de tilfeller varen skal gjenutføres eller at varen ønskes fortollet på et senere tidspunkt.

Vi har tillatelse til direktekjøring av ufortollede varer. Dette innebærer at varen kan kjøres ufortollet til vareeiers eller mottakers lager under forutsetning av at sendingen fortolles innen 10 dager. Direktekjørte varer merkes med «ufortollet vare», og skal ligge urørt på lager inntil de er fortollet. Det er importørens ansvar å sikre at varen er fortollet før den tas i bruk!

Kvalitet på fortolling avhenger av at faktura som følger sendingen er tilfredsstillende. Dette kan du lese mer om under avsnittet Fortollingsdokumentasjon på denne siden. 

Importavgifter 

Ved fortolling av varen stilles den til fri disposisjon for vareeier. Samtidig beregnes importavgifter til staten. Importavgiftene kreves opp enten via tollkreditt eller via kontantbetaling.

Vi anbefaler at bedriften din bruker tollkreditt da dette bidrar til en rask og enkel fortolling av varer.

Tollkreditt

Norske firmaer kan søke Skatteetaten om å få innvilget kreditt for toll og avgifter og unngår å betale importavgifter på stedet. Tollkreditt bidrar til en rask og enkel fortolling av varer og kan også fungere som en sikkerhet for toll og avgifter ved midlertidig import. Tollkreditt er en avtale mellom Skatteetaten og vareeier, hvor det belastes et månedlig gebyr på 100 kroner i de månedene hvor tollkreditt blir benyttet. Dette er uavhengig av antall deklarasjoner. Elektronisk kontoutskrift, samt vedlegg til avstemming av regnskap, hentes i ALTINN  cirka den 2. i hver måned.

Ved å melde inn din bedrifts tollkredittkontonummer til Bring Parcels vil importavgifter for ettertiden belastes din bedrift via din tollkredittavtale.

Dagskreditt/kontantbetaling

Firmaer som ikke innehar egen tollkreditt, kan benytte Bring og Postens dagskreditt hos myndighetene. Toll og avgifter kreves normalt innbetalt før sendingen fortolles i TVINN. Fortolling på vår dagskreditt betyr en mer arbeidskrevende transaksjon for oss og gir en merkostnad som belastes importør

Se hva Tollvesenet skriver om Varer inn til Norge.

Les mer om vilkår her.

Eksport og fortolling

Når en vare skal sendes ut av Norge, er det viktig å sørge for at de tollmessige prosesser og krav er fulgt. Det er viktig at eksportøren setter seg inn i reglene for eksport fra Norge, og i tillegg kreves det at man må kjenne til og følge regelverket for import til mottakerlandet.

Skal du eksportere varer kan Bring besørge transport, samt tilby deg ekspertise på fortolling og utføre andre tolltjenester. I følgende tilfeller skal forsendelser ut av Norge eksportfortolles:

 1. Høy vareverdi. Alle forsendelser med vareverdi over NOK 5000
 2. Midlertidig utførsel. Alle forsendelser som krever midlertidig utførsel, for eksempel varer sendt til reparasjon i utlandet og som skal returneres til Norge
 3. Gjenutførsel Alle gjenutførsler av varer som har vært midlertidig innfortollet i Norge

Vær oppmerksom på at vareforsendelser med vareverdi under NOK 5000 likevel skal fortolles hvis varen er restriksjonsbelagt.

En vare kan ikke sendes ut av Norge før Tollvesenet har gitt tillatelse til dette. En tillatelse til eksport gjøres ved at varen tollekspederes elektronisk i Tollvesenets fortollingssystem TVINN. En bekreftet tilbakemelding fra Tollvesenet gir tillatelse til at selve forsendelsen av varen kan starte.  

Skal bedriften din sende varer til Svalbard og Jan Mayen, er det viktig å vite at selv om områdene tilhører Norge, regnes de som tollmessig utland og det kreves fortollingsdokumentasjon på lik linje som annen eksport. 

Tolldokumenter til land utenfor Skandinavia må fylles ut med engelsk tekst.

Viktig dokumentasjon for eksportøren

Skal varene dine bli fraktet ut av Norge uten forsinkelser, må ansvarlig eksportør merke og adressere forsendelsene riktig og sende oss korrekt fortollingsdokumentasjon. Deretter tar vi oss av fortollingsarbeidet og sørger for at varene dine blir eksportdeklarert.

Dokumenter som eksportør skal kunne vise frem for eksportfortolling er:

 • Handelsfaktura skal alltid følge sendingen
 • Opprinnelsesdokumentasjon (opprinnelsesbevis, fraktbrev(EUR1/fakturaerklæring))
 • Proformafaktura benyttes bare i særskilte tilfeller


Så snart varene er eksportdeklarert, sendes fortollingspapirene til eksportøren, og eksportøren har en oppbevaringsplikt på 10 år. Fortollingspapirene er viktig når det skal søkes om avregning av moms hos Skatteetaten (dokumentasjonskrav ifølge merverdiavgiftsloven).

I avsnittet Fortollingsdokumentasjon finner du mer informasjon om de dokumentene som kreves for å eksportere varer til utlandet.

Særskilt tillatelse 

For en del produkter, slik som næringsmidler, fiskeprodukter og høyteknologiske varer av militær og strategisk betydning, kreves eksportgodkjenning (særskilt tillatelse), innen varene kan fraktes ut fra Norge.

Skal du sende varer til Norges viktigste samarbeidspartnere i EU, EFTA, USA, Kina og Japan, kreves det vanligvis ikke særskilt utførselstillatelse fra Utenriksdepartementet.

Ulike land har ulike regler for i hvilke tilfeller utførelseslisens kreves. Bedriften din har som eksportør alltid ansvaret for å finne ut hvilke regler som gjelder noe som betyr at dere må vite hvilke varer som er forbudt å selge og hvilke som er underlagt lisensplikt.

Internasjonale handelsrestriksjoner 

En del land er underlagt internasjonale handelsrestriksjoner, dette kan endres fortløpende og hold deg derfor alltid oppdatert på gjeldende restriksjoner.  Finn ut om varen du skal eksportere har handelsrestriksjoner.

Eksportforbud kan også gjelde for visse varegrupper i henhold til Utenriksdepartements regler.

Se hva Tollvesenet skriver om Varer ut av Norge.

Last ned

Handelsfaktura (PDF)
Proformafaktura (PDF)

Priser tolltjenester

Priser for pakker. Prisene er ekskl. mva. For privatpersoner, se posten.no.

Priser for gods. Prisene er ekskl. mva.

Priser for termo. Prisene er ekskl. mva.

Last ned:

Tollbrosjyre veiledning

Priser for pakker (PDF)

Priser for termo (PDF)

Fortollingsdokumentasjon

Ved all internasjonal handel med varer følger krav til handels- og fraktdokumentasjon. Mangelfull dokumentasjon fører ofte til at forsendelsen din blir forsinket, eller i verste fall stoppet. Det er derfor viktig at de riktige dokumentene plasseres lett tilgjengelig utenpå sendingen - gjerne i en plastlomme eller lignende så de ikke faller av underveis. Her kan du lese mer om og laste ned de vanligste skjemaene som benyttes.

Handelsfaktura (Commercial invoice) brukes normalt i all handel med utlandet og danner grunnlaget for Tollvesenets fastsettelse av toll og avgifter. Fakturaen skal gi detaljert oversikt over hva sendingen inneholder, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger. Dette har betydning for varens tollverdi og korrekt beregning av toll og avgifter. Handelsfakturaen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fakturanummer
 • Selgers og kjøpers navn, adresse og VAT-nummer / EORI-nummer
 • Sted og dato for utstedelse
 • Antall kolli og vekt
 • Nøyaktig spesifikasjon av sendingens innhold, helst med referanse til HS-nummer (varenummer/tolltariffnummer)
 • Avtalt pris oppgitt i avtalt valuta
 • Leveringsbetingelser (Incoterms)
 • Andre betingelser knyttet til salget (rabatter eller annet)


Proformafaktura
aksepteres av tollmyndighetene kun i de tilfeller der mottakeren ikke skal betale for varen (gaver, vareprøver, gratis erstatningsleveranse, reparasjoner, også videre). Benyttes proformafaktura skal oppgitt verdi gjenspeile varens reelle verdi. Når det gjelder dokumentforsendelser hvor det ikke er snakk om en handel mellom to parter kreves det likevel en proformafaktura med beskrivelse av innhold. I feltet for verdi skal det stå: «NCV» «No Commercial Value»

Opprinnelsesdokumentasjon legges ved dersom bedriften din ønsker å oppnå tollfordeler som nedsatt toll eller tollfrihet på tollbelagte varer. Eksportør må dokumentere varens opprinnelse med godkjent opprinnelsesdokumentasjon som varesertifikat eller opprinnelseserklæring fra land Norge har frihandelsavtaler med og med GSP -sertifikater for import fra utviklingsland.

Lurer du på hvilke land Norge har frihandelssavtale med, kan du lese mer om dette på Tollvesenets sider.

Krav om tollfordeler (preferansetollbehandling) må fremsettes på importtidspunktet, og skal kunne dokumenteres

 1. Varesertifikat EUR1 er et skjema som kan brukes av alle eksportører og har ingen verdibegrensning. Sertifikatet må være attestert av Tollvesenet, og fylles ut på et av de offisielle språkene til de landene som er part i den enkelte avtale, eller på engelsk.
  Varesertifikat EUR1 kan du bestille hos:
  Wittusen & Jensen as,
  Postboks 115 Kalbakken, 0902 OSLO,
  telefonnummer: 22 90 20 00,
  epost: kundeservice@wj.no

  eller:

 2. Opprinnelseserklæring (fakturaerklæring) er en tekst som eksportøren påfører fakturaen (eller et annet handelsdokument), og som skal dokumentere produktenes/varens opprinnelsesstatus ved importfortolling i mottakerlandet. Erkæringen krever ingen attestering av Tollvesenet eller annen myndighet.

  • Dersom verdien på opprinnelsesproduktene er under 50 000 kroner/EUR 6000 kan enhver eksportør utstede opprinnelseserklæringer
  • Er verdien høyere en 50 000kr/EUR 6000 må en godkjent/autorisert eksportør utsteder opprinnelseserklæringen. Autorisasjonsnummer skal da oppgis i erklæringen.
  • En opprinnelseserklæring har en gylighet på fire måneder.
   Eksempel på opprinnelseserklæring (Invoice declaration):
   “The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ........ (1).) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........(2). preferential origin.”

   Forklaring til eksempel:
   1. Autorisasjonsnummeret som den godkjente eksportør har fått utdelt av tollmyndighetene skal anføres i parentesen. Dersom fakturaerklæringen er utferdiget av en eksportør som ikke er autorisert, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.
   2. Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Dersom eksporten reguleres av EØS-avtalen og produktene oppfyller betingelsene for å ha EØS preferanseopprinnelse skal “EØS” eller “EEA” anføres her.
    Vær oppmerksom på at varesertifikater og opprinnelseserklæringer kan ha ulike formkrav, ordlyd og utforming, avhengig av hvilken handelsavtale det refereres til.

 

GSP - Generalized System of Preferences er et system med generelle tollfordeler for import av varer fra utviklingsland. Dette innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfrihet eller toll-lettelser ved innførsel til Norge.

GSP “opprinnelsesstatus” må kunne dokumenteres ved fremleggelse av tilfredsstillende opprinnelsesbevis. Et GSP-opprinnelsesbevis skal være utstedt av eksportøren og skal som hovedregel være attestert av vedkommende lands tollmyndigheter eller av annen godkjent myndighet. For å få GSP-preferansetollbehandling må varen være sendt direkte fra et GSP-land til Norge, via EU eller Sveits. Originalsertifikat skal følge varer sendt direkte fra et GSP land. For delsendinger fra EU og Sveits stilles det krav til at godkjente erstatningssertifikater følger varene.

 

Tillatelser og lisenser. Norge, på lik linje med andre land, har import- og eksportrestriksjoner på enkelte varer. For import av slike varer kreves det tillatelse fra aktuell myndighet. Det er viktig å merke seg at tillatelse må foreligge før varen utleveres fra tollager eller utføres til utlandet. Som grensekontrollerende myndighet forvalter Tollvesenet regelverk på vegne av andre myndigheter, og dette berører import- og eksportrestriksjoner.

 

Forhåndsvarsling. For å øke sikkerheten innen vareførsel er det krav om riskikovurdering og elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra tredjeland. Vareførsel mellom Norge og EU er unntatt fra kravet om forhåndsvarsling. For eksportør og importør betyr det at sammen med varene må det legges ved korrekt fortollingsdokumentasjon og relevante opplysninger før transporten kan iverksettes. Feil og mangler vil medføre forsinkelser og økte kostnader.

Eksempel på unntak fra varslingsplikt:

 • Varer som transporteres i henhold til den internasjonale postkonvensjonen
 • Varer og forsyninger til og fra installasjoner på kontinentalsokkelen