Spørsmål og svar

Spørsmål 1:
Hva betyr EORI?
Svar:
Forkortelsen EORI star for ”Economic Operator Registration and Identification”  og er et identifikasjonsnummer som tildeles alle økonomiske aktører i EU som har aktiviteter som kommer inn under EUs tollovgivning.

Spørsmål 2:
Hva betyr AEO?
Svar: 
Autorisert økonomisk operatør er et foretak som har blitt autorisert på sikkerhet i henhold til spesifikke krav. At et foretak er autorisert innebærer at det får visse fullmakter eller lettelser. For å oppnå dette må foretaket oppfylle visse krav, som skjer gjennom en godkjenning fra Tollvesenet.

Spørsmål 3:
Hva er leveringsbetingelser?
Svar:
Leveringsbetingelser/Incoterms: er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser som benyttes i forbindelse med nasjonale og internasjonale handelstransaksjoner.  Incotermene beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper. Leveringsbetingelser skal være oppført i handelsfakturaen.
Oversikt over leveringsbetingelsene finner du her

Spørsmål 4:
Hva er HS- nummer? 
Svar:
HS-nummer (Harmonized System Code): er det samme som tolltariffnummer og blir også kalt varenummer. Et varenummer består av åtte siffer hvor de seks første sifrene er internasjonale. Dette betyr at de seks første sifrene i et varenummer på en utenlandsk faktura i utgangspunktet er identisk med de seks første sifrene i den norske tolltariffen. 

Spørsmål 5:
Hva er tolltariffen?
Svar:
Tolltariffen er et oppslagsverk for koding og beskrivelse av varer. Den finnes både i bokform og elektronisk. I den elektroniske utgaven er hvert varenummer knyttet opp mot de respektive toll- og avgiftssatser.

Spørsmål 6:
Hva betyr klassifisering av varer
Svar:
Klassifisering av en vare betyr å finne frem til korrekt tolltariffnummer. I en handelsfaktura skal eksportør påføre varens HS- nummer/tolltariffnummer slik at varene blir fortollet korrekt både ved eksport og import. Korrekt tolltariffnummer gir informasjon om du skal betale toll for varen din. Ved søknad til Tollvesenet kan man få en bindende klassifiseringsuttalelse. 

Spørsmål 7:
Hva er preferansetollbehandling? 
Svar:
Preferansetollbehandling innebærer at opprinnelsesprodukter kan oppnå tollfordeler ved import. Man kan få null toll eller en lavere tollsats enn det som gjelder dersom varene kommer fra et land man ikke har frihandelsavtale med (også kalt tredjeland).

Spørsmål 8:
Hva er en frihandelsavtale? 
Svar:
En frihandelsavtale er en avtale mellom to eller flere land eller områder der hovedhensikten er å skape bedre rammebetingelser for handel mellom partene. I en frihandelsavtale fjernes eller reduseres tollen og andre handelshindringer som for eksempel lisenser og kvoter. EØS-avtalen er et eksempel på den frihandelsavtalen Norge har med EU’s medlemsland, Norge er også et av EFTA medlemslandene som har inngått en hel del frihandelsavtaler.

Spørsmål 9:
Hvorfor er ikke min tollkreditt benyttet ved fortolling?
Svar:
I de tilfeller en  tollkreditt konto er stengt eller overskredet, vil man ikke kunne benytte tollkredittkontoen ved fortolling og importavgiftene belastes via dagskreditt/kontantoppgjør.