Vilkår for Ekspress neste dag

Vilkår for Ekspress neste dag

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for pakker i Norge

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Forutsetninger for å benytte produktet

Benyttes fra / til bedrifter og privatpersoner.

Dekningsområde

Hele landet. Se også fremsendingstid.

Henting hos kunde

Tas med dersom det er inngått avtale om henting av andre tjenester eller henting kan avtales separat. Bedriftspakke ekspress over natten holdes adskilt fra andre sendinger for å sikre riktig prioritet. For øvrig innlevering Post i Butikk / Postkontor. Ingen henting julaften og nyttårsaften.

Fremsendingstid

Leveres i sentrale områder i de fleste byer innen kl 09.00 dagen etter at pakken er sendt. For øvrig innen kl 11:30 eller kl 16:00 ankomstdagen, normalt dagen etter innlevering. Utlevering mandag–fredag. Se for øvrig: fremsendingstabell. Lørdagslevering kan bestilles mot pristillegg.

Utleveringsmåte

Leveres på døren hos mottaker mot kvittering. I områder med utkjøring innen kl. 09:00: Pakken forsøkes levert en gang til innen kl. 16:00 samme dag dersom mottaker ikke er til stede ved første leveringsforsøk. Øvrige områder har ett leveringsforsøk. Pakker som ikke har latt seg utlevere kan hentes på post i Butikk/Postkontor.

Varsling av ankommet pakke

e-varsling (sms/e-post) kan bestilles uten tilleggspris. Sjåførkort legges om mulig igjen for produkter som leveres på dør som standard.

Hentefrist ved Post i Butikk/Postkontor og ettersending/retur

Hentefristen for sendinger er 14 dager. Varsel blir sendt til mottaker pr brev, e-post eller SMS avhengig av hvilken info avsender har oppgitt. Påminnelse pr brev sendes etter 5 dager. SMS/e-post sendes dag 3 og dag 11. Sendinger som ankommer i tidsrommet 1.-17. juli kan hentes i hele juli og blir ikke sendt i retur før 1. august. Sendinger vil heller ikke bli returnert i tidsrommet 23.12.-1.1.

Noen avsendere har likevel avtalt 14 dagers hentefrist hele året.

Fra 01.10.2022 vil hentefristen på pakker som hentes på Post i Butikk og i Pakkeboks, endres fra 14 dager til 7 dager. Mottaker kan kostnadsfritt via Posten- Appen eller via sms be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager.

Dersom sendingen ikke hentes innen hentefristen, vil den bli sendt i retur til avsender. Dette vil faktureres som en ny sending. Er sendingen utlevert og sendingen ønskes returnert, må mottaker betale ny frakt dersom det ikke er inngått avtale om returservice.

Maks vekt og maks mål

Maks vekt: 35 kg per kolli.
NB! Maks mål: 120 x 60 x 60 cm

Miminumsmål

Minimum: 23 x 13 x 1 cm

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Farlig gods

Det kan i utgangspunktet ikke sendes farlig gods som Bedriftspakke Ekspress over natten. Unntaket er Biologisk materiale, UN3373, kategori B. Maksimumsmengder per koll er 4 liter/kilo totalt, maksimum per indre beholder er 1 liter/kilo. Hver kolli skal merkes slik:

Etikett Biologisk materiale

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en nyttig og forenklet veileder om biologisk materiale på norsk, med blant annet detaljerte krav til innpakning og til merking for UN3373, kategori B. Veilederen finnes her.

Grunnet regelverk hos de ulike kommersielle flyselskapene i Norge kan vi ikke lengre tilby fremsending av pakker som inneholder tørris på tjenestene Bedriftspakke Ekspress over natten eller Ekspress over natten kontant. Dette forbudet gjelder også dersom tørris er tenkt benyttet som kjølemiddel til biologiske materiale UN3373.

Merking

Det må benyttes godkjente og riktig utfylte transportetiketter/ adressekort. Ved bruk av ikke godkjent adressebærer kan sendingen bli avvist.

EDI

Kan benyttes. EDI forutsetter et enkelt dataprogram for merking samt generering og oversendelse av sendingsinformasjon.

Pris

Prisen er iht. gjeldende prisliste, dersom ikke annet er avtalt. Se priser her.

Svalbardtillegg

For pakker til Svalbard tilkommer et fast pristillegg pr kolli. Se prisliste.

Betalingsform/faktura

Kredittbehov og betalingsbetingelser avklares med Kredittavdelingen. Kredittavdelingen informerer kunden direkte pr mail om kredittbetingelsene. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i Lov om renter ved forsinket betaling. Posten krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved betalingsmisslighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten. Posten kan stoppe fakturering av tjenester med øyeblikkelig virkning dersom avtalt kredittgrense er overskredet på grunn av betalingsmisslighold eller nedjustert kredittverdighet fra kredittopplysningsbyrå. I de tilfeller kredittverdigheten er nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten fastsetter sikkerhetsbeløpet. Reklamasjoner må gjøres innen forfall. Kun den reklamerte del av en faktura kan holdes tilbake under reklamasjonsbehandlingen. Ved fusjon opphører avtalen dersom avtalepart er det overdragende selskap. Avtalen opphører med øyeblikkelig virkning når firma blir meldt oppløst til Foretaksregisteret eller tatt under konkursbehandling.

Betalingsform / pakker via frankeringsmaskin

Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp.

Avvik mellom kundens taksering på frankerings-maskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis.

Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum én gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner, jfr. pkt. ”Faktura” – tekst i kursiv.

Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert, minimum én gang hver tredje måned. Beløp under kr. 100 over en tre måneders periode krediteres ikke kunden.”

Kontant

Betales kontant på Post i Butikk / Postkontor eller kjøpes på bring.no.

Tidsgaranti

Ja, fraktbeløpet refunderes ved forsinkelser som skyldes Posten og Bring. Krav om fraktrefusjon må foreligge senest 2 uker etter utlevering.

Ansvar

Pakker og gods fremsendt med Posten Bring AS under merkevaren Bring er regulert av lov om vegfraktavtaler. Erstatning gis i hht. pakkens verdi med inntil kr. 50.000,- ved skade og bortkomst. Følgeskade erstattes med inntil kr. 50.000,-.

Reklamasjoner

Vårt erstatningsansvar er begrenset til den enhver tids gjeldende NSAB, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal tilsvarende registreres i sjåførens håndterminal. Dersom skaden ikke er synlig ved utvendig kontroll, må mottaker uten ugrunnet opphold, og senest 7 dager etter mottak varsle vår reklamasjonsavdeling.

Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset før det blir signert som mottatt. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert på håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir. 

Endringer

Betingelsene kan endres av Posten med 1 måneds varsel.

Returservice

Ja, tilbys. Ved bruk av EDI må forhåndsmelding sendes samtidig som transportetikett skrives ut.