Reklamasjon

Dette gjelder dersom du ønsker å klage eller reklamere på våre tjenester.

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjon skal fremmes av avsender eller fraktbetaler (den som har betalt frakt til Bring). Dersom mottaker oppdager skade eller manko må mottaker snarest mulig informere avsender / selger om dette.

Bring og Postens ansvar for skade bortkomst og forsinkelse

Erstatningsansvar er begrenset i henhold til den til enhver tid gjeldende versjon av NSAB (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser), Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven samt de internasjonale konvensjoner Norge er bundet av.

Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal tilsvarende registreres i sjåførens håndterminal.

Reklamasjoner skal fremsettes uten ugrunnet opphold. Tap, skade eller manko som er synlig ved mottagelsen av sendingen, bør reklameres umiddelbart når godset tas imot. Skade eller manko som ikke er synlig ved mottagelsen av godset, skal reklameres senest syv (7) kalenderdager fra leveringsdato.

Reklamasjon skal skje til Bring og Postens reklamasjonsavdeling via Mybring.

Mottakers ansvar

Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset ved levering. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert på håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir.

Mer om

 • Ved skade/manko/delmanko som er synlig ved utlevering skal reklamasjon skje uten ugrunnet opphold.
   

  For skade eller manko som ikke er synlig ved mottak er reklamasjonsfristen 7 dager etter utlevering. (Lov om vegfraktavtaler § 40 / NSAB 2015 § 27.) Med « uten ugrunnet opphold» skal det forstås at reklamasjon skal skje så snart som mulig etter at  skade, manko eller tap er konstatert.


  Mottaker plikter å undersøke godset/sendingen ved mottak.


  Reklamasjon som angår annet enn skade, manko eller tap av gods, skal finne sted innen fjorten (14) dager. (NSAB 2015 §27 4. ledd.)


  Vi minner om at krav foreldes etter ett år. (Lov om Vegfraktavtaler §41.)


  Vi gjør oppmerksom på at Bring ikke nødvendigvis kommer i erstatningsansvar selv om det er reklamert innen frist, eks dersom skade, manko eller bortkomst er utenfor vår kontroll.

 • Skade skal ved utlevering noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal skade registreres i sjåførens håndterminal.

  Reklamasjon meldes skriftlig via Mybring.

  Reklamasjonen må inneholde:

  • Fraktbrevnummer/sendingsnummer/kollinummer samt en kort beskrivelse av hva saken gjelder.
  • Kravbeløp eks mva
  • Kopi av handelsfaktura / innkjøpsfaktura
  • Reell vekt på skadet vare
  • Bilder som tydelig viser indre og ytre emballasje, hele varen, samt selve skaden.
  • Skadet gods må oppbevares inntil saksbehandling er avsluttet

  Til orientering skal det ikke utstedes faktura til Posten/Bring i reklamasjonssaker.

  Erstatning for skade på gods beregnes ut fra det skadde godsets fakturaverdi eller markedsverdi.

  Erstatning ytes med et beløp som motsvarer verdiforringelsen, dog gjelder det ansvarsbegrensninger i henhold til transportlovgivningen og NSAB 2015.

  Bevisbyrden for å dokumentere at godset er totalskadet eller ikke har noen restverdi, ligger hos fraktbetaler avsender/oppdragsgiver. (NSAB 2015 § 17-18.)

  Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset ved mottak. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert i håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir.

 • Ta kontakt med kundeservice via Mybring for sporing/etterlysning av gods. 

  Dersom kundeservice allerede er kontaktet og de har henvist til vår reklamasjonsavdeling, så kan eventuelt krav om erstatning fremsettes.

  Delvis manko/tap ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal manko registreres i sjåførens håndterminal.

  Reklamasjon meldes skriftlig via Mybring.

  Reklamasjonen må inneholde:

  • Fraktbrevnummer/sendingsnummer/kollinummer samt en kort beskrivelse av hva saken gjelder.
  • Kravbeløp eks. mva.
  • Kopi av handelsfaktura/innkjøpsfaktura
  • Reell vekt på savnet vare

  Til orientering skal det ikke utstedes faktura til Posten/Bring i reklamasjonssaker.

  Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset ved mottak. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert i håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir.

 • Bring og Postens erstatningsansvar ved skade/manko er begrenset til maksimum:

  • Innlands Bil/jernbanetransport: 17 SDR*) pr. kg brutto vekt jf Lov om vegfraktavtaler § 32 2. ledd
  • Innlands sjøtransport 17 SDR* eller grenseoverskridende sjøtransport: 2 SDR*) pr. kg brutto vekt / 667 SDR pr. kolli, jf Sjølovens § 280 1. ledd
  • Grenseoverskridende bil/jernbanetransport: 8,33 SDR*) pr. kg brutto vekt jf Lov om vegfraktavtaler 3. ledd jf Lov om vegfraktavtaler § 32.3
  • Flytransport: 22 SDR*) pr. kg brutto vekt. Jf. Luftfartslovens § 10-22

  * SDR er en internasjonal verdimåler som brukes i transportretten. Kursen på SDR noteres hver dag og kan finnes i bankenes og avisenes valutalister.

  Følgeskader erstattes ikke

  Vårt ansvar reguleres i henhold til enhver tid gjeldende versjon av NSAB (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven, Sjøloven, CMR konvensjonen, Haag-Visby konvensjonen og Warszawa konvensjonen.

  Transportforsikringer:

  Vi anbefaler våre kunder å vurdere egen vare-/transportforsikring.