11 sentrale begreper innen bærekraft

11 sentrale begreper innen bærekraft

Håndtering av klimaendringer er i dag et prioritert tema for nasjoner, selskaper og enkeltpersoner. Klimavitenskap og energisystemer er komplekse områder, og samtidig som vitenskap og teknologi utvikler seg hurtig, kan det oppstå forvirring og feilaktig bruk av terminologi. For å fremme bedre forståelse av noen vanlige begreper knyttet til dette feltet, ønsker vi å presentere en kortfattet beskrivelse av 11 sentrale begreper.

Miljømerket Bring-lastebil: «100 % fossilfritt – naturligvis»
Publisert 30.06.2023

Klima og miljø

Klima er det langsiktige værmønsteret i en region.  Vanligvis brukes en tidsperiode på 30 år for å beskrive klimaet, i samsvar med Verdens meteorologiorganisasjon (WMO). Klimaendringer er hovedsakelig knyttet til endringer i atmosfæriske forhold, som temperatur, nedbør, trykk eller vind.

Miljø omfatter alt som omgir oss. Det kan være levende (biotiske) eller ikke-levende (abiotiske) faktorer. Dette inkluderer fysiske, kjemiske og andre naturlige krefter. Miljøendringer oppstår som et resultat av både naturlige og menneskelige prosesser. Både miljøsystemer og menneskelige aktiviteter spiller en rolle i miljøendringer ved å transformere og transportere store mengder energi og materiale.

Klimaregnskap / GHG-protokollen

GHG-protokollen etablerer omfattende globale standardiserte rammeverk for å måle, administrere og redusere klimagassutslipp fra private og offentlige virksomheter og  verdikjeder.  GHG-protokollen inneholder verdens mest brukte standarder for klimagassregnskap.

Utslippsfaktorene   som benyttes i Posten og Brings klimaregnskap er utviklet av Department for Environment, Food &; Rural Affairs' (DEFRA) i  Storbritannia, som en av de godkjente regnskapsstandardene i  GHG-protokollen.

Carbondioksidekvivalenter/CO2-ekvivalenter/CO2e

CO2e er et metrisk mål som brukes til å sammenligne utslipp fra ulike klimagasser basert på deres globale oppvarmingspotensial (GWP), ved å konvertere mengder andre gasser til tilsvarende mengde karbondioksid med samme potensial for global oppvarming.

Et eksempel: 1 kg CO 2 -ekvivalenter tilsvarer effekten av 1  kg CO2 -utslipp. Utslippet av 1 kg lystgass tilsvarer 298 kg CO 2 -ekvivalenter, og utslippet av 1 kg metan tilsvarer 25 kg CO 2 -ekvivalenter.

Well-to-Tank (WTT), Tank-to-Wheel (TTW) og Well-to-Wheel (WTW) utslipp

WTT-utslipp består av alle prosesser fra energikilden (brønnen) gjennom energiutvinning, prosessering, lagring og leveringsfase frem til bruksstedet (tanken).

TTW-utslipp refererer til kraftkildens utslipp utelukkende under drift.   TTW beskriver dermed bruken av drivstoff i et kjøretøy og utslipp som oppstår under kjøring.

WTW = WTT + TTW.  WTW-utslipp refererer til klimagassutslippene som genereres gjennom hele drivstoffets livssyklus.  Posten og Bring  tilbyr  våre kunder miljørapporter om klimagassutslipp på WTT, TTW  og WTW.  Vi anbefaler at kundene våre bruker  miljørapporter basert på  WTW-beregninger,  da metodikken gir fullstendige livssyklusutslipp.

Netto null utslipp

Netto nullutslipp refererer til balansen mellom mengden klimagass (GHG) som produseres og mengden som fjernes fra atmosfæren. Det kan oppnås gjennom en kombinasjon av utslippsreduksjon og utslippsfjerning.  Begrepet netto null er viktig fordi – i hvert fall for CO2 – er dette tilstanden der den globale oppvarmingen stopper.

I tillegg til vårt mål om utslippsreduksjoner  innen 2030, som er godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi*), har  Posten og Bring også  satt et mål  om netto nullutslipp fra all veitransport i 2040 og netto nullutslipp fra hele virksomheten i 2050.

Karbonkreditter

En karbonkreditt er et omsettelig sertifikat eller tillatelse som representerer retten til å slippe ut en bestemt mengde karbondioksid eller tilsvarende mengde av en annen klimagass.

EUs kvotesystem (EU ETS) omtales ofte som en hjørnestein i EUs klimapolitikk. Det tar sikte på å redusere utslippene ved å prise klimagassforurensning fra kraft-, industri- og luftfartssektoren. Det søker ikke bare å fremme investeringer i utslippsreduksjoner ved å gjøre energiintensiv virksomhet mer kostbar, men det gir også en flott mulighet for EU å skifte finansiering fra forurensende aktiviteter til klimatiltak, innovasjon og modernisering av energisektoren.

Grønnvasking og grønn-hysjing

Grønnvasking er når et selskap utgir seg for å være miljøbevisst for markedsføringsformål, men faktisk ikke gjør noen bemerkelsesverdig bærekraftsinnsats. Grønnvaskere snakker høyt om bærekraft uten å bidra til en bedre verden. Motsatt  jobber ansvarlige selskaper hardt for å skape felles verdier for seg selv og samfunnet.

Green-hushing er når et selskap vedtar en "radio-stillhet" tilnærming til miljømål.  Begrepet ble laget  på slutten av 2000-tallet og kom fra konsulentfirmaet - Treehugger - som hevder at de møtte mange bedrifter som var motvillige til å feire sine bærekraftige initiativer på grunn av frykt for kritikk om at deres bærekraftsinitiativer enten var utilstrekkelige eller falske.

For å håndtere klimaendringer effektivt, er det viktig å forstå og bruke korrekt terminologi. Med denne kortfattede beskrivelsen av sentrale begreper knyttet til klima og miljø, håper vi at det bidrar til en bedre forståelse og fremmer innsatsen for en bærekraftig fremtid.

Del artikkel