Bærekraftig utvikling

Det er mange begreper innenfor temaet bærekraft, men det er kanskje ikke helt klart hva de betyr? Brings bærekraftansvarlige Catherine Löfquist forklarer hva vi mener med bærekraftig utvikling og hjelper oss med å sortere ut vanlige konsepter innen bærekraft

En Bring-lastebil på en vei gjennom en skog

Hva mener vi når vi snakker om bærekraftig utvikling?

Bærekraftig utvikling er basert på tre dimensjoner: det sosiale, miljøet og økonomien.

«Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidige generasjoners evne til å møte deres behov»

Hvordan jobber vi for å nå våre bærekraftige mål?

Dette inkluderer alt fra miljø, etiske retningslinjer (CSR), arbeidsmiljø, mangfold og samfunnsansvar. Dette arbeidet omfatter våre egne ansatte, men også våre underleverandører.

Hvis vi ser på strategien vår, er fokus på miljø:

 • Tilbyr grønne tjenester

 • Fossilfritt nettverk (også mellom land og byer)

 • Partnerskap/prosjekter - som kan drive utvikling fremover

 • Kommunikasjon - vi må fortelle hva vi gjør, både internt og eksternt

 • Mål, KPI-er og oppfølging - VI har nettopp fått nye miljømål i tråd med Parisavtalen

Hvilke utfordringer og muligheter ser vi i å jobbe bærekraftig og mot en bærekraftig virksomhet?

 • Vi er en del av problemet, men også en del av muligheten og mulighetene er mange;

 • Vær en attraktiv arbeidsgiver

 • Redusere risikoen for fremtiden - vi må investere hvis vi skal ha en plass i fremtiden

 • Møte våre kunders krav

 • Eierskap og samfunnsansvar

 • Vi er et stort selskap og gjøre en forskjell

Utfordringene er

 • Tilgang til biodrivstoff og kjøretøy

 • Det er stor forskjell mellom de ulike landene, og de politiske reglene er noen ganger uklare og kortsiktige

Noen av de vanligste konseptene innen bærekraft

Klimat positivt

At man reduserer og reduserer mer utslipp enn man slipper ut. I stedet for å være på 0, er du på minus.

Utslippsfri

Dette betyr at du er fri for alle typer utslipp til naturen. For eksempel elektrisk, hydrogen eller sykler.

Null utslipp

Med null utslipp menes utslipp av gasser og forurensninger som slippes ut i miljøet vårt. Null utslipp betyr at det ikke er utslipp, for eksempel fra kjøretøy til miljø og atmosfære. Utslippsfritt er et annet ord om samme tema. Transportkjøretøy som oppnår null utslipp drives av elektrisitet og hydrogen.

Biodrivstoff

Er fornybart brensel som produseres av biomasse som ble dannet og sluttet å leve for kort tid siden (i motsetning til fossilt brensel). Eksempler på biodrivstoff er biogass, HVO og RME Ethanol.

Fossilt brensel Fossilt brensel består av organisk karbon og hydrogenforbindelser i sediment eller sedimentert berggrunn. Fossilt brensel er hovedsakelig naturgass, petroleum (diesel og bensin) og kull.

Fossilfritt drivstoff

Fossilfritt drivstoff er fornybart drivstoff som produseres av biomasse, dvs. organismer som ble dannet og sluttet å leve for kort tid siden (i motsetning til fossilt brensel, hvor organismer levde for lenge siden).

Fornybar energi

Fornybare energikilder, for eksempel solenergi, blir stadig etterfylt av solens stråler. Eksempler på energikilder er uran, kull, olje, vind, rennende vann, solstråling og ved eller annen biomasse. Energikildene vi mennesker bruker er vanligvis delt inn i fornybar og ikke-fornybar energikilder.

Klimatnøytralt

Å være klimanøytral betyr at klimaavtrykket er null gjennom din egen livssyklus, eller at klimaavtrykket har blitt kompensert ved tiltak utenfor produktets livssyklus. Klimanøytral betyr at det ikke har noen innvirkning på klimaet.

Del artikkel