Vilkår for Express

Vilkår for Express

Gjelder for Ekspress flyfrakt

Avsenders ansvar

Ved overlevering av forsendelsen til Bring Express, heretter referert til som fraktfører, aksepterer du herved leveringsvilkårene opplyst i dette flyfraktbrevet. Nasjonale og internasjonale bestemmelser som Montreal konvensjonen, IATA/ICAO, NSAB 2015 og nasjonal luftfartslovgivning gjøres gjeldende ved denne forsendelsen, og begrenser fraktfører sitt erstatningsansvar ved tap, skade eller forsinkelse av forsendelsen.

Avsender gir herved fullmakt til fraktfører å opptre som agent for eksportkontroll og fortolling av internasjonale forsendelser. Det er avsenders ansvar å sørge for at korrekt dokumentasjon stilles til rådighet for fraktfører ved innlevering av slike forsendelser og at disse er korrekt utfylte. Avsender er også ansvarlig for å sørge for fortolling når aktuelt ved slike forsendelser.

Avsender er ansvarlig for å påse at forsendelsen ikke inneholder farlig gods og er i samsvar med fraktførers liste over farlig gods i henhold til IATA’s Dangerous Goods Regulations, nasjonale og internasjonale bestemmelser. Oversikt over slikt gods opplyses av fraktfører ved bestilling av transport. Avsender er også ansvarlig for å påse at forsendelsen er korrekt merket, adressert og emballert for å sikre trygg transport med ordinær forsiktighet ved håndteringen.

Avsender samtykker også til å

 • Beskytte forsendelsen mot uautorisert inngrep under klargjøring, lagring og transport.
 • Godta at forsendelsen kan undersøkes av sikkerhetsmessige grunner.
 • Bekrefte at forsendelsen ikke inneholder noen forbudte gjenstander, som oppgitt av transportør.
 • Skriftlig bekrefte eventuelle endringer i sikkerhets prosedyrene til regulerte agent, dvs. Bring Express, varsel om agent sinebegrensninger i ansvar.

Rett til å inspisere

Fraktfører forbeholder seg retten til å inspisere og kontrollere forsendelsen for å sikre at innholdet samsvarer med erklæringen presentert av avsender, men er ikke forpliktet til å gjøre det. Fraktfører forbeholder seg retten til å kontrollere erklært vekt og volum til enhver tid.

Begrensning av fraktførers ansvar

For internasjonale forsendelser som har endelig destinasjon, eller mellomstopp i, et annet land enn det landet forsendelsen ble sendt fra er det Montreal konvensjonen som gjøres gjeldende. For innenlands forsendelser som har endelig destinasjon innenfor landets grenser er det nasjonal luftfartslovgivning som gjøres gjeldende.

Ved helt eller delvis tap av gods, skader og forsinkelser av forsendelsen, enten nasjonale eller internasjonale som spesifisert i beskrivelsene ovenfor, er erstatningsansvaret i hver enkelt sak begrenset av nevnte konvensjon og lov til maksimalt 19 SDR per brutto kilo av forsendelsen.

Fraktfører er ikke erstatningsansvarlig for:

 • Skade på gods som godtgjøres er følge av:
 • Godsets egen beskaffenhet eller feil eller mangler ved godset.
 • Mangelfull pakking av godset som er utført av noen annen enn fraktføreren, dennes ansatte eller noen som denne svarer for.
 • Krigshandling eller væpnet konflikt.
 • Utøvelse av offentlig myndighet i forbindelse med at godset innføres, utføres eller omlastes, av for eksempel tollvesen eller annen nasjonal myndighet.
 • Tap som følge av forsinkelse av forsendelse dersom det godtgjøres at fraktfører selv og dens folk har tatt alle forholds regler som med rimelighet kan kreves for å unngå tapet, eller at dette ikke har vært mulig for dem
 • Skader forårsaket eller medvirket dertil av uaktsomhet eller annen rettstridig handling eller unnlatelser av avsender.

Disse begrensningene omfatter all transport og tjenester knyttet til forsendelsen.

Utvidet ansvarsforsikring kan kjøpes, jfr. Punkt 3 i fraktbrevet, for enkelte produkter.

Fordringer

Alle krav mot transportøren må skje skriftlig senest innen 14 dager fra mottak av varen i tilfelle skade eller delvis tap av forsendelsen, innen 21 dager fra den dag da godset ble stilt til rådighet for mottakeren, og innen 120 dager fra datoen for utstedelse av flyfraktbrevet i tilfelle av totaltap av forsendelsen.

Transport

Fraktfører forbeholder seg retten til å transportere forsendelsen på enhver tilgjengelig måte, inkludert ved vei med det formål å laste, omlaste eller levere forsendelsen, med mindre avsender har spesifisert skriftlig imot dette på flyfraktbrevet. Av hensyn til ansvar defineres begrepet ”lufttransport” som hele tidsperioden forsendelsen er i omsorg, kontroll eller forvaring av fraktfører eller dets agenter.

Henting og levering

Under arbeidstid (07-18 mandag-fredag) til normale priser. Etter arbeidstid (18-07 mandag-fredag, helger og helligdager) til ekstra kostnad. Se egen for komplett oversikt på priser.