Generelle betalingsbetingelser for Posten Bring AS

Generelle betalingsbetingelser for Posten Bring AS

Betingelsene gjelder for hele bedriftskunder som er innvilget kreditt ved kjøp av varer og tjenester fra  Posten Bring AS.

Disse betingelsene gjelder for hele konsernet, herunder datterselskaper hvor Posten Bring AS direkte eller indirekte eier minst 50% av aksjene.

Kredittramme

Det innvilges løpende kreditt for tjenester og produkter som kunden kjøper av Posten Bring AS. Posten Bring AS fører løpende kontroll med kundens kredittverdighet. Dersom kredittverdigheten endres kan Posten Bring AS endre kredittrammen tilsvarende uten nærmere varsel. Den innvilgede kreditten tildeles sammen med et kundenummer. Avdelinger kan i tillegg ha egne kundenummer registrert under samme organisasjonsnummer. Kunden er ansvarlig for alle kjøp ved anvendelse av de tildelte kundenummer. Kundenummer må oppgis på ordregrunnlag ved innlevering. For logistikktjenester benyttes adressekort med strekkode eller etiketter med kundenummer ved bruk av EDI løsning. Ved behov for referanse på faktura er det kundens ansvar å oppgi dette på innleveringsoppgaven. Dersom andre selskap innen kundens konsern benytter avtalen, vil Posten Bring AS kreve betaling fra avtalepart.

Betalingsfrist

Våre generelle betalingsbetingelser er 10 dagers betalingsfrist fra fakturadato for Norden, og 14 dagers betalingsfrist fra fakturadato for land utenfor Norden. Oppdrag betales i henhold til forfallsdato på faktura. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente og øvrige omkostninger i henhold til gjeldende lov om renter ved forsinket betaling. Ved betalingsmislighold innføres kredittstopp uten forutgående varsel. I slike tilfeller anses hele det tilgodehavende som forfalt. Videre leveranse skjer mot kontant betaling eller sikkerhetsstillelse i henhold til Posten Bring AS sine krav for dette. Innsigelser mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Posten Bring AS innen 10 dager etter at fakturaen er mottatt. Reklamasjon gjøres til den divisjon i Posten Bring AS som har levert tjenesten eller produktet. Kjøpslovens regler for reklamasjon gjelder. Reklamasjon gir kunden kun rett til å holde tilbake den reklamerte del av fakturabeløpet. Posten Bring AS har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav kunden har mot Posten Bring AS. Generelle betalingsbetingelser gjelder for samtlige kunder, med mindre de har en skriftlig avtale om noe annet.

Mislighold

Posten Bring AS kan ved vesentlig mislighold stoppe kreditten med øyeblikkelig virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold. Ved innføring av kredittstopp sperres kundenummeret i produksjonssystemene. Kreditten gjenåpnes ikke automatisk når utestående er innbetalt.

Fusjon Organisasjonsendring

Avtalen kan ikke overdras til overtakende selskap ved fusjon da avtalen i systemet er knyttet elektronisk til avtalepartens organisasjonsnummer og navn i Foretaksregisteret. Kunden har selv ansvar for å informere Posten Bring AS om fusjon slik at ny kunderolle kan opprettes i Posten Bring sine kundesystem, og ny avtale inngås med overtakende selskap. Avtalen kan følgelig heller ikke overdras til annet selskap innen samme konsern. Kontakt Avdeling for kreditt og kundeajourhold for mer informasjon når slike endringer oppstår.

Tvister

Dersom det oppstår uenighet om kjøp fra Posten Bring AS, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram innen 30 dager, kan hver av partene søke tvisten løst ved de alminnelige domstoler dersom man ikke blir enige om at tvisten skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift, jf lov nr. 25 av 2004.

Oslo tingrett er rett verneting.

Tilbaketrekking av kreditt

For kunder som ikke har blitt fakturert for tjenester /produkter i løpet av 18 måneder trekkes kreditten tilbake automatisk. Ved behov for ny kreditt kontaktes Posten Bring AS, Avdeling for kreditt- og kundeajourhold telefon 810 24 300 eller e-post kreditt@posten.no.