Kredittramme

Det innvilges løpende kreditt for tjenester og produkter som kunden kjøper av Posten. Posten fører løpende kontroll med kundens kredittverdighet. Dersom kredittverdigheten endrer seg kan Posten endre kredittrammen tilsvarende uten nærmere varsel. Den innvilgede kreditten tildeles sammen med et kundenummer. Avdelinger kan i tillegg ha egne kundenummer registrert under samme organisasjonsnummer. Kunden er ansvarlig for alle kjøp ved anvendelse av de tildelte kundenummer. Kundenummer må oppgis på ordregrunnlag ved innlevering. For logistikktjenester benyttes adressekort med strekkode eller etiketter med kundenummer ved bruk av EDI løsning. Ved behov for referanse på faktura er det kundens ansvar å oppgi dette på innleveringsoppgaven. Dersom andre selskap innen kundens konsern benytter avtalen, vil Posten kreve betaling fra avtalepart.

Betalingsfrist

Oppdrag betales i henhold til forfallsdato på faktura. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til lov om renter ved forsinket betaling mm. Posten krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved vesentlig betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. Innsigelser mot fakturaen skal skriftlig være tatt opp med Posten innen 10 dager etter at fakturaen er mottatt. Reklamasjon gjøres til den divisjon i Posten som har levert tjenesten eller produktet. Kjøpslovens regler for reklamasjon gjelder. Reklamasjon gir kunden kun rett til å holde tilbake den reklamerte del av fakturabeløpet. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav kunden har mot Posten.

Mislighold

Posten kan ved vesentlig mislighold stoppe kreditten med øyeblikkelig virkning. Som vesentlig mislighold regnes blant annet betalingsmislighold. Ved innføring av kredittstopp sperres kundenummeret i produksjonssystemene. Kreditten gjenåpnes ikke automatisk når utestående er innbetalt.

Fusjon Organisasjonsendring

Avtalen kan ikke overdras til overtakende selskap ved fusjon da avtalen systemmessig er knyttet elektronisk til avtalepartens organisasjonsnummer og navn i Foretaksregisteret. Avtalen vil bli sagt opp med 1 måneds varsel etter at fusjon er kunngjort av Foretaksregisteret. Kunden har selv ansvar for å informere Posten Norge AS om fusjon slik at ny kunderolle kan opprettes i Postens kundesystem, og ny avtale inngås med overtakende selskap. Avtalen kan følgelig heller ikke overdras til annet selskap innen samme konsern. Kontakt Avdeling for kreditt og kundeajourhold for mer informasjon når slike endringer oppstår.

Tvister

Dersom det oppstår uenighet om kjøp fra Posten, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger. Fører ikke forhandlinger fram innen 30 dager, kan hver av partene søke tvisten løst ved de alminnelige domstoler dersom man ikke blir enige om at tvisten skal løses ved voldgift i henhold til lov om voldgift, jf lov nr. 25 av 2004.

Oslo tingrett er rett verneting.

Tilbaketrekking av kreditt

For kunder som ikke har blitt fakturert for tjenester /produkter i løpet av 18 måneder trekkes kreditten tilbake automatisk. Ved behov for ny kreditt kontaktes Posten Norge AS, Avdeling for kreditt- og kundeajourhold telefon 810 24 300 eller e-post kreditt@posten.no.

Med hilsen Posten Norge AS