Vilkår for Lagertjenester

Vilkår for Lagertjenester

Se gjeldende vilkår under

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Generelle betingelser

Alle lagringstjenester utført av Posten Bring AS eller selskaper i Posten Bring AS konsernet, utføres i henhold til NSAB 2015. Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres alle tjenester i henhold til betingelsene i NSAB 2015. NSAB 2015 § 25, punkt A, første avsnitt, første setning kommer ikke til anvendelse. Det innebærer at Kunden selv er ansvarlig for å forsikre godset for brann, vannskade og innbrudd, med mindre det er inngått særskilt avtale med speditøren om slik forsikring.

Omfang

Bring Warehousing leverer lagertjenester til bedriftskunder i henhold til behov som er avtalt mellom kunde og Bring Warehousing.

Ved å outsource lagervirksomheten til Bring Warehousing, oppnås stordriftsfordeler og ved å avtale enhetspriser gjøres faste lagerkostnader variable. Kunden kan fokusere på sin egen kjernekompetanse som å markedsføre og selge sine produkter, mens Bring Warehousing tar ansvar for lagerlogistikken.

Implementering av samarbeid

Bring Warehousing har utarbeidet en effektiv standard implementeringsmatrise som partene skal være omforent om før samarbeidet igangsettes. Denne regulerer hvilke ansvar partene har for de ulike rutiner i samarbeidet.

Masterdata

Med masterdata menes den grunninformasjon om artikler og kundens kunder som skal ligge fast i Bring Warehousing sitt lagersystem og brukes ved varemottak, kundeordre og forsendelse/transport.

Kunde må tilgjengeliggjøre nødvendige masterdata for Bring Warehousing før oppstart av samarbeidet. Manglende masterdata vil medføre merarbeid og forsinkelser i implementeringen.

Løpende vedlikehold av masterdata er kundens ansvar.

Merking av vare

Varene må være riktig merket for å sikre at de får rett og effektiv behandling i hele logistikk-kjeden. Alle kolli skal være tydelig merket og i samsvar med oppgitt masterdata, fraktbrev, pakkliste eller elektronisk oversendt sendingsinfo.

Ved utlevering av varer vil Bring merke varene med transportetikett i henhold til krav.

Lagerleie

Lagerleie beregnes for maksbelegg i den avtalte lagringsperiode.

Varemottak

Bring Warehousing har normalt 24 timer fra varemottak til varen er plassert og klar for plukk.

Eventuell nye masterdata må oversendes Bring med korrekt informasjon, inkludert kundedata senest to arbeidsdager før varens estimerte ankomst. Hvis varer ankommer uten fullstendig masterdata vil ekstra kostnader påløpe.

Normal åpningstid

Normal åpningstid ved våre lagre er hverdager mellom 08:00-16:00. Arbeid utført utenom denne tid faktureres etter gjeldende prissatser.

Emballering/palletering

Bring Warehousing lagrer varer på egnet lagerplass med utgangspunkt i varens beskaffenhet og plukkfrekvens, for eksempel palleplass, hyllemeter, hylleheis eller gulv.

Varen skal være forsvarlig emballert for å kunne beskytte godset gjennom hele logistikk prosessen, fra mottak, lagring til utsendelse.

Palletering av varer skal gjøres på en pall som oppfyller krav til kvalitet, og som tåler belastning og håndtering.

Standard håndtering av varer på pall skal skje på godkjente EUR paller med mål L 120cm x B 80 cm x H 120 cm. Det skal ikke være overheng på pallen, både på grunn av fare for skade- og for effektiv lagerplassering.

For industripaller og bredpaller med bredde inntil 1,2 m belastes leie med faktor 1,5, inntil 1,6 m belastes med faktor 2. Bredde utover 1,6 m belastes etter nærmere avtale

For industripaller og bredpaller med høyde inntil 1,8 m belastes med faktor 1,5. Utover 1,8 m belastes med faktor 2. Høyde utover 2,4 m belastes etter nærmere avtale.

Bring Warehousing har utarbeidet en rutine for palleutveksling av godkjente EUR paller.

Bring kan lagre og håndtere paller med andre mål ved våre manuelle avdelinger.

Vi utfører også på oppdrag fra kunde om-emballering og palletering.

Data utveksling

Bring Warehousing utveksler data med sine kunder på tre ulike måter: telefonisk/e-post, EDI integrasjon eller for kunder som ikke har behov for full EDI-integrasjon kan vår webklient være en alternativ kanal for informasjonsutveksling. 

Utgående ordreekspedering

Standard kundeordre som mottas Bring Warehousing innen kl. 12.00 dag 0, plukkes, pakkes og ferdigstilles for distribusjon innen kl. 16.00 dag 1.

Betalingsbetingelser

Normal kredittid er 10 dager.

Mellom Bring Warehousing og kunde utarbeides det en samarbeidsavtale som regulerer omfang, rutiner, IT-løsninger, implementeringsplan og priser for oppgaver som inngår i avtalen.

Spesielle bestemmelser

Farlig gods

Vi tilbyr lagring og håndtering av farlig gods, med kvalifisert personale og sikkerhetsrådgivere. Reguleres individuelt per samarbeid.

Flyttegods/Privat lagring

Bring Warehousing utfører ikke lagring av flyttegods eller lagring av varer for privat personer. Unntaket er varepartier som overstiger 50 kubikkmeter. Godset må ankomme og lagres i flyttekasser eller annen egnet emballasje.

Fortolling

Kunde kan legge ufortollede varer på Bring Warehousing sitt lager om dette på forhånd er avtalt og at det ved hver mottakende sending følger nødvendige dokumenter for tollager-registrering.

Ansvar

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres alle tjenester i henhold til betingelsene i NSAB 2015. NSAB 2015 § 25, punkt A, første avsnitt, første setning kommer ikke til anvendelse. Det innebærer at Kunden selv er ansvarlig for å forsikre godset for brann, vannskade og innbrudd, med mindre det er inngått særskilt avtale med speditøren om slik forsikring. Tjenester med tidsløfte gjelder kun der dette er avtalt skriftlig jf § 19 B.

For forsinkelser er leverandørens ansvar begrenset til fraktbeløpet eller oppdragsbetalingen. For annet ansvar gjelder alminnelige erstatningsregler dog slik at speditøren ikke er ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskader.

Force Majeure

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som ligger utenfor partenes kontroll og umuliggjør oppfyllelse av plikter etter denne avtalen, suspenderes den rammedes parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.  Den annen parts motytelser suspenderes i samme tidsrom.  Force Majeure foreligger ikke dersom parten med rimelige midler kan unngå eller overvinne hindringen.

Som Force Majeure regnes, men er ikke begrenset til: Krig, opprør eller indre uroligheter, beslutning av offentlig myndighet, naturkatastrofe, hindring som følge av ekstreme værforhold, avbrudd i den offentlige kraftforsyning eller i den alminnelige samferdsel, betydelig arbeidskonflikt eller brann eller annen omstendighet av liknende karakter og inngripende betydning.

Dersom en av partene vil påberope Force Majeure, skal den annen part omgående gis skriftlig melding, som skal inneholde opplysninger om hindringen og hvis mulig om hindringens varighet.

Hvis en situasjon med Force Majeure varer så lenge, eller er av et slikt omfang, at det vil virke sterkt urimelig overfor en av partene, kan avtalen bringes til opphør, uten at det blir ansett som mislighold.  Den rammede part skal varsle slikt krav om heving med minst en måneds skriftlig varsel.

Forsikring

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres alle tjenester i henhold til betingelsene i NSAB 2015. NSAB 2015 § 25, punkt A, første avsnitt, første setning kommer ikke til anvendelse. Det innebærer at Kunden selv er ansvarlig for å forsikre godset for brann, vannskade og innbrudd, med mindre det er inngått særskilt avtale med speditøren om slik forsikring.