Vilkår for frankeringsmaskin

Vilkår for Frankeringsmaskin

1.    Godkjente frankeringsmaskiner

1.1. Bare frankeringsmaskiner som er godkjent/sertifisert av Bring, kan tillates brukt. Se oversikt over godkjente forhandlere i punkt 9.

1.2. Dersom gjeldene vilkår ikke følges, kan Bring avslutte kundeforholdet på tjenesten

1.3. Frankeringsmaskiner som er oppsatt med statistikkfunksjonalitet, skal avlevere statistikken elektronisk til ladesenteret som maskinen er tilknyttet. Avleveringen av statistikken skal skje i den tidsperioden som er programmert i maskinen. 

2.    Tillatelse til å bruke frankeringsmaskin

2.1.  Forhandler søker bruk av frankeringsmaskinen på vegne av kunden. Når søknad om bruk av frankeringsmaskin er godkjent vil kunden motta informasjon om hvordan innbetaling til frankeringsmaskin kan skje.Overføring av frankeringsmaskiner fra en eier til en annen må foregå gjennom forhandler.

2.2.  Ved åpning av konkurs/akkord underrettes Bring slik at frankeringsmaskinen kan bli tatt ut av drift. Dersom et akkordstyre/bostyre ønsker å bruke frankeringsmaskinen etter at det er åpnet akkord/konkurs, må ny avtale inngås med Bring. Bring har rett til å motregne kundens tilgodehavende med krav som Bring har mot kunden.

3. Betaling

3.1.  Portoforbruket registreres fortløpende i frankeringsmaskinens portotelleverk. Ladebeløpet (hele kroner) innbetales til Bring. KID nummeret må alltid oppgis ved innbetaling. Hurtiginnbetaling med kreditt kan benyttes når det er viktig å få rask tilgang til nye frankeringsmidler. For hurtig å innbetale med kreditt, må kunden kontakte kundeservice på telefon 04045. Bring sender faktura i etterkant for hurtiginnbetaling med kreditt, inkludert et gebyr som p.t er kr. 500,-

Ved innbetaling av denne fakturaen, må KID nummeret som står på fakturaen oppgis.
Ved for sen betaling av fakturaen for hurtiginnbetaling med kreditt, beregnes forsinkelsesrente fra forfall etter bestemmelsene i lov om renter ved forsinket betaling. Bring har også rett til å sende sitt tilgodehavende til inkasso uten slikt varsel eller slik frist som fastsatt i inkassoloven av 13. mai 1988, § 9. Ved purring/inkassovarsel kan Bring kreve standard purregebyr uavhengig av frister fastsatt i inkassoforskriftene av 14. juli 1989.

4. Frankeringsavtrykk

4.1.  Frankeringsavtrykket skal stå øverst til høyre på adressesiden på sendingen. Verdi- og datostempelavtrykket skal være tydelig. Når det er påkrevd, kan likevel flere avtrykk settes ved siden av hverandre med litt avstand.

4.2.  Firmanavn kan plasseres i frankeringsavtrykket. Dette plasseres til venstre for datostempelet. Mellom dato- og verdistempelet er det ikke tillatt å plassere varemerker eller reklame. Ønsker kunden reklame i frankeringsavtrykket, må den plasseres til venstre for datostempelet.

4.3.  Frankeringsavtrykk skal være rødt eller blått. Firmanavn/reklameklisjé kan ha valgfri farge. Sendinger til utlandet må tydelig merkes med «Priority» til venstre for frankeringsavtrykket. 

4.4.  Frankeringsmaskinens identitetsnummer angis i selve avtrykket.

4.5.  Frankeringsavtrykk som er klipt ut e.l. kan ikke brukes til frankering. Etiketter med frankeringsavtrykk kan likevel benyttes.

5.    Innlevering av post

5.1.  Post som er frankert med frankeringsmaskin kan legges i nærmeste postkasse eller hos ekspedisjonssted.

5.2.  Sendinger som frankeres på vegne av andre, skal påføres opprinnelig avsenders navn og postadresse.

5.3.  Manglende betalt porto belastes eier av maskin, hvis ikke annen informasjon fremkommer på sendingen

5.4.  Når innlevering av post utgjør mer enn 500 sendinger skal posten tilrettelegges etter følgende kriterier:

a)    Skal innleveres i kassett

b)    En kassett pr formatstørrelse

c)    Innen samme kassett må alle brev stå/ligge samme vei

d)    Spesielt for store brev gjelder: legges flatt i kassetten, med adressesiden opp.

6. Feilfrankering - refusjon

6.1.  Det er adgang til å søke om refusjon av ubrukt porto på konvolutter, feilfrankerte sendinger og på ubrukte/ubrukelige frankeringsavtrykk ellers.

6.2.  Forutsetningene for at det gis refusjon er:

- Frankeringsavtrykkene må ikke være eldre enn 5 virkedager.

- Både datoavtrykk og verdiavtrykk må være leselig.

- Frankeringsavtrykket må ikke være klipt/revet fra omslaget (konvolutten).

Søknad om refusjon skrives på bl.70.003.00, og må være undertegnet av kunden selv eller prokurist. Konvoluttene/avtrykkene legges ved søknaden. Dersom det ønskes å få beløpet overført til frankeringsmaskinen, angis dette på blanketten.

6.3.  Refusjonsblanketten leveres nærmeste ekspedisjonsstedet med unntak for Post i Butikk. Blanketten og avtrykk sendes til:

Bring Kundeservice
Postboks 133
1701 Sarpsborg

Ved hver innbytting av frankeringsavtrykk kreves det opp en innbyttingsavgift, for tiden kr. 147,-.

7. Utlånsmaskiner

7.1 Forhandlere av frankeringsmaskiner vil kunne stille utlånsmaskin til disposisjon for det tidsrom som avtales med forhandler. Benyttet porto gjøres opp mellom eier av maskin og forhandleren.

8. Frankeringsmaskiner som skal opphøre

8.1.  Når en frankeringsmaskin skal opphøre, må kunden gi beskjed til forhandler av maskinen. Er det konstatert feil ved frankeringsmaskinen, eller er det sannsynlig at den har feil som kan ha påvirket portoregistreringen, skal den sendes inn til hovedforhandler for kontroll.

8.2.  Dersom det er ubenyttede frankeringsmidler på maskinen ved opphør, refunderes dette til kunden. Refusjonsbeløpet kan også overføres til ny maskin. 

9. Godkjente forhandlere

Firma Adresse Telefon E-post
Quadient AS Postboks 134 Furuset
1001 OSLO
22901400 bestilling.no@quadient.com
Postrom Maskiner AS Postboks 44 Haugenstua
0915 OSLO
23338833 info@postrom.no
Azolver Norge AS Postboks 100 Kalbakken
0902 OSLO
23339300 kundesenter.no@azolver.com