Vilkår for Home Delivery

Generelle leveringsvilkår for Home Delivery

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for levering av tyngre gods.

Bringbud leverer en pakke hjem på døren

Bring Home Delivery Norge AS Generelle leveringsvilkår

Gjelder fra: 1.12.2023

Anvendelsesområde

Disse Generelle leveringsvilkårene gjelder med unntak av det som angis nedenfor, for samtlige tjenester som leveres av Bring Home Delivery Norge AS (Bring) i den grad det ikke fremgår noe annet av de vilkårene som gjelder for den aktuelle tjenesten eller avtales særskilt.

Alle oppdrag utføres av Bring i henhold til:

 • Avtalte vilkår i det enkelte tilfellet
 • De særskilte vilkårene som gjelder for den aktuelle tjenesten
 • Disse Generelle vilkårene
 • NSAB

Ved motstrid mellom ovennevnte bestemmelser skal de ha forrang i henhold til ovennevnte rekkefølge.

Definisjoner

 • Bring - med Bring menes Bring Home Delivery Norge AS.
 • Kunden - med Kunden menes den juridiske eller fysiske personen som har inngått avtalen med Bring.
 • NSAB - med NSAB menes Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser i sist gjeldende versjon til enhver tid, for tiden NSAB 2015, med unntak av § 25.A, andre avsnitt (forsikring).
 • Oppdraget - med Oppdraget menes den eller de tjenester som Partene har blitt enige om.
 • Tjenesten - med Tjenesten menes de tjenestene som Kunden bestiller for utførelse av hvert enkelt Oppdrag.
 • Tjenesteunike vilkår - med Tjenesteunike vilkår forstås de spesielle vilkår som gjelder for utførelse av Tjenesten.
 • Sending - med en Sending menes de kolli som angis med et felles overordnet sendingsnummer fra en avsender til en eller flere mottakere. En Sending kan bestå av ett eller flere kolli.
 • Bulksending - med en Bulksending menes de kolli som angis med et felles overordnet sendingsnummer fra en avsender til flere mottakere. En Bulksending skal bestå av minst 20 kolli, dersom det ikke er avtalt noe annet.
 • Spesialgods - med Spesialgods menes gods som på grunn av sin art, emballasje eller som av annen årsak ikke kan lastes sammen med annet gods.

Gyldighets- og oppsigelsestid

Er det ikke avtalt særskilt løpetid og/eller bestemmelser om oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på (1) måned. Oppsigelsen skal være skriftlig og avtalen utløper, om ikke annet er avtalt, på den siste virkedagen i påfølgende kalendermåned.

Enkeltstående Oppdrag uten særskilt avtalt oppsigelsestid, regnes som fullført når Bring har fullført Oppdraget. Bring kan skriftlig heve avtalen med umiddelbar virkning:

 • hvis Kunden vesentlig misligholder sine forpliktelser og unnlater å rette forholdet innen tretti (30) kalenderdager etter mottak av skriftlig varsel; og
 • hvis Kunden er begjært konkurs, melder oppbud, erklærer seg insolvent, ber om gjeldsforhandlinger, eller på annen måte mister kontrollen over selskapet.
 • Bring forbeholder seg retten til å si opp avtalen dersom det faktiske volum avtalens priser er bygget på er vesentlig lavere enn forutsatt. Dette gjelder der det er avtalt særskilte priser.

Pris og betalingsvilkår m.m. 

Priser og betingelser for standardtjenester fremgår av prislister publisert på www.bring.no, www.bring.com og www.posten.no

Frakt beregnes per Sending i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste eller etter særskilt skriftlig avtale. Med mindre annet er avtalt, prises Sendingen, inkludert lastbærer, etter sin fraktberegnede bruttovekt. Det er Sendingens totale mål og vekt, inklusive pall/emballasje, som legges til grunn for beregning av pris. Spesialgods fraktberegnes på bakgrunn av det lasterommet godset krever, eller antall pallplasser godset opptar.

Med mindre annet fremgår av den enkelte avtale, skal betalbar vekt rundes opp til nærmeste hele kilo. For alle sendinger over 1,000 kg rundes vekten opp til nærmeste 100 kg. Frakten beregnes alltid etter den beregningsmåte som gir den høyeste beregningsvekten. Bring forbeholder seg retten til å kontrollere, og ved feil korrigere til riktig vekt og mål som grunnlag for beregning av pris for tjenestene. Endring kan medføre fraktprisendringer, samt et tillegg.

Ved mislykket utlevering som skyldes forhold på Kundens side blir Kunden belastet et gebyr/pristillegg som dekker administrative kostnader for ny utkjøring, i tillegg til fraktkostnaden og alle andre kostnader knyttet til ny utkjøring. Bring forbeholder seg retten til å fakturere dødfrakt i de tilfeller der booket gods ikke forefinnes, eller reell lastemengde er mindre enn innmeldt kvantum.
Det kan tilkomme pristillegg utover bestilte Tjenester. Med mindre annet er avtalt, er tollavgift, og særavgifter ikke inkludert i prisen.

Der partene har gjort særskilt avtale om pris og andre betingelser så er prisen basert på avtalt volum f.eks. estimert volum per måned og år, daglige og sesongmessige variasjoner, antall forsendelser, vekt per forsendelse, kjørelengde og type av gods. Skulle det oppstå betydelige avvik fra disse forholdene over en periode på minimum tre (3) måneder, har Bring rett til umiddelbart å justere prisen eller betingelser for Tjenesten(e) på en måte som med rimelighet reflekterer avviket. Et avvik på 10 % eller mer vil alltid anses som betydelig.

Hvis det ikke er avtalt forhåndsbetaling eller andre betalingsbetingelser skal betaling være Bring i hende senest ti (10) dager fra fakturadato. Ved forsinket betaling har Bring rett til forsinkelsesrente slik det er angitt i fakturaen. Bring forbeholder seg retten til og i tillegg kreve fakturagebyrer og gebyrer for sine kostnader til purringer, inkasso eller annen inndrivelse av fordring.

Ved betalingsmislighold, vil Bring fritt skjønn kunne nekte videre Oppdrag eller kreve tilfredsstillende sikkerhet.

Betalingsforpliktelsen hviler alltid på Kunden selv, uavhengig av om det er avtalt annen fakturamottaker. Frakt, tilleggstjenester og pristillegg faktureres Kunden.

Forsinkelsesrente og øvrige gebyrer i forbindelse med inndrivelse av faktura vil belastes Kunden. Dersom Brings kostnader ved utførelsen av Oppdraget øker som følge av forhold utenfor dennes kontroll, har Bring rett til å omgående justere prisen for å kompensere for slike kostnader. Slike endringer kan skyldes f.eks. økte drivstoffpriser, nye eller endrede statlige / lokale skatter og avgifter, bompenger, ferjeavgift, rushtidsavgifter, arbeidskonflikter eller endringer i valutakurser.

Hvis deler av fakturaen er bestridt plikter Kunden å betale alle ubestridte deler og kan ikke tilbakeholde et større beløp enn det som tilsvarer det omtvistede beløp.

Kunden har ikke rett til å motregne mot Bring, uavhengig av kravets opprinnelse, der kravet gjelder betaling for utførte Oppdrag.

Prisene er eksklusiv merverdiavgift og avgifter som er nærmere beskrevet i tjenestespesifikke vilkår.

Reklamasjon

Skader, bortkomst eller tap som er synlig, skal rapporteres uten ugrunnet opphold straks godset er mottatt. Dette skal dokumenteres og bekreftes av Brings representant.

Mottakeren skal snarest mulig etter mottak undersøke godset sjekke om de har skjulte skader. Skjult skade skal skriftlig meldes til Bring senest syv (7) dager etter mottak av godset. Det er Kundens ansvar å dokumentere skaden tilstrekkelig, og besørge oppbevaring av det skadede gods og dets emballasje for å muliggjøre besiktigelse.
Bring er ikke ansvarlig for skjult skade som viser seg i samband med transport, dersom godset tidligere er transportert eller håndtert på lignede måte, og godset ikke er undersøkt for skjulte skader før den siste transporten ble påbegynt. Ved suksessive transporter der annen transportør enn Bring har håndtert godset, er Bring ikke ansvarlig for skade der Bring kan sannsynliggjøre at skaden forelå da Bring eller noen Bring svarer for fikk godset i sin varetekt.

Bring er uansett ikke ansvarlig for skader der Bring kan sannsynliggjøre at skaden ikke er oppstått når den, eller noen Bring er ansvarlig for, hadde godset i sin varetekt.

Ansvar m.m.

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, leveres tjenestene i henhold til betingelsene i NSAB, med unntak av § 25.A, andre setning (forsikring). Det innebærer at Kunden selv er ansvarlig for å forsikre godset, med mindre det er inngått særskilt avtale om forsikring.

Tjenestene leveres i henhold til den til enhver tid gjeldende transportlovgivning i den grad det ikke er avtalt unntak fra denne.

Fremføringstid avhenger av valgt tjeneste og strekning. Med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt, har tjenesten ikke noen form for tidsløfte.

Transport med tidsløfte gjelder kun der dette er avtalt skriftlig.

Brings ansvar er begrenset så vel beløpsmessig som ansvarsmessig i henhold til avtale og lovgivning, herunder internasjonale konvensjoner (bl.a. CMR konvensjonen, Montreal konvensjonen og Haag-Visby reglene.) På bakgrunn av de ansvarsbegrensningene som gjelder for de tjenester Bring leverer, anbefaler Bring at Kunden forsikrer godset.
Ikke i noe tilfelle er Bring ansvarlig for indirekte skader eller følgeskader.

Kundens ansvar m.m.

Kunden har ansvaret for å utføre bestilling av det enkelte Oppdraget i tråd med de til enhver tid gjeldende Tjenestespesifikke vilkår for den enkelte Tjenesten. Bring kan ikke ta imot Sendingen før gyldig bestilling av Oppdraget foreligger.

Kunden har ansvaret for at den Tjenesten som bestilles har et dekningsområde som omfatter den ønskede strekningen for Oppdraget.

Kunden er ansvarlig for at vekt og mål er korrekt angitt for den enkelte Sending, og i tråd med de til enhver tid gjeldende Tjenestespesifikke vilkårene. Kunden er videre ansvarlig for at Sendingen er tilstrekkelig emballert. Emballeringen skal være skadefri og må kunne tåle påkjenninger ved normal håndtering under transport og på terminal. Emballasjen skal tåle godsets vekt under hele Oppdraget, og skal sikre at Kundens og annet gods ikke skades under transporten.

Kunden har ansvaret for at Sendingen har tilstrekkelig dokumentasjon for at Oppdraget kan gjennomføres, herunder, men ikke begrenset til, merking, fraktdokumentasjon, transportetiketter, tolldokumentasjon, handels- eller proformafakturaer mv. Der Sendingen inneholder særlige godstyper, er det Kundens ansvar at nødvendige tillatelser og lisenser for utføring av Oppdraget ligger ved i dokumentasjonen. Avsender plikter å sikre at transportdokumenter stemmer overens med innholdet i sendingen.

Kunden er ansvarlig for at all informasjon som gis til Bring i forbindelse med utfylling av tollpapirer og andre dokumenter som er nødvendig for transport, fortolling og oppfyllelse av forpliktelser overfor offentlige myndigheter, er korrekt og fullstendig.

Det er Kundens ansvar at Sendingen er klar ved innhenting, og at vilkårene for levering er oppfylt ved det avtalte leveringstidspunktet. Dersom Bring forsinkes eller mislykkes i å fullføre Oppdraget som følge av at de Tjenestespesifikke vilkårene for henting og levering ikke er oppfylt, belastes Kunden for lagerhold og alle øvrige merkostnader Bring har.

Bring har ingen undersøkelsesplikt med hensyn til innholdet i og emballeringen av sendingen, og heller ikke for at tilstrekkelig dokumentasjon foreligger for den aktuelle sendingen.

Godstyper

Kunden er selv ansvarlig for å inneha alle nødvendige tillatelser og lisenser som påkreves for salg, distribusjon og utlevering av det som utgjør Sendingens innhold. Der Sendingen har et innhold som er underlagt særskilt regulering for salg, transport, distribusjon og utlevering, i lov eller forskrift, plikter Kunden å informere Bring om dette ved bestilling. Oppdrag kan nektes utført for visse typer gods i samsvar med de til enhver tid gjeldende Tjenestespesifikke vilkårene.

Sendinger med spesielt høy verdi (slik som gull, sølv, edelstener, mynter, sedler, verdipapir og teknologiutstyr) krever særskilt skriftlig avtale. Levninger, flyttegods, uemballert gods og tollpasssendinger aksepteres ikke.

Taushetsplikt -konfidensialitet

Partene har taushetsplikt om innholdet i avtalen, og om det de gjennom samarbeidet får kjennskap til om hverandres virksomhet. Alle dokumenter som utveksles mellom partene er konfidensielle. Opplysninger om selskapenes virksomhet eller driftsforhold, forretningshemmeligheter og annen informasjon av selskapsspesifikk karakter, for eksempel innholdet i tilbud og avtalte priser er strengt konfidensielt og kan ikke brukes av den andre parten i en annen sammenheng enn i forbindelse med oppfyllelsen av partenes inngåtte avtaler, med unntak av informasjon som:

a) er offentlig kjent på tidspunktet for partens deling av informasjonen eller senere blir offentlig kjent på annen måte annet enn ved mottakerens uaktsomhet;

b) allerede var kjent for mottakeren som et resultat av hans egne aktiviteter; eller

c) er rettmessig hentet fra andre uavhengige kilder. Denne taushetserklæring skal fortsatt gjelde etter avtalens opphør, uavhengig av årsaken til avtalens opphør.

Øvrige forhold

Bring kan fritt engasjere underleverandører for å oppfylle de avtalte forpliktelser, herunder å engasjere andre selskaper i Posten Norge AS konsernet.

Overdragelse av avtalen, helt eller delvis, er ikke tillatt uten motpartens skriftlige forhåndssamtykke med unntak av at Bring har fritt kan overdra avtalen til annet selskap i Posten Norge konsernet.

Kunden er forpliktet til etter beste evne å holde Bring informert om estimerte volumer for den neste tre (3) måneders periode, og på så snart som mulig informere Bring hvis alt forventet og planlagt endringer.

Force Majeure

Avtalen kan settes helt eller delvis til side om en part rammes av forhold den ikke er herre over, eller kunne ha overvunnet følgene av, så som ekstreme værforhold, naturskader, arbeidskonflikter, krig, flom, brann og andre plutselige og uforutsette situasjoner som gjør den rammede part ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter avtalen. For arbeidskonflikter gjelder tilfeller både der den rammede part har initiert konflikten, og der den rammes av lovlige og ulovlige virkemidler i en arbeidskonflikt. Partene skal gjøre sitt Versjon desember 2023 beste for å overvinne følgende av slike forhold og å begrense følgene av situasjonen.

Ved slike ekstraordinære forhold skal den annen part skriftlig underrettes uten ugrunnet opphold. Det fulle avtaleforhold gjenopprettes så snart den ekstraordinære situasjonen er opphørt.

Endringer og tillegg

Med mindre noe annet er skriftlig avtalt har Bring rett til å endre innholdet i Generelle leveringsvilkår for Home Delivery dersom (i) det foranlediges av lov eller myndighetsbeslutninger, (ii) Bring anser at dette er nødvendig.

Vesentlige endringer skal varsles minst 30 dager i forveien. Dersom Kunden ikke vil akseptere endringen, har Kunden rett til å fratre fra Avtalen fra den dag endringen skal begynne å gjelde - Kunden må i så fall melde dette skriftlig til Bring senest en uke før tidspunktet for ikrafttredelsen av den varslede endringen.

Motregning

Bring har rett til å motregne i. sine fordringer mot Kunden også for fordringer som annet selskap i Posten Norge AS konsernet har mot Kunden; og/eller ii. fordring som Kunden har mot Bring eller annet selskap i Posten Norge AS konsernet.