Slik regner vi ut ditt klimaavtrykk

Her ser du hvordan vi beregner utslippene i vår Miljørapport

Illustrasjon av pakker i forskjellige størrelser som svever foran en laptop

Type utslipp

Bring bruker CO2-ekvivalenter (CO2e) ved beregning av klimagassutslipp. CO2e er en anerkjent måleenhet som får med seg alle de relevante klimagassene, ved å beregne om deres oppvarmingspotensialer til CO2 (gjennom GWP-verdier). På den måten trenger du kun forholde deg til én verdi. I tillegg til CO2 er det gassene CH4 (metangass) og N2O (lystgass) som det slippes mest ut av som følge av tungtransport, og disse blir inkludert i måleenheten CO2e. I tillegg til CO2e, som øker drivhuseffekten, rapporterer Bring også på NOx (Nitrogenoksider) og PM (Svevestøv) som påvirker luftkvaliteten lokalt. 

type utslipp2

 

Utslipp per sending

Dine utslipp beregnes per sending. Fra sendingene henter vi informasjon som vekt, antall kjørte kilometer, antall kolli og type tjeneste.

Strekningen er avstanden fra avsender (fra postnummer) og helt frem til mottaker (til postnummer), målt i kilometer. De ulike kjøretøyene har forskjellig mengde utslipp per kjørte kilometer.

Type tjeneste forteller oss hvordan sendningene har blitt transportert mellom avsender og mottaker. Stykkgods, Pakker, Express og Post benytter seg av forskjellige nettverk som baserer seg på de tre transportetappene: Henting (First mile), Linjetrafikk (Linehaul) og Distribusjon (Last mile). Unntaket er partigods, som fraktes direkte fra avsender til mottaker. Hver transportetappe har ulik sammensetning av kjøretøy. For å få mest mulig riktige utslippstall, beregner vi utslippene per transportetappe. Summen av disse utslippene blir totalutslippet for sendingen på den strekningen.

Tjeneste påvirker hvilket kjøretøy som blir brukt under distribusjon, i tillegg til gjennomsnittskapasiteten på det aktuelle kjøretøyet. Eksempelvis blir pakke til hentested per i dag levert med lastebil, mens bedriftspakke kan bli levert med både diesel- og elkjøretøy.

utslipp per sending

 

Utslipp fra Henting og Distribusjon

Utslipp for Henting og Distribusjon beregnes på kilometer kjørt og antall kolli*. Når vi vet hvor mange kilometer det er på transportetappen for din sending, så kan vi beregne hvor mye utslipp det blir gjennom å multiplisere utslippsmengden med antall kilometer. Antall kolli i din sending tar da en andel av den gjennomsnittlige kapasiteten, og det blir din andel av utslippet for den etappen. Hvis vi skulle mangle informasjon om kilometer på den aktuelle etappen, setter vi antall kilometer til 8, som er den gjennomsnittlige lengden for Henting og Distribusjon. 

*For henting og distribusjon har antall kolli større påvirkning enn vekt, derfor beregner vi disse basert på kolli og ikke vekt.

henting og distrubisjon

 

Utslipp fra Linjetrafikk

Utslipp for Linjetrafikk beregnes på vekt. Her vet vi hvor mange containere som har blitt transportert på den aktuelle etappen hver måned, og den sammenlagte vekten på disse. Vi vet også hvor stor andel av alle sendingene som har gått på tog og henholdsvis trailer, i tillegg til hvor mange kilometer det er på den aktuelle etappen. Vekten på din sending tar da en andel av vekten på alle sendinger den måneden, og denne andelen blir din del av utslippet.

La oss eksempelvis si, at det en måned ble sendt til sammen 1000 kg mellom Oslo-Bergen, der 83% gikk på tog og 17% ble kjørt med trailer. Da vil 830 kg bli beregnet som utslipp på tog, og 170 kg som utslipp fra trailer, og vi kan regne ut det totale utslippet for alle sendinger på den etappen for den måneden. Det betyr, at hvis du har sendt 100 kg mellom Oslo-Bergen den samme måneden, så vil din sending ta 10% (100 kg av 1000 kg) av de totale utslippene den måneden. Din sending får da 83% utslipp fra tog og 17% fra trailer, dette for at alle skal få den samme fordelen ved at vi bruker tog. 

linjetrafikk2

 

Utslippstabeller

Utslippstabell for henting
Utslippstabell for linjetrafikk
Utslippstabell for distribusjon

Kilder utslippstall:
CO2e tall er hentet fra GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
NOx og PM tall er hentet fra SSB.

Eksempel på utregning

henting og distrubisjon

Henting

 • Kunde A (Fredrikstad) sender 3 kolli til kunde B (Bergen).
 • Strekningen fra Kunde A til terminal er 10 km.
 • Lastebilen slipper ut 0,53515 g CO2e/km og kan ta 1064 kolli.
 • Totalutslippet for de ti kilometerne blir 5,3515 g CO2e
 • Kunde A sine 3 kolli tar 0,28 % av totalkapasiteten til lastebilen. Dette er Kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for henting blir da 0,014 g CO2e
linjetrafikk2

Linjetrafikk

 • Denne måneden vet vi at det har det blitt sendt 10 000 kg mellom Fredrikstad og Bergen på til sammen 100 containere.
 • Vi vet også at 80% av sendingene har gått med el-tog mellom Oslo-Bergen, og at 20 % har kjørt trailer mellom Fredrikstad og Bergen. De sendingene som går på tog fraktes med bil fra Fredrikstad til Oslo.
 • Det betyr at 80 containere gått på trailer mellom Fredrikstad-Oslo fordelt over 2 containere per trailer. 40 ganger har da en strekning på 100 km blitt kjørt, totalt 4000 km. Disse sendingene går da på tog fra Oslo til Bergen. Denne strekningen er på 482 km. 
 • 20 containere (10 biler) har kjørt direkte Fredrikstad til Bergen, som er 555 km.
 • Trailer slipper ut 1,09506 g CO2e per km kjørt, så mellom Fredrikstad-Oslo blir utslippet 4380,24 g CO2e. Trailer mellom Fredrikstad-Bergen gir tilsvarende 6077,58 g CO2e. El-tog gir utslipp på 2,41 g CO2e ((0,0005 CO2e x 10 tonn)x 482 km). Totalutslipp for linjetrafikk den måneden blir da 10460,23 g CO2e.
 • Kunde A sine 3 kolli veier til sammen 100 kg. Det betyr at kunden får 1% av totalutslippene den måneden (100kg/10 000kg) for denne sendingen. 
 • Kunde A sitt utslipp for Linjetrafikk blir da 104,6023 g CO2e

Distribusjon

 • Strekningen fra terminal i Bergen til Kunde B er 10 km.
 • Varebil slipper ut 0,27777 g CO2e/km og kan ta 100 kolli (levert til Bedrift).
 • Totalutslippet for de 10 kilometerne blir 2,7777 g CO2e
 • Kunde A sine 3 kolli tar 3 % av totalkapasiteten til varebilen. Dette er Kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for distribusjon blir da 0,083 g CO2e

Totalutslipp

 • For å få totalutslippet for strekningen Fredrikstad-Bergen, slår vi sammen utslippene på de tre transportetappene: henting, linjetrafikk og distribusjon
 • Totalutslipp for Kunde A blir da 104,6993 g CO2e for den ene sendingen.
Del artikkel