Beregning av klimaavtrykk

Slik regner vi ut ditt klimaavtrykk

Her ser du hvordan vi beregner utslippene i vår Miljørapport

Illustrasjon av pakker i forskjellige størrelser som svever foran en laptop

Type utslipp

Bring bruker CO2-ekvivalenter (CO2e WTW) ved beregning av klimagassutslipp. CO2e er en anerkjent måleenhet som får med seg alle de relevante klimagassene, ved å beregne om deres oppvarmingspotensialer til CO2 (gjennom GWP-verdier). På den måten trenger du kun å forholde deg til én verdi. I tillegg til CO2 er det gassene CH4 (metangass) og N2O (lystgass) som det slippes mest ut av som følge av tungtransport. Disse blir inkludert i måleenheten CO2e. I tillegg til CO2e, som øker drivhuseffekten, rapporterer Bring også på NOx (nitrogenoksider) og PM (svevestøv) som påvirker luftkvaliteten lokalt.   

 

type utslipp2

Før 2023 har vi benyttet utslippsfaktorer fra Emisoft, men fra 2023 og fremover har vi endret til utslippsfaktorer fra DEFRA. Vi har oppdatert faktorsettet til å være i tråd med faktorsettet benyttet i konsernets klimaregnskap. DEFRA faktorsett benyttes da det er vurdert til det mest modne og avanserte faktorsettet for transportvirksomhet. Noen av faktorene er justert for lokale variasjoner i omsetningskrav og energimiks. Faktorsettet oppdateres årlig for justeringer i omsetningskrav og energimiks. Les mer om omsetningskravene her.

Utslipp per sending

Dine utslipp beregnes per sending. Fra sendingene henter vi informasjon som vekt, antall kjørte kilometer, antall kolli og type tjeneste.

Strekningen er avstanden fra avsender (fra postnummer) og helt frem til mottaker (til postnummer) målt i kilometer. Dette er en kalkulert avstand. Ulike kjøretøy har forskjellig mengde utslipp per kjørte kilometer. 

Type tjeneste forteller oss hvordan sendingene har blitt transportert mellom avsender og mottaker. Stykkgods, pakker, ekspress og post benytter seg av forskjellige nettverk som baserer seg på de tre transportetappene: henting (firstmile), linjetrafikk (linehaul) og distribusjon (lastmile). Hver transportetappe har ulik sammensetning av kjøretøy. For å få mest mulig riktige utslippstall, beregner vi utslippene per transportetappe. Summen av disse utslippene utgjør totalutslippet for sendingen på den strekningen. 

Type tjeneste påvirker også hvilket kjøretøy som blir brukt under distribusjon, i tillegg til gjennomsnittskapasiteten på det aktuelle kjøretøyet. Eksempelvis blir Pakke til hentested per i dag levert med lastebil, mens Pakke levert til bedrift kan bli levert med både diesel- og/eller elkjøretøy. 

Hvilken type kjøretøy som angis på distribusjonsetappen er basert på statistikk på leveranser benyttet til gitt postnummer for en gitt tjeneste. Hvis det blir levert med elvarebil 80 prosent av tiden, og 20 prosent med diesel-varebil så vil man i miljørapporten generere utslipp deretter. Dette betyr at man ikke har en direkte kobling mellom hvilket kjøretøy sending har blitt levert av per i dag, men gjennomsnittet for alle kunder. 

utslipp per sending

Utslipp fra henting og distribusjon

Utslipp for Henting og Distribusjon beregnes på kilometer kjørt og antall kolli*. Når vi vet hvor mange kilometer det er på transportetappen for din sending, så kan vi beregne hvor mye utslipp det blir gjennom å multiplisere utslippsmengden med antall kilometer. Antall kolli i din sending tar da en andel av den gjennomsnittlige kapasiteten, og det blir din andel av utslippet for den etappen. Hvis vi skulle mangle informasjon om kilometer på den aktuelle etappen, setter vi antall kilometer til 8, som er den gjennomsnittlige lengden for Henting og Distribusjon. 

*For henting og distribusjon har antall kolli større påvirkning enn vekt, derfor beregner vi disse basert på kolli og ikke vekt.

henting og distrubisjon

 

Utslipp fra linjetrafikk

Utslipp for linjetrafikk beregnes ut fra vekt. Her vet vi hvor mange containere som har blitt transportert på den aktuelle etappen hver måned, og den totale vekten på disse. Vi vet også hvor stor andel av alle sendingene som har gått på tog og henholdsvis trailer, i tillegg til hvor mange kilometer det er på den aktuelle etappen. Vekten på din sending tar da en andel av vekten på alle sendinger den måneden, og denne andelen blir din del av utslippet. 

La oss eksempelvis si at det en måned ble sendt til sammen 1 000 kg mellom Oslo og Bergen, der 83 prosent gikk på tog og 17 prosent ble kjørt med trailer. Da vil 830 kg bli beregnet som utslipp på tog, og 170 kg som utslipp fra trailer. Og vi kan regne ut det totale utslippet for alle sendinger på den etappen for den måneden. Det betyr at hvis du har sendt 100 kg mellom Oslo og Bergen den samme måneden, så vil din sending ta 10 prosent (100 kg av 1000 kg) av de totale utslippene den måneden. Din sending får da 83 prosent utslipp fra tog og 17 prosent fra trailer –  dette for at alle skal få den samme fordelen ved at vi bruker tog.  
 

linjetrafikk2

 

Utslippstabeller

Utslippstabell for henting
Utslippstabell for linjetrafikk
Utslippstabell for distribusjon

Kilder utslippstall:
CO2e tall er hentet fra GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol).
NOx og PM tall er hentet fra SSB.

Eksempel på utregning

henting og distrubisjon

Henting

 • Kunde A (Fredrikstad) sender 3 kolli til kunde B (Bergen).
 • Strekningen fra kunde A til terminal er 10 km.
 • Lastebilen slipper ut 0,53515 g CO2e/km og kan ta 1064 kolli.
 • Totalutslippet for de 10 km blir 5,3515 g CO2e
 • Kunde A sine 3 kolli tar 0,28 prosent av totalkapasiteten til lastebilen. Dette er kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for henting blir da 0,014 g CO2e
linjetrafikk2

Linjetrafikk

 • Denne måneden vet vi at det har det blitt sendt 10 000 kg mellom Fredrikstad og Bergen på til sammen 100 containere.
 • Vi vet også at 80 prosent av sendingene har gått med el-tog mellom Oslo og Bergen, og at 20 prosent har kjørt trailer mellom Fredrikstad og Bergen. De sendingene som går på tog fraktes med bil fra Fredrikstad til Oslo.
 • Det betyr at 80 containere gått på trailer mellom Fredrikstad og Oslo fordelt over 2 containere per trailer. 40 ganger har da en strekning på 100 km blitt kjørt, totalt 4 000 km. Disse sendingene går da på tog fra Oslo til Bergen. Denne strekningen er på 482 km. 
 • 20 containere (10 biler) har kjørt direkte Fredrikstad–Bergen, som er 555 km.
 • Trailer slipper ut 1,09506 kg CO2e per km kjørt. Mellom Fredrikstad og Oslo blir utslippet da 4380,24 g CO2e. Trailer mellom Fredrikstad ogBergen gir tilsvarende 6077,58 g CO2e. El-tog gir utslipp på 2,41 g CO2e ((0,0005 CO2e x 10 tonn)x 482 km). Totalutslipp for linjetrafikk den måneden blir da 10460,23 g CO2e.
 • Kunde A sine 3 kolli veier til sammen 100 kg. Det betyr at kunden får 1prosent av totalutslippene den måneden (100kg/10 000kg) for denne sendingen. 
 • Kunde A sitt utslipp for linjetrafikk blir da 104,6023 g CO2e

Distribusjon

 • Strekningen fra terminal i Bergen til kunde B er 10 km.
 • Varebil slipper ut 0,27777 g CO2e/km og kan ta 100 kolli (levert til bedrift).
 • Totalutslippet for de 10 kilometerne blir 2,7777 g CO2e
 • Kunde A sine 3 kolli tar 3 prosent av totalkapasiteten til varebilen. Dette er kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for distribusjon blir da 0,083 g CO2e

Totalutslipp

 • For å få totalutslippet for strekningen Fredrikstad–Bergen, slår vi sammen utslippene på de tre transportetappene: henting, linjetrafikk og distribusjon
 • Totalutslipp for Kunde A blir da 104,6993 g CO2e for den ene sendingen.
Del artikkel