Postnummertabeller - veiledning

Filbeskrivelse og veiledning for bruk av postnummertabeller og endringslogger

Postkasser

Innhold

 1. Postnummerkategorier
 2. Postnummer pr kommune og pr fylke
 3. Postnummer i rekkefølge, postnummertabellen (Ansi/Windows-format)
 4. Nyoppretting av postnummer, kronologisk logg (Ansi/Windows-format)
 5. Endring og opphør av postnummer, kronologisk logg (Ansi/Windows-format)
 6. Nyoppretting, endring og opphør av postnummer samt postnummer som skifter primærkommune, kronologisk logg (Excel-format)

1. Postnummerkategorier

Postnummerkategoriene forteller hva postnummeret blir benyttet til (f.eks. gateadresser og/eller postboksadresser).

B = Både gateadresser og postbokser
F = Flere bruksområder (felles)
G = Gateadresser (og stedsadresser), dvs. “grønne postkasser”
P = Postbokser
S = Servicepostnummer (disse postnumrene er ikke i bruk til postadresser)

2. Postnummer pr kommune og pr fylke

Alle postnummerfilene inneholder kommunenummer og kommunenavn. Et postnummer kan finnes i mer enn en kommune og i de tilfellene har vi valgt primærkommunen. Postnummerfil med sekundærkommuner kan lastes ned fra Mybring. De to første sifrene i kommunenummeret er fylkesnummeret og her er fylkesoversikten:

Fra 1.1.2024 er det endringer i fylkesstrukturen i Norge.

 • 30 Viken deles inn i 31 Østfold, 32 Akershus og 33 Buskerud 
 • 38 Vestfold og Telemark deles inn i 39 Vestfold og 40 Telemark 
 • 54 Troms og Finnmark deles inn i 55 Troms og 56 Finnmark

I tillegg deles Ålesund kommune inn to ved gjenoppretting av Haram kommune igjen.

Slik ser ny fylkesstruktur ut fra 1.1.2024, sortert etter fylkesnummer:

03 Oslo
11 Rogaland
15 Møre og Romsdal
18 Nordland
21 Svalbard *)
22 Jan Mayen *)
31 Østfold
32 Akershus
33 Buskerud
34 Innlandet
39 Vestfold
40 Telemark
42 Agder
46 Vestland
50 Trøndelag
55 Troms
56 Finnmark

*) Svalbard og Jan Mayen er ikke ordinære fylker, men for å kunne skille ut postnummer som tilhører disse områdene har vi valgt å gi dem egne koder som om de var fylker. Kodene er innhentet fra Statistisk Sentralbyrå og er forøvrig de samme som benyttes ellers i forvaltningen.

3. Postnummer i rekkefølge, postnummertabellen

(TAB-separert i Ansi/Windows-format)
Filnavn: Postnummerregister_ansi.txt

Last ned postnummertabellen

Layout, tabulatorseparert:

Layout, tabulatorseparert
Post-
nummer
Post-
sted
Kommunekode
(fylke 2 + kommune 2)
Kommune-
navn
Kategori
4324301

4. Nyoppretting av postnummer, kronologisk logg


(TAB-separert i Ansi/Windows-format)

Filen inneholder historikk fra 1999 og frem til dagens dato. Filen er sortert på dato og postnummer.

Filnavn: Postnummerlogg_nye_ansi.txt

Last ned oversikt over alle nye postnummer

Layout, tabulatorseparert
Post-
num-
mer
Post-
sted
Kom-
mune-
kode
(fylke 2 +
kom-
mune 2)
Kom-
mune-
navn
Hand-
els-
dis-
trikt
Gyldig
fra dato
Dag
Gyldig
fra dato
Mnd
Gyldig
fra dato
År 1
Gyldig
fra
dato
År 2
Kate-
gori
432430322221

5. Endring og opphør av postnummer, kronologisk logg

(TAB-separert i Ansi/Windows-format)

Filen inneholder historikk fra 1999 og frem til dagens dato. Filen er sortert på dato og postnummer.

Filnavn: Postnummerlogg_endringer_ansi.txt

Last ned oversikt over endrede og opphørte postnummer.

Layout, tabulatorseparert
Gam-
melt post-
num-
mer
Gam-
melt post-
sted
Dato
Dag
Dato
Mnd
Dato
År 1
Dato
År 2
Nytt post-
num-
mer
Nytt post-
sted
Gam-
mel
kate-
gori
Ny
kate-
gori 
4322       2       2       2       4321       1       

OBS; I feltet nytt postnummer kan det stå 9999. Dette kan bety at gammelt postnummer er nedlagt og ikke erstattet, eller det kan bety at postnummeret er nedlagt og erstattet av flere nye postnummer. Der postnummeret er erstattet av flere nye postnummer er det postadressen gate/veinavn og nummer, postboksnummer etc. som avgjør rett nytt postnummer. Endringer på adressenivå finnes i konverteringstabellene som utgis 1.10 hvert år og i adressesøket.

Vær oppmerksom på at filer for hhv nye og endring/opphør må sees i sammenheng. Postnummer kan gjenopprettes.

6. Nyoppretting, endring og opphør av postnummer samt postnummer som skifter primærkommune, kronologisk logg

(Excel-format)

Filen inneholder historikk fra 1.10.2003 og frem til dagens dato. Filen er sortert på dato, type endring og postnummer.

Filplassering: www.bring.no/postnummer
Filnavn: Postnummerlogg alle
Beskrivelse: Nye endrede og opphørte postnummer

Kolonneoverskrifter:

 • Dato_kronlogisk
 • Type_endring
 • Postnummer
 • Poststedsnavn
 • Kommunenummer
 • Kommune
 • Kategori
 • Postnummer_etter
 • Poststedsnavn_etter
 • Kommunenummer_etter
 • Kommune_etter
 • Kategori_etter

Endringstyper:

 • Nyopprettet
 • Endret postnummer
 • Endret poststedsnavn
 • Opphørt og erstattet
 • Opphørt, ikke erstattet
 • Endret kategori
 • Endret primærkommune

OBS; I feltet Postnummer_etter kan det stå 9999. Dette kan bety at gammelt postnummer er opphørt og ikke erstattet, eller det kan bety at postnummeret er opphørt og erstattet av flere nye postnummer. Der postnummeret er erstattet av flere nye postnummer er det postadressen gate/veinavn og nummer, postboksnummer etc. som avgjør rett nytt postnummer. Endringer på adressenivå finnes i konverteringstabellene som utgis 1.10 hvert år og i adressesøket.