Farlig gods

Farlig gods

Farlig gods er stoffer som har egenskaper som kan være en fare for menneskers liv og helse, materielle verdier og miljøet ved et akutt uhell – eller om de kommer på avveie.

Bringsjåfør laster av lastebil merket med farlig gods

Regelverk

Innen farlig gods er det flere transportregelverk vi må forholde oss til, men rammene rundt er mer enn disse, f.eks. Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Nasjonal fergeforskrift, Industrivernforskriften.

  • For landtransport gjelder transportregelverket ADR/RID (vei og bane).
  • For flyfrakt gjelder ICAO-TI, IATA-DGR
  • For sjøtransport gjelder IMDG-code

Selv om bestemmelsene i transportregelverkene er omfattende og detaljerte, er det også en rekke unntak og fritak. Kravene vil derfor variere etter hvilken type og mengde farlig gods du skal sende, og hvilken transportmåte som skal benyttes.

Merking av gods

Godset skal merkes med:

Det er du som avsender som er ansvarlig for at informasjonen i transportdokumentet er korrekt.

Vi kan hjelpe deg

Bring tilbyr gode og etablerte transportløsninger for gods som skal håndteres etter bestemmelsene. Vi har lang erfaring og høy ekspertise, og frakter farlig gods i de fleste fareklasser. For all frakt av farlig gods må det på forhånd være inngått en kundeavtale.

Det er i din og vår felles interesse at all informasjon om det farlige godset er oppgitt korrekt i bookingen. Da kan transporten tilrettelegges for å møte de krav som ditt farlige gods stiller.

Vår veileder for farlig gods hjelper deg!

Les veileder for farlig gods