Veileder for farlig gods

Transport av farlig gods på vei (ADR-gods)

Denne veiledningen erstatter ikke lover, forskrifter og det til enhver tid gjeldende ADR/RID-regelverket. Bring tar ikke ansvar for feil eller mangler i veiledningen. Du finner det komplette ADR-regelverket på nettsiden til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Grønn Bring trailer på vei

Våre eksperter hjelper deg

Vi har egne sikkerhetsrådgivere for ADR som kan bistå med råd og avklaringer. I Bring Air & Sea stiller vi med ekspertise på farlig gods innen flyfrakt og sjøtransport.

Har du spørsmål om farlig gods? Ta kontakt med vår kundeserviceavdeling så hjelper en rådgiver deg.

Snakk med rådgiver: 04045

Slik finner du ut om et stoff er farlig

Det er ditt ansvar som avsender å finne ut om et stoff er tillatt å transportere. For alle farlige stoffer og kjemikalier er det et internasjonalt krav at produsenten skal ha et sikkerhetsdatablad med alle nødvendige opplysninger. Punkt 14 i sikkerhetsdatabladet omhandler alt du trenger å vite om transport, og sentrale punkter er

 • stoffets UN-nummer og navn
 • hvilken emballasjegruppe som gjelder
 • hvilke fareklasser stoffet har, og derav hvilke faresedler som skal påføres forsendelsen
 • hvilke transportmåter som er tillatt for stoffet (vei/bane/sjø/fly)

Mer informasjon om sikkerhetsdatablad finner du på Arbeidstilsynet.

Du som avsender er ansvarlig for å:

 • Forvisse deg om at det farlige godset er tillatt å transportere, og at vi som transportør kan ta imot det.
 • Klassifisere godset.
 • Emballere eller samemballere i henhold til bestemmelsene i regelverket.
 • Merke kolli korrekt med nødvendig informasjon, med UN nummer, faresedler og eventuelle andre tilleggsmerkinger.
 • Påse at tom, ikke rengjort emballasje for farlig gods er korrekt merket, lukket og like tette som om de var fulle.
 • Overlevere farlig gods kun til ”kjent” transportør.
 • Utstede og sende med transportdokument for farlig gods (fraktbrev) med korrekte og fullstendige opplysninger om det farlige godset og sendingen.

Transportdokument for farlig gods skal oppbevares av både avsender og transportør i minst 3 måneder. Lagringen kan være elektronisk dersom dokumentet kan reproduseres ved utskrift.

For detaljer om avsenders plikter, se ADR/RID del 1, kapittel 1.4. 

Har du spørsmål?

Ring 04045 for å få hjelp av en rådgiver, eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema:

Send henvendelse

 

Inndeling i fareklasser

Farlig gods er inndelt i forskjellige fareklasser ut fra stoffet eller gjenstandens egenskaper og hoved-fare:

Fareklasse nr. Beskrivelse
Fareklasse 1 Eksplosive stoffer og gjenstander
Fareklasse 2 Gasser
Fareklasse 3 Brannfarlige væsker
Fareklasse 4.1 Brannfarlige faste stoffer, selvreaktive stoffer, ufølsomme eksplosiver
Fareklasse 4.2 Selvantennende stoffer
Fareklasse 4.3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann
Fareklasse 5.1 Oksiderende stoffer
Fareklasse 5.2 Organiske peroksider
Fareklasse 6.1 Giftige stoffer
Fareklasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer
Fareklasse 7 Radioaktivt materiale
Fareklasse 8 Etsende stoffer
Fareklasse 9 Forskjellige farlige stoffer og gjenstander

Du finner hvilken fareklasse et farlig stoff tilhører ved hjelp av UN-nummeret. Vil du vite mer om de enkelte fareklasser, se ADR/RID del 2.

Ulike UN-nummer (identifikator for ulike stoffklasser) tydelige plassert på siden av en tankbil.
Stoffene i de ulike fareklassene har et firesifret nummer, såkalt UN-nummer som gjør det enkelt å identifisere hva som transporteres. Noen farlige stoffer har egne UN-nummer, mens en del grupper av kjemikalier eller produkter med lignende egenskaper har et felles nummer.

Klassifisering av farlig gods

Forskjellige stoffer og gjenstander kan ha samme hovedfare og av den grunn tilhøre samme fareklasse. Likevel kan de ha så ulike egenskaper at de skal behandles forskjellig. Et farlig stoff kan også ha tilleggsfarer som medfører at flere fareklasser er oppgitt. Varen kan også ha tildelt en emballasjegruppe som identifiserer styrkegraden på stoffet.

Det er de samlede opplysninger med UN-nummer, fareklasse og emballasjegruppe, samt tunellrestriksjonskode når anvist i ADR tabell A som utgjør den såkalte klassifiseringen for varen.

Ved å slå opp på det aktuelle UN-nummeret finner du opplysningene til klassifiseringen, se tabell A i ADR/RID kapittel 3.2. Om du bare har varenavnet, kan du finne UN-nummeret ved å slå opp varenavnet i den alfabetiske listen i tabell B.

Det er klassifiseringen som avgjør:

 • om godset kan sendes som begrensede eller unntatte mengder
 • hva slags krav til pakking og emballering som stilles, samt om det eventuelt er mulig for samemballering med annet farlig gods
 • hvordan varen skal merkes
 • behandling av varen – f.eks. særlige farer i kontakt med fuktighet eller andre stoffer, krav til temperaturkontroll mv.
 • hvilke dokumenter og eventuelt annen informasjon som skal følge transporten

Dette tar ikke Bring i mot for transport

Farlige stoffer som etter ADR-regelverket ikke får mottas for transport på vei og bane.

Disse fareklassene tar vi ikke i mot:

 • Fareklasse 1 – eksplosive stoffer og gjenstander, med unntak for klasse 1.4.S. som mottas med ordinær kundeavtale.
 • Fareklasse 7 – radioaktivt materiale, med unntak for UN-nummer:
  • UN2908
  • UN2909
  • UN2910
  • UN2911

   Disse mottas med ordinær kundeavtale.

Bring forholder seg til den klassifiseringen av stoffer som er foretatt gjennom den til enhver tid gjeldende utgave av ADR regelverket.

Har du spørsmål?

Ring 04045 for å få hjelp av en rådgiver, eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema:

Send henvendelse

Emballasje og emballasjegrupper

En forsvarlig transport av farlig gods krever at emballasjen er solid og tåler påkjenningene ved en normal transport samt ved uhell og ulykker. All emballasje skal oppfylle spesielle krav til styrke og holdbarhet. Regelverkene beskriver hvordan emballasjen for farlig gods skal være konstruert, testet og godkjent. Godkjenningskoden skal være trykket på selve emballasjen. Det er ulike krav til emballasjen ut fra egenskapene til det farlige godset, inklusive bestemmelser om tillatt mengde i emballasjen. Dette styrer også om det er krav til dobbelt emballasje, og om det er mulighet for samemballering eller ikke.

De fleste fareklasser er tildelt en emballasjegruppe (unntaket er klasse 1, 2, 5.2, 6.2, og 7, samt selvreaktive stoffer i klasse 4.1.) Emballasjegruppen er også en viktig nøkkel til å bestemme om det farlige godset kommer inn under unntak og fritak fra bestemmelsene i ADR.

Det er tre emballasjegrupper

 • emballasjegruppe I: meget farlig stoff
 • emballasjegruppe II: middels farlig stoff
 • emballasjegruppe III: mindre farlig stoff

Faresedler og annen merking

Merkingen av kolliet er svært viktig for at ditt gods skal bli behandlet riktig, og for at alle som er involvert i transporten kan vite av merkingen hvordan de skal forholde seg.

Faresedler må ikke være skjult eller tildekket.

Kolliet skal påføres

 • stoffets UN-nummer
 • faresedler (et stoff kan ha flere farlige egenskaper, og skal da være merket med flere faresedler)
 • annen merking og informasjon (gjelder noen typer farlig gods)

Fly- og sjøtransport setter krav til at varebetegnelsen (proper shipping name) er oppgitt på kolliet. Flytransport krever også at du påfører kolliet vekt og mengde. Du som avsender må merke godset korrekt i forhold til om det er en kombinert transport som involverer både vei og fly, eventuelt båt.

Bestemmelsene om merking og faresedler på kolli for vei og bane finner du i ADR del 5 «Klargjøring for forsendelse».

Annen merking på kolliet

Faresedler og annen merking må ikke være tildekket eller skjult. Hvis det benyttes overpakning skal merking på kolliene være godt synlig gjennom overpakningen. Om det ikke er tilfelle, må selve overpakningen merkes tilsvarende som kolliene inni.
For detaljer om overpakning, se ADR del 5, kapittel 5.1.2.

Noe du lurer på?

Ring 04045 for å få hjelp av en rådgiver, eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema:

Send henvendelse

Transportdokument og øvrig dokumentasjon

Når du skal sende farlig gods må du huske å legge ved riktig utfylte transportdokumenter. Ved transport av farlig gods skal avsender overlevere transportdokument til transportør ved henting av varene.

Transportdokumentet skal inneholde all nødvendig informasjon, bl.a.

 • avsender navn og adresse
 • mottakers navn og adresse
 • varens eller varenes klassifisering
 • antall og beskrivelse av kolli
 • den samlede mengde for hver type farlig gods

For ytterligere informasjon om krav til innhold i transportdokumentet, se ADR del 5, kapittel 5.4.1.

Har du spørsmål?

Ring 04045 for å få hjelp av en rådgiver, eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema:

Send henvendelse

Farlig gods pakket i begrensede mengder

Noen stoffer er vurdert til å være mindre farlige og kan sendes på en enklere måte, og det kalles på fagspråket «begrensede mengder». Det er krav til emballasje, merking og vekt.

For å finne ut om et stoff kan sendes som begrensede mengder, må du vite UN-nummer og slå opp i regelverket (ADR kapittel 3.2, Tabell A, kolonne 7a). Om det ikke er tillatt står det 0. Farlig gods som kan transporteres som begrensede mengder sendes som vanlig gods eller som postsending (bl.a. Pakke i postkassen), men det er klare krav til merking og emballasje.

Begrensede mengder kan ikke sendes med fly.

Emballasjen skal være sammensatt, dvs. en indre- og en ytre emballasje. Indre emballasje som er utsatt for å kunne bli knust eller punktert under normale transportforhold, som f.eks. glass, porselen, steintøy eller visse typer plast, skal plasseres i en egnet mellomemballasje.

Maksimum bruttovekt på et kolli pakket etter bestemmelsene for begrenset mengde er 30 kg. Begrenset mengde pakket på plate med strekkfilm har maksimum bruttovekt på 20 kg.  

Det kreves ikke transportdokument ved transport av begrensede mengder, unntatt hvis transporten også skal foregå med internasjonal båt eller ferge. Det er et internasjonalt krav til at merkingen for begrensede mengder skal være minst 100mm x 100mm.

Etikett for begrensede mengder2
Dersom størrelsen på kolliet gjør det nødvendig, kan de minste ytre målene vist i figuren over reduseres, men ikke mindre enn 50 mm x 50 mm. Det krever at merket forblir klart synlig, og den minste bredden på linjen som former merkingen kan reduseres til minimum 1 mm.

For mer informasjon om farlig gods som begrenset mengde, se ADR del 3, kapittel 3.4.

Unntatte mengder

For hvert UN-nummer er det opplyst i ADR-regelverket om det farlige stoffet er tillatt å transporteres som unntatt mengde, eller ikke (se ADR kapittel 3.2, tabell A, kolonne 7b). 

For detaljer om farlig gods som unntatt mengde, se ADR kapittel 3.5.

Merke for unntatte mengder. Firkant med en stor E i sirkel. Én stjerne på rad under, to stjerner på neste rad.
Slik ser merkingen for unntatte mengder ut.

Trenger du hjelp?

Ring 04045 for å få hjelp av en rådgiver, eller send en henvendelse via vårt kontaktskjema:

Send henvendelse