Avsender:
Bedrifter

Mottaker:
Privatpersoner

Forutsetninger for å benytte produktet:
Avtale med Bring Parcels

Destinasjoner:
Hele verden

Henting:
Inkludert i tjenesten. (Forutsetter et visst minimumsantall pakker per år.)

Tidtabell:
Varierer med destinasjon/land. Se tidtabell. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utlevering:
Avhenger av mottakerlandets regler, på døren* hos mottaker eller utleveres via postkontor.

*Levering til døren/porten, resepsjonen eller varemottagelsen. Forsendelser til øyer uten broforbindelse leveres normalt til havnekontoret eller kaien.

Pakker som ikke kan leveres:
Pakker som er forsøkt utlevert, eller som skal sendes direkte til postkontor har hentefrist på minimum 14 dager (i noen land inntil 4 uker). Dersom pakken ikke er hentet innen fristen, vil den bli returnert (med mindre avsender tydelig har angitt på transportetiketten at han gir avkall på pakken). Avsender må ved retur betale listepris som for tilsvarende ny pakke til vedkommende land.

Tidsgaranti:
Nei

Ansvar:
Ansvar reguleres av NSAB 2015. Erstatningsansvar er i henhold til disse bestemmelsene begrenset til 8,33 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Det ytes ikke erstatning for forsinkelse eller følgeskader. Erstatning utbetales normalt til avsenderen. Det må dokumenteres at pakken er innlevert. Utover reglene om reklamasjon i NSAB 2015, gjelder at etterspørsler og reklamasjon må framsettes senest 6 måneder etter innlevering. For pakker sendt med tilleggstjenesten Cash On Delivery (postoppkrav), må reklamasjonen være i Bring Parcels råderett innen 2 måneder.

Maks vekt / Maks mål:
Maks vekt 20 kg til de fleste land. 35 kg ved Home Delivery og for pakker med Flex Delivery.
Maks lengde 150 cm og lengde + omkrets maks 300 cm.

Minimumsmål:
23 x 13 x 1 cm

Pris:
Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen består av grunnpris + kilotillegg. Prisen er avhengig av vekt og mottakerland/-sone. Prisen bestemmes etter pakkens fraktberegningsvekt, det vil si som er høyest av virkelig vekt og volumvekt. Eksportdeklarering er inkl. i prisen. Importdeklarering betales av mottaker. Evt. toll og moms betales alltid av mottaker. For pakker med lengde over 120 cm og bredde og/eller høyde over 60 cm beregnes et pristillegg. Det samme gjelder for pakker i rulleform og for uemballerte pakker. Pakker med vekt over maksimumsvekt eller om fraktberegningsvekten overstiger 70 kg, betraktes og faktureres pakken som pall.

Merking:
Det må benyttes godkjente transportetiketter med kundens navn og adresse. Ved bruk av ikke godkjente
transportetiketter kan pakkene bli avvist. Kunden må selv bære kostnadene for produksjon av transportetiketter. Både mottakerens navn og postadresse må angis tydelig, samt helst også telefonnummer. Ved hjemkjøring er det et krav at telefonnummer angis. Det er avsenders ansvar å vedlegge nødvendig tolldokumentasjon. Transportetiketter kan kun benyttes til Norden.

Innpakking:
Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, og det må tas hensyn til dette når emballasje skal vurderes. Emballasjen må være solid og passe stor i forhold til det som skal sendes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall bør som hovedregel være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at godset er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten.

Forbudt innhold:
Pakkene kan ikke inneholde verdisaker som edelstener og edle metaller, mynt, sedler eller verdipapirer samt våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, sigaretter og andre tobakksvarer, og farlig gods. Innholdets markedsverdi kan ikke overstige NOK 100 000 pr pakke og maks NOK 1 000 000 pr pall/transportoppdrag. (Med transportoppdrag menes “den samlede leveransen ved et sendingstilfelle fra en avsender til et mottakerland”.) Avsenderen er ansvarlig for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å innføre i det aktuelle mottakerlandet.

Sporing:
Det er sporing kun til Danmark, Finland og Sverige.

I de tilfeller der Bring tilbyr sporing har Bring rett til å formidle informasjon og personopplysninger angående avsender og mottager, og alt som er forbundet til dette, til eksterne samarbeidspartnere for å muliggjøre sporing i aktuelle sporingsverktøy. Kunden aksepterer denne prosedyren og kunden er ansvarlig i forhold til Bring for å innhente samtykke fra avsender og mottager.

EDI (Electronic Data Interchange):
Ja, kun til Norden

Tolldokumentasjon:
To eksemplarer av handels- eller proformafaktura pr kolli. For å oppnå preferanse-tollbehandling må opprinnelsesland på EU/EØS-varer dokumenteres. Nødvendige lisenser/tillatelser må også ligge ved.

Spesielle prisforhold:
Bring Parcels har rett til å endre prisen som kompensasjon for økte drivstoffkostnader, valutaendringer og statlige pålegg eller andre forhold utenfor Bring Parcels kontroll, alternativt ta ut en avgift (drivstofftillegg) utover avtalt pris. Bring Parcels har rett til å endre denne avgiften uten forutgående varsel til kunden. Drivstofftillegget må spesifiseres på fakturaen og gjelder ordinære transporter og eventuelt også pallelaster.

Bring Parcels forbeholder seg retten til å ta ut en avgift for feiladresse og for manglende, mangelfull eller forsinket EDI-overføring til Bring Parcels. Avgiften blir spesifisert på fakturaen.

Tilleggstjenester

Ad Hoc Pickup:
Nei

Cash On Delivery (postoppkrav):
Ja, kun til Færøyene og Grønland

Cargo Insurance (transportforsikring):
Ja

SMS Advising:
Ja, kun til Danmark og Sverige

Flex Delivery:
Ja, kun til Danmark og Sverige