Vilkår for pakker til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel)

Vilkår for pakker til privatpersoner i utlandet (PickUp Parcel)

Vilkår under er gjeldende fra 1. februar 2023.

Mann åpner en grønn pakkeboks
Publisert 02.01.2023

Avsender:

Bedrifter

Mottaker:

Privatpersoner

Avtale med Posten Bring AS (Bring) er forutsetning for å benytte tjenesten.

Destinasjoner:

 • Sverige, Danmark, Finland
 • Øvrige Europa (her er bulksendinger kun tilgjengelig til Tyskland, Estland, Færøyene, Island og Nederland.

Til resten av verden er tjenesten tilgjengelig for enkeltkolli-sendinger. Geografiske begrensninger kan forekomme.

Henting:

Henting av av pakker skjer på dagtid mandag-fredag. Forsendelser må være merket og klare for henting.

For regelmessige volumer avtales normalt fast opphenting. Avvik fra avtale skal meldes til Bring i god tid før henting.

Henting uten fast avtale, eller utenom avtalt ordning, kan bestilles i Mybring eller via Brings kundeservice. Booking av henting som mottas av Bring innen oppgitt frist gjennomføres normalt samme dag, i enkelte områder neste hentedag.

Ved mislykket henting som skyldes avsender, for eksempel ingen pakker å hente eller ingen på stedet, anses henteoppgaven som fullført etter at forsøk er gjort. I slike tilfeller har Bring rett til å fakturere tillegg.

Tidtabell:

Varierer med destinasjon/land. Se tidtabell. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utlevering:

Til Sverige, Danmark og Finland skjer levering til hentested eller pakkeboks.

Til øvrige verden avhenger utlevering av mottakerlandets regler. Leveres enten på døren* hos mottaker eller til utleveringssted.

I tilfeller med manglende kapasitet på utleveringsstedet, eller andre faktorer utenfor Brings kontroll på leveringstidspunktet, forbeholder Bring seg retten til å levere til et annet utleveringssted enn kunden opprinnelig valgte eller spesifiserte via EDI.

Pakker som ikke kan leveres:

Pakker som er forsøkt utlevert, som ikke kan leveres eller som ikke hentes innen fristen, vil bli returnert til avsender for avsenders regning. Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, faktureres samme pris som for tidligere utgående frakt.

Ansvar:

Ansvar reguleres av NSAB 2015. Erstatningsansvar er i henhold til disse bestemmelsene begrenset til 8,33 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Det ytes ikke erstatning for forsinkelse eller følgeskader. Erstatning utbetales normalt til avsenderen. Det må dokumenteres at pakken er innlevert. Utover reglene om reklamasjon i NSAB 2015, gjelder at etterspørsler og reklamasjon må framsettes senest 6 måneder etter innlevering. 

Bring har rett til å overføre sine rettigheter og plikter til et annet selskap innenfor Bring-konsernet, og benytte underleverandører på egen risiko for å oppfylle sine forpliktelser. Bring skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for indirekte skade eller annen følgeskade.

Med mindre annet er angitt i vilkårene for bruk, har ikke Brings tjenester noen form for tidsforpliktelse. Dersom et lagringsoppdrag skulle bli aktuelt, må Partene inngå en særskilt lagringsavtale. Avsender må tegne og betale for slik forsikring som nevnt i § 25 A, NSAB 2015.

For pakker sendt som bulkforsendelser er Bring ansvarlig for hver enkelt pakke kun fra og med først utførte skanningspunkt av den enkelte pakke, som normalt skjer på sorteringsterminalen i mottakerlandet. Avsender plikter å sørge for at forsendelser ikke inneholder noe som er i strid med vilkårene og skal kompensere Bring og andre skadelidte for slik skade som oppstår på grunn av at avsender bryter vilkårene.

Avsender er ansvarlig for å holde seg oppdatert på og overholde gjeldende handelsrestriksjoner, lover og forskrifter, samt for ikke å eksportere eller importere noe som ikke er tillatt i gjeldende avsender- og mottakerland.

Reklamasjon:

Reklamasjon skal sendes til Bring, uten urimelig opphold, skriftlig via skjemaet på bring.no eller via e-post til Brings kundeservice.

Melding om synlig tap, reduksjon eller skade skal skje umiddelbart etter mottak av forsendelsen, og ved ikke-synlig (skjult) tap, reduksjon eller skade, innen syv (7) dager etter mottak/levering av forsendelsen.

Dersom det ikke er anmerkning som angitt ovenfor, er det avsenders ansvar å bevise at tap, reduksjon eller skade skjedde da Bring var ansvarlig for varen.

Reklamasjon på faktura skal fremsettes skriftlig til Bring så snart som mulig etter mottak av faktura, og under ingen omstendigheter etter forfallsdato som er angitt på faktura.

Maks vekt / Maks mål:

 • Maks vekt til Finland: 25 kg.
 • Maks vekt til Sverige, Danmark og øvrige land: 20 kg

(Minimum vekt er 150 gram.)

 • Maks mål til Finland: 200 cm.
 • Maks mål til Sverige, Danmark og øvrige land: 150 cm.
  (Lengde + omkrets = 300 cm.)

Håndteringsavgift kommer i tillegg for pakker som krever manuell håndtering eller ikke kan sorteres maskinelt, for eksempel pakker med en side over 120 cm, to sider over 60 cm eller under minimumsmål. Det kan også gjelde for pakker med uregelmessig form, rulleform, rør eller lignende.

Minimumsmål

Sverige, Danmark og Finland:15 x 10 x 1 cm
Øvrige land: 23 x 13 x 1 cm

Pris:

Prisen beregnes ut fra den til enhver tid gjeldende prisliste. Prisen består av grunnpris + kilotillegg. Prisen er avhengig av vekt og mottakerland/-sone. Prisen bestemmes etter pakkens fraktberegningsvekt, det vil si som er høyest av virkelig vekt og volumvekt. Eksportdeklarering er inkl. i prisen. Importdeklarering betales av mottaker. Evt. toll og moms betales alltid av mottaker. For pakker med lengde over 120 cm og bredde og/eller høyde over 60 cm beregnes et pristillegg. Det samme gjelder for pakker i rulleform og for uemballerte pakker. Pakker med vekt over maksimumsvekt eller om fraktberegningsvekten overstiger 70 kg, betraktes og faktureres pakken som pall.

Merking:

Merking av forsendelser skal følge Brings krav og spesifikasjoner, se developer.bring.com.

Transportetikett og strekkode

Transportetiketten skal være tydelig festet på hvert kolli, og være lesbar både maskinelt og for hånd. Utskrift skal gjøres via termoprinter eller laserprinter, på refleksfritt hvitt papir.

 • Etiketten skal festes uten bretter, på et flatt underlag og skal ikke festes slik at strekkoden havner over en skjøt, rundt en kant eller rundt et hjørne.
 • Etiketten må ikke skjules helt eller delvis av for eksempel bånd, tape, annen etikett, plastpose o.l.
 • Etiketten må ikke dekkes med plastfilm, dersom denne ikke ligger helt glatt og tett inntil etiketten.

Rutingetikett og CMR

Alle bulkforsendelser, samt internasjonale palleforsendelser, skal i tillegg til vanlig transportetikett suppleres med ruteetikett og CMR/fraktbrev.

Innpakking:

Avsender er ansvarlig for å pakke forsendelser på riktig måte. Varene skal pakkes for å tåle normal transporthåndtering, som kan innebære flere omlastinger og sorteringer under transport. Forsendelsens ytre og indre emballasje skal være godt tilpasset innholdet. Skjørt innhold skal være omgitt av støtdempende materiale. Tilstrekkelig emballasje er en forutsetning for mulighet for erstatning ved reduksjon eller skade. Flytende innhold og pulver skal pakkes slik at hele innholdet kan absorberes inne i ytteremballasjen, ved skade på inneremballasjen.

Forbudt innhold:

Fraktrestriksjoner - forsendelser må ikke inneholde:

 • penger, verdipapirer, edle metaller, edelstener, ekte perler eller lignende verdisaker
 • våpen*, våpendeler og ammunisjon
 • sigaretter, snus, tobakk eller lignende
 • menneskelige rester, urner eller lignende med aske
 • levende eller døde dyr
 • temperaturfølsomt innhold
 • biologiske stoffer kategori B (UN 3373) og diagnostiske prøver som ikke er pakket og merket i henhold til IATA-instruksjonene

Innhold som krever spesiell skriftlig avtale med Bring:

 • Alkoholholdige drikker
 • Dekk for motorkjøretøy

Innholdets verdi må ikke overstige 100.000 NOK per pakke og 1.000.000 NOK per pall/transportoppdrag.

Enkelte varer kan være underlagt handelsrestriksjoner, som kan endres løpende. Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert og overholde gjeldende lover og regler. Det er også kundens ansvar ikke å eksportere eller importere forbudt innhold til det gjeldende mottaker- eller avsenderlandet.

*Som våpen regnes alle varer som er definert/klassifisert i tolltariffen som våpen. Alle skytevåpen, armbrøst, stikkvåpen med knivblad på mer enn 12 cm, springkniver, dolker, stikke- og borevåpen, slåsshansker, politikøller og klubber, og andre lignende artikler.

Sporing:

Det er sporing til de fleste land i verden.

I de tilfeller der Bring tilbyr sporing har Bring rett til å formidle informasjon og personopplysninger om avsender og mottakere til eksterne samarbeidspartnere, for å muliggjøre sporing i aktuelle grensesnitt og sporingsverktøy. Avsender er ansvarlig for å innhente nødvendig samtykke fra avsender og mottaker.

EDI (Electronic Data Interchange):

Alle pakker skal varsles til Bring via EDI-overføring (Electronic Data Interchange). Fullstendig EDI-informasjon i henhold til Brings krav og spesifikasjoner, se developer.bring.com, må være tilgjengelig for Bring før henting eller levering av pakkene. Ved forsinket, feil eller manglende EDI-informasjon har Bring rett til å fakturere tilleggsgebyrer.

Fullstendig og korrekt leveringsadresse, samt mottakeradresse i tilfeller hvor denne avviker fra leveringsadresse, i henhold til mottakerlandets standard og format, skal oppgis. Pakker kan ikke adresseres til postbokser.

EDI og fraktetikett kan opprettes via:

 1. Mybring (Booking API eller webgrensesnitt)
 2. TA-leverandør, som er godkjent av Bring
 3. Annet system, etter avtale med Bring

Tolldokumentasjon:

Forsendelser til/fra land eller område utenfor EUs skatteområde skal suppleres med komplette tolldokumenter. For preferansebehandling (tollnedsettelse) gjelder mottakerlandets krav om opprinnelsesbevis, f.eks. EUR 1 eller fakturaerklæring og tolldeklarasjon.

Spesielle prisforhold:

Bring har rett til, i tillegg til fraktprisen, å fakturere gebyr for drivstofftillegg og svoveltillegg. Forutsatt at ikke annet er skriftlig avtalt, har Bring rett til å justere disse tilleggene fortløpende, uten forvarsel til avsender.

Bring forbeholder seg retten til å ta ut en avgift for feiladresse og for manglende, mangelfull eller forsinket EDI-overføring til Bring. Avgiften blir spesifisert på fakturaen.

Videre har Bring rett til, med umiddelbar virkning, å endre eller kansellere vilkår og avtalebestemmelser som er foranlediget av lov, forskrift eller vedtak fra myndigheter eller domstoler, herunder prisendringer som følge av endrede avgifter eller andre avgifter. Bring skal varsle avsender så snart som mulig om tidspunktet når en slik endring trer i kraft.