Fra 1.9.2017 innfører vi en elektronisk løsning for PUM sendinger som skal erstatte dagens løsning. Les vilkår gjeldende fra 1.9.2017.

 

1. Fremsending

1.1 Leveringshastighet
Veiledende fremsendingstid er som for A- Prioritert post pluss 1 dag.

1.2 Merking / PUM- konvoluttmal
For at Posten skal kunne produsere nødvendig dokumentasjon ved utlevering, må alle PUM-sendinger være utformet etter gjeldende konvoluttmal for PUM.

PUM- merket og PUM- frankopåtrykket plasseres innenfor angitt plass på konvoluttmalen.

1.3 PU-nr og strekkode
For sporing av sendingen brukes et eget innleveringsnummer, PU-nr, som fremkommer av PUM-etiketten. PUM- etiketten kan bestilles i nettbutikken. Kunden kan få tildelt egne PU-nummerserier for produksjon av egne strekkoder ihht spesifikasjon. Bestillingsskjema og spesifikasjoner for produksjon av strekkoder fåes hos din kontaktperson i Posten.

1.4 Konvolutt
Godkjente konvoluttstørrelser er C65/E65,C5, C4/EC4, fortrinnsvis med vindu. PUM- konvoluttmal er tilpasset vinduskonvolutter. Dersom konvolutten ikke har vindu, må adressen plasseres i vindusfeltet ihht. PUM-konvoluttmal. Konvolutten må ellers være hvit og kan ikke ha påtrykk utover det som står beskrevet i PUM- konvoluttmalen.

Unntak: Dersom det er ønskelig med pass som legitimasjon, kan teksten ”Avsender ber om pass som legitimasjon” plasseres 25 mm under konvoluttens adressatvindu. For øvrig skal standard skrifttyper som Courier, Arial, Times New Roman eller lignende benyttes med sort eller rød skrift og punktstørrelser mellom 12 og 14.

1.5 Avsender/ returadresse
Alle sendinger innlevert samtidig skal ha samme avsender og fullstendig norsk avsenderadresse (returadresse for PUM-dokumentasjon og PUM-sending). Avsenders navn og returadresse plasseres innenfor angitt plass i PUM-konvoluttmal. Det er ikke anledning til å ha mer enn en returadresse. Returadressen skal angis med standard skrifttyper Courier New, Arial eller Verdana med sort skrift og punktstørrelser 10, 11 eller12. Logo skal heller ikke benyttes i retur- adressefeltet.

Merk: hvis kundens navn og adresse avviker fra navn og adresse på returmottaker må både navn på avsender samt navn og adresse på returmottaker stå oppført i returadressen, se eksempel under:

Eksempel:
Banken Bank (avsender)
c/o Underleverandør (returmottaker)
Postboks xxx
Xxxx BYEN

1.6 Adressering
PUM-sendingen må være adressert til én mottaker på mottakers privatadresse i Norge. Merk: mottakers navn i adressefeltet må være likt mottakers navn på godkjent legitimasjonsdokument.

PUM-sendinger kan ikke omadresseres til utlandet eller til firmaadresse.

1.7 Maksimumsvekt
200 gram per sending.

For å sikre at navn og strekkode blir kopiert med god kvalitet, anbefaler vi at tykkelsen på et vedlegg ikke overstiger 4 cm. Har du et vedlegg du er usikker på om kan legges ved, ta kontakt med ditt innleveringssted for nærmere informasjon.

1.8 Tilrettelegging og sortering
Ved innlevering må sendingene ligge i samme rekkefølge som de står oppført på kvitteringslisten. Ved innlevering av over 100 sendinger samtidig må kvitteringslisten og sendingene være sortert etter postnummer.

1.9 Innlevering
PUM-sendingen må leveres på avtalte innleveringssteder.

Ved distribusjon av flere enn 1000 sendinger som innleveres samtidig, må innlevering finne sted innen kl. 10:00 for at ordinær fremsendingstid skal være gjeldende. Ved innlevering på et senere tidspunkt, kan fremsendingstiden bli forsinket utover ordinær fremsendingstid.

Dersom kunden ønsker distribuert flere enn 3000 sendinger innenfor ordinær fremsendingstid, må dette forhåndsvarsles via Postens nettløsning innen kl. 10:00 dagen før innlevering finner sted, og innleveres innen kl. 10.00 på innleveringsdagen. Ved mangel på forhåndsvarsel, eller innlevering etter kl. 10:00 kan fremsendingstiden bli forsinket utover ordinær fremsendingstid.

1.10 Retur ved avvik fra spesifikasjoner
Innlevert post som ikke tilfredsstiller vilkårene under pkt.1 Fremsending og postens generelle leveringsvilkår kan bli nektet mottatt, returnert eller forsinket.

2. Utlevering

Utleveringssteder er Postkontorer eller Post i butikk (PiB).

Posten kopierer mottakers legitimasjon (PUM-dokumentasjon). Før utlevering skal kopien signeres av mottaker. Kundebehandler noterer mottakers fødselsnummer/D-nummer (11 siffer) og legitimasjonsutsteder, signerer samt skriver fullt navn med blokkbokstaver. Kopien skal i tillegg stemples med dato og sted/enhetsnummer.

2.1 Godkjent legitimasjon
Gyldig legitimasjonsdokument ved utlevering av PUM-sendinger
•    Norsk og utenlandsk pass
•    Norsk bankkort med legitimasjonsdel
•    Norsk utlendingspass og reisebevis
•    Norsk førerkort utstedt fra og med 01.01.98
•    Europeiske identitetskort – Identity card

2.2.1 Utlevering til personer som ikke kan signere
Personer som ikke kan signere (underskrive) på PUM-dokumentasjonen, vil få PUM-sendingen utlevert mot å vise pass med påskrift ”Not able to sign”. Dersom personen ikke har slikt pass, må det forevises annen gyldig legitimasjon, se pkt 2.1.

Ved forevisning av annen gyldig legitimasjon enn pass med påskrift ”Not able to sign”, må det i tillegg forevises bekreftelse fra lege på at personen ikke er i stand til å signere. Denne bekreftelsen skal kopieres og sendes avsender sammen med PUM-dokumentasjonen. For øvrig gjelder bestemmelsene i pkt 2.2.2.

2.2.2 Tilleggsdokumentasjon
Dersom legitimasjonen ikke innholder fullt norsk fødselsnummer eller D-nummer (11 siffer) må fødselsnummeret/D-nummeret dokumenteres med et tilleggsdokument utstedt av offentlig instans, som f.eks folkeregister eller ligningskontor. Har adressaten endret navn uten å ha godkjent legitimasjon på det nye navnet, må adressaten forevise godkjent legitimasjon både på sitt gamle navn og vigselsattest eller bekreftelse fra folkeregisteret som dokumenterer navneendringen.

Tilleggsdokumentasjon utover dette, herunder s.3 i utlendingspass og reisebevis samt eventuell arbeids-/oppholdstillatelse, vil ikke bli kopiert ved utlevering av PUM- sendinger.

2.3 Kopikvalitet
Av kopien skal fremgå vesentlige ansiktstrekk, slik som øyne, øre, nese og munn. Posten tar ikke ansvar for kopikvalitet på kopi av strekkode på forsiden av sendingen.

2.4 Hentefrister
Sendinger som ikke er hentet på utleveringsstedet innen to uker returneres avsender. Det sendes en påminnelse til sendingens mottaker etter 5 dager.

2.5 Utvidet hentefrist
Høytidsdager i julen: Sendinger som skulle gått i retur i tidsrommet f.o.m. 23.12 t.o.m 31.12., returneres 03.01 i det nye året.
Høytidsdager i påsken: Alle sendinger som får duplikatmelding i tidsrommet f.o.m. fredag før Palmesøndag t.o.m. andre virkedag etter påske får forskjøvet returdato + 5 dager i fht. normal returdato.

Sommerferien: Sendinger som skulle ha gått i retur i tidsrommet f.o.m. 15.07 t.o.m 01.08., blir returnert 01.08.

2.6 Sendinger som må returneres
Dersom mottaker ikke kan fremvise gyldig legitimasjon, vil PUM-sendingen bli returnert. Det samme gjelder hvis legitimasjonsdokumentet ikke lar seg kopieres grunnet mangelfull og/ eller dårlig kvalitet.

Ved retur blir PUM-sendinger sendt som rekommanderte brev.

2.7 Dokumentasjon av mottakers identitet
Etter utlevering returneres kopien (PUM-dokumentasjonen) i lukket konvolutt til returadressen på konvolutten. Veiledende fremsendingstid er 1-2 virkedager etter utlevering.

3. Postens erstatningsansvar

Postens erstatningsansvar er regulert i Postloven §22 og Postens generelle leveringsvilkår, punktene 13-16. Dersom en PUM-sending kommer bort, blir skadd eller forsinket, betaler Posten erstatning av verdien av innholdet, begrenset oppad til kr.1000,-. Ved forsinkelse plikter Posten bare å yte erstatning dersom forsinkelsen skyldes grov uaktsomhet.

Posten er ikke ansvarlig for følgeskader slik som for eksempel kundens tapte omsetning.

4. Reklamasjoner

Kunden plikter å melde reklamasjoner på tjenesten til Postens kundesenter uten ugrunnet opphold, og senest 6 uker etter innleveringsdato, slik at Posten har anledning til å rette eventuelle feil.

Reklamasjoner på PUM sendes via post, e-post eller fax til:
Posten Norge AS
Posten og Bring kundeservice – PUM
Kjøita 19
4630 Kristiansand S

e-post: kristiansand.kundeservice@posten.no

Telefon: 38 17 95 91
Telefax: 38 17 94 51

Reklamasjonen må innholde følgende informasjon:
•    Avsenders navn og postadresse
•    Mottakers navn og postadresse
•    Innleveringssted og -dato
•    Innleveringsnummer – PU nummer
•    Beskrivelse av feil og mangler ved PUM dokumentasjonen

4.1 Behandling av reklamasjoner
Ved feil vil Posten og Bring kundeservice meddele mottaker (adressaten) per telefon eller per brev at sendingen er blitt utlevert uten at nødvendig informasjon er innhentet. Mottaker bes komme innom utleveringsenheten (Postkontor eller Post i Butikk) for å få ordnet opp i forholdet. Utleveringsenheten informeres om at mottaker er kontaktet. Dersom mottaker ikke møter på utleveringsstedet innen 2 uker etter at mottaker er blitt kontaktet av kundeservice, vil PUM- avgiften refunderes. Det samme gjelder hvis feilen ikke kan rettes.

Posten og Bring kundeservice følger opp saken og informerer kunden/avsenderen om resultatet i saken.

4.2 Kundens underleverandører
Hvis kunden benytter underleverandører til å håndtere deres PUM- sendinger, er kunden ansvarlig for å informere underleverandørene om at de må følge de til enhver tid gjeldende avtale og vilkår.

5. Pris og leveringsbetingelser

5.1 Prismodell
Pris per PUM inkluderer porto for håndteringen av fremsendingen samt retur av PUM- dokumentasjonen til avsenderen etter at utleveringen har funnet sted. For informasjon om pris, se posten.no. Prisendringer kan foretas med 2 måneders varsel.

Ved innlevering av mer enn 100 sendinger samtidig gis volumrabatt, se posten.no. Volumrabatt forutsetter at Postens krav til innleveringstidspunkt og forhåndsvarsling overholdes, se pkt.1. Fremsending. Dersom disse ikke overholdes vil volumrabatten bortfalle.

5.2 Ordre
Utsendelse bestilles i Min Post og hver innlevering må følges av et fraktbrev eller en korrekt utfylt ordreseddel. Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender.

Dersom ordreseddelen mangler underskrift må denne innhentes før sendingene kan fremsendes.

5.3 Fakturering
Betaling skjer ved faktura. Registrert ordre danner grunnlag for fakturering. Postens generelle betalingsbetingelser i henhold til Postens avtale om kreditt gjelder.