Spesielle betingelser for internasjonal cargo

Spesielle betingelser for internasjonal cargo

Se under for spesielle betingelser

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Volumregler

For flyfrakt

Volumberegning 1:6
1 m3 = 167 kg

For sjøfrakt

Volumberegning 1:1
1 m3 = 1000 kg – w/m
Målene regnes fra alle ytterpunkter, l × b × h, inklusiv pall

Fraktberegning

Våre tariffer gjelder kun for frakter betalbare i Norge.

Utleveringshindringer

Dersom mottaker av ulike årsaker ikke avhenter gods på mottakerstedet, vil avsender bli stilt ansvarlig for kostnader i.f.m. lagerleie, returfrakt etc.

Retur/Omekspedering

Ønsker kunden sendingen returnert eller videresendt til en annen destinasjon, blir kunden belastet for ny frakt og omkostninger.

Krav til emballering/merking

Kunden er ansvarlig for forsvarlig emballering av godset slik at det tåler transporten, samt håndtering/omlasting og samlasting med annet gods. Tilstrekkelig merking av løftepunkter, balansepunkt, «this side up» etc.

International Rail & Road

Kubikkmeter

1 m3 omregnes til 333 kg.
For alle sendinger over 1000 kg, avrundes vekten opp til nærmeste 100 kg.

Lastemeter

Dersom sendingens form, innhold eller spesielle krav fra avsender fører til at stuing/samlast ikke kan gjennomføres, brukes følgende beregning:

Lengde × bredde: 2,4 (F. eks. en pall 1,20 × 0,80 : 2,4 som er lasteenhetens bredde). For skipninger som krever ekstra sikring i form av Span Set, Kjetting el, og som igjen krever mer gulvplass enn selve kolliet, vil lastemeter bli beregnet etter faktisk medgått
gulvplass.

Tilsvarende gjelder også gods som har en utforming/dimensjon som hindrer maksimal utnyttelse av lastebilen bestående av annen standardisert last som EUR paller, ISO containere m.m.

1 m3 = 333 kg
1 lastemeter = 1850 kg
1 lastemeter = 2000 kg på de nordiske land
1 pallplass (EUR-pall) = 0,4 lastemeter (1 EUR-pall = 1,2x0,8x2,4)

Det beregnes 1 pallplass når pallen er over 1,2 meter høy eller når det er praktisk umulig å sette noe annet oppå denne. Transportør forbeholder seg også retten til å vurdere om pallen tåler å ha noe oppå seg eller ikke.

Faste vekter

Sykler, alle slag: 60 kg pr stykk
Personbildekk: virkelig vekt økes med 50 prosent
Brukte bilmotorer: virkelig vekt forhøyes med 100 prosent
(Brukte bilmotorer skal være plassert i tett kasse, være tappet for olje og bunnpluggen skal være skrudd ut.)
Snøscootere, motorsleder, mopeder og motorsykler: Virkelig vekt forhøyes med 300 prosent.

Fraktberegning

Frakten beregnes særskilt for hver sending og for den enkelte transportstrekning. Med en sending forstås de varer som angis på et fraktbrev/sendingsnummer for fremføring fra en avsender til en mottaker. En sending kan bestå av ett eller flere kolli. Etter nærmere avtale tillates også en tredje part å betale frakt og omkostninger. Dersom det ikke klart fremgår av fraktbrev/elektronisk overført informasjon hvem som skal betale frakt og omkostninger vil alltid avsender måtte betale. Maksimal beregnet fraktbeløp i et vektintervall er minimum beregnet fraktbeløp i neste vektintervall.

Frakten beregnes alltid etter beregningsmåte som gir høyeste fraktberegningsvekt. Avsender er ansvarlig for at mål/vekt er korrekte. Avvik korrigeres overfor fraktbetaler gjennom fakturering.

Til følgende mottakere skal alltid frakt være betalt av avsender

Privatpersoner og bedrifter med ubetjent mottakeradresse mellom kl. 08.00 og 16.00, anlegg, byggeplasser, konferanser, messer og skip.

Transport med tidsløfte

Transport med tidsløfte gjelder kun der det er avtalt skriftlig mellom partene. I forbindelse med høytidsdager, jul, påske og sommerferie må man påregne redusert frekvens. Når det gjelder fremføring til kunder hvor det er begrensninger for levering mellom kl. 08.00 og 16.00 gjelder heller ikke fremføringstiden.

Utleveringshindringer

Der mottakeren nekter å motta godset, eller det oppstår hindring for utlevering, innhenter fraktføreren forholdsordre hos oppdragsgiveren. Hvis forholdsordre ikke er mottatt innen 7 dager fra utstedelsesdato, returneres forsendelsen automatisk for oppdragsgiver sin regning og risiko.

Retur/Omekspedering

Ønsker kunden sendingen returnert eller omekspedert til et annet utleveringssted, beregnes et omekspederingsgebyr. Dette utføres kun etter skriftlig bestilling fra vareeier.

EUR-paller

I grenseoverskridende trafikk utveksles det ikke paller.

Farlig gods

Farlig gods (etsende, giftige, eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer) mottas til befordring på spesielle betingelser og under forutsetning av at IMDG og/eller ADR-reglene oppfylles.

Der det avtales at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge parter oppfylle sine forpliktelser i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk i ADR.

Ved befordring av farlig gods er avsender ansvarlig for at

a) kun gods som er tillatt transportert blir levert
b) godset er forskriftsmessig emballert, klassifisert og merket
c) transportdokumenter inneholder de opplysninger som kreves i til enhver tid gjeldende utgave av ADR.

Oppdragsgiveren skal holde fraktfører skadesløs for tap og skader som følge av at pliktene ikke er oppfylt. Enhver ekstra kostnad, samt venting og retur som påløper ved at pliktene ikke er oppfylt, vil bli belastet oppdragsgiveren. Der fraktføreren kommer i ansvar overfor offentlige myndigheter eller tredjeperson på grunn av forhold som kan tilbakeføres til oppdragsgiveren, kan fraktfører kreve regress av oppdragsgiver.

Fraktfører har plikt til å avvise godset dersom

a) det er åpenbart at godset ikke er pakket i henhold til ADR
b) emballasjen har synlige skader som vil kunne innvirke på sikkerheten under transporten
c) godset ikke er forskriftsmessig merket
d) nødvendige dokumenter for gjennomføring av transporten mangler.

Er farlig gods blitt lastet, og fraktføreren ikke er blitt g jort oppmerksom på dette, kan han losse godset uten å bli erstatningsansvarlig. Han kan for oppdragsgivers regning og risiko ødelegge eller uskadeliggjøre godset der det er grunn til å anta at faren ikke kan avverges ved mindre inngripende tiltak. Bring Cargo har sin egen sikkerhetsrådgiver som vil kunne svare på spørsmål om normal fremføring, spesialtransport og om/når sendingen kan mottas.

Sendinger i fareklasse 1 (eksplosiver) og fareklasse 7 (radioaktive stoffer) mottas normalt ikke uten nærmere avtale til forsendelse i Bring Cargo. Farlig gods prises med 25 prosent tillegg til ordinær frakt. For fareklasse 1 og 7 beregnes det et frakttillegg på 100 prosent.

Varmegods

Mellom de fleste destinasjoner tilbys frostfri transport i vinterhalvåret. Kontakt nærmeste Bring Cargo kontor og be om driftsopplegg.

Uemballert gods

Mottas ikke til befordring uten nærmere avtale. Uemballert gods prises med 25 % tillegg til ordinær frakt.

Flyttegods

Mottas kun til befordring etter nærmere avtale. Kunder kan leie hele containere med bil/bane til bruk ved flytting. Bring Cargo påtar seg ingen form for forsikring grunnet skade/manko. Dette fordi selskapets ansvarsforsikring ikke omfatter flytting, og at Bring Cargo heller ikke på annen måte dekker slik skade/manko. Kunden må selv rekvirere eventuell forsikring fra forsikringsselskapet, alternativt via Bring Cargo. Kunden må akseptere nevnte betingelser på eget skjema før han overtar containeren. Frakt og andre omkostninger skal alltid være betalt på forhånd.

Valuta- og drivstofftillegg

Valuta- og drivstofftillegg vil komme i tillegg til beregnet fraktbeløp. Tillegget er variabelt og vil være påvirket av de endringer som skjer på det internasjonale valuta og drivstoffmarkedet. Opplysninger om nivået på de ulike tillegg finnes her.

Sjøfrakt

Det tas forbehold om tilgjengelig utstyr og tilgjengelig plass på skipningstidspunktet. Gods som ikke kan lastes i en standard sjøcontainer regnes som spesialgods. Henting/levering av gods; det forutsettes at forholdene er slik at henting/levering kan gjennomføres med ordinært distribusjonsmateriell. Ved spesielt komplisert henting/levering eller ved bruk av kran eller annet spesialutstyr, utføres tjenesten etter på forhånd avtalt pris, tidspunkt og sted.

Flyfrakt

Det tas forbehold om at flytypen som benyttes til valgt destinasjon har mulighet til å laste godset. Flyselskapene opererer med maksimal vekt og mål pr. kolli på de ulike flytypene. Lastbarhet opplyses ved forespørsel til en av våre flyfraktavdelinger.

Landtransport (Partigods)

Partigods er normalt forsendelser over 2500 kilo hvor det er avtalt en egen pris, fremføring og hvor enkeltoppdraget er gitt betegnelsen partigods. Fremføring av partigods avtales etter nærmere melderutiner (booking) som forutsettes benyttet for den enkelte forsendelse. Det er utarbeidet et eget regulativ for partigods som følger de samme prinsipper som regulativet for stykkgods.

Partigods skal normalt hentes og leveres med samme materiell og på rampenivå. Det forutsettes at forholdene hos avsender og mottaker er lagt til rette for dette. Dersom det må rekvireres ekstra laste/losse utstyr, eller kunden krever sendingene losset på vår terminal og utkjørt, gjøres dette for kundens regning og risiko.

Partigods og fulloads håndteres i henhold til de krav som settes til oss fra kunder, myndigheter og andre faktorer som påvirker hvordan man fremfører godset. Det er derfor en forutsetning at man avtaler med den lokale Bring Cargo-avdeling både om fremføringstider, hente- og leveringstidspunkt og andre forhold rundt transporten på forhånd. På den måten kan Bring Cargo bidra til at våre samarbeidspartnere får fornøyde kunder.

Spesialtransport

Gods som overstiger følgende vekt/ytre mål klassifiseres som spesialgods:

  • når et kolli veier mer enn 1000 kilo, eller
  • når et kolli har en langside som måler mer enn 2,4 m, eller
  • når et kolli har to sider som måler over 2,0 m.

Annet

Sendinger til privatpersoner eller ubetjent dagadresse, byggeplasser, sykehus, skoler eller kunder som har begrensninger i levering mellom kl. 08.00 og 16.00, vil normalt bli losset på terminal. Dette gjelder også kolli belagt med giro (oppkrav). Det vil bli beregnet et lager og adviseringstillegg som faktureres fraktbetaler. Det forutsettes at mottaker henter godset i løpet av 2 arbeidsdager etter at han har mottatt advisering fra Bring Cargo, eller at det er avtalt utkjøring mellom kl. 08.00 og 16.00. Dersom sendingen oppbevares på terminalen utover 2 arbeidsdager påløper det lagerleie f.o.m. dag 3.

Ansvarsforsikring/Transportforsikring

Sjøfrakt

Maksimal ansvar SDR 667,00 pr. kolli/2,00 SDR pr. kg.

Flyfrakt

Flyselskapet har et maksimal ansvar på SDR 17,00/kg på tapt eller skadet gods.

Ansvarsforsikring/Transportforsikring

Speditør og transportør har forsikret sitt ansvar etter NSAB 2015 og Transportretten. Forsikringene dekker det ansvar disse har i henhold til fraktavtalen. Det anbefales at kundene tegner egne transportforsikringer, da både speditører og transportører har et beløpsbegrenset ansvar.

Bring Cargo kan besørge transportforsikring for fraktbetalers regning dersom dette er ønskelig.

Innhenting/Utkjøring

International Rail and Road

Innhenting og utkjøring er normalt inkludert i frakten.

Det tilbys tre alternativer:
1. Henting på faste dager til faste tider
2. Henting etter forhandsbooking før kl. 11.30 (varierer lokalt)
3. Henting ved booking etter kl. 11.30 for henting samme dag
(varierer lokalt).

Booking etter kl. 11.30 (noen lokale variasjoner) og aksept for henting samme dag medfører et tillegg i prisen (se pristabell Tilleggstjenester). For henteoppdrag hvor samlet vekt utgjør mindre enn 100 kg for, beregnes det normalt et hentetillegg (se pristabell Tilleggstjenester). Varene hentes/leveres på gate/rampenivå. Det forutsettes at forholdene er slik at henting/utkjøring kan gjennomføres med ordinært distribusjonsmateriell.

Utkjøring/henting til spesielle tidspunkter, til/fra bedrifter med adresse i kjøpesentra, innendørs i butikker, restauranter, kiosker etc. utføres etter på forhånd avtalt tidspunkt og sted. Ved spesielt komplisert henting/levering eller ved bruk av kran eller annet spesialutstyr, utføres tjenestenetter på forhand avtalt pris, tidspunkt og sted.

Utlevering/Lagerleie

Forsendelser vil normalt bli utkjørt til mottaker. Dersom varen skal leveres til privatpersoner vil mottaker bli varslet. Er en sending heftet med utleveringsforbehold, blir alltid mottaker varslet. Lagerleie beregnes for sendinger som ikke er hentet eller kan utkjøres innen dag 2 etter at varsel er sendt mottaker. Sendinger som må oppbevares på mottakerterminalen utover 2 dager, belastes lagerleie fra og med dag 3.

Bomtur

Dersom det er avtalt utkjøring/henting og avsender/mottaker ikke er tilstede, eventuelt at oppdraget ble avbestilt mindre enn 3 timer før avtalt levering/henting, påløper kostnader for bomtur.

Betalingsbetingelser

Frakten skal i prinsippet betales kontant, dvs. før avsendelse eller utlevering av godset.

Kreditt

Etter nærmere avtale gis det normalt inntil 10 dagers kreditt og en avtalt kredittgrense. Kreditt/kredittgrensen bortfaller ved enhver form for betalingsmislighold. Ved betaling etter forfall beregnes en prosentsats p.a. samt et tillegg pr. faktura.

Kostnader ved kreditt

Kostnader ved å tilby kreditt som blant annet kostnader til porto og papir, kontroll, purring etc., er ikke inkludert i frakten mellom avsender og mottaker. Det tas et fast beløp pr. utstedt faktura.

Faktura

Alle oppdrag hvor det er innrømmet kreditt betales etter faktura som skal være Bring Cargo i hende innen forfallsdato. Alle innsigelser mot fakturaen skal være tatt opp skriftlig med Bring Cargo innen 10 dager etter mottakelse av fakturaen. Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt og kan inndrives sammen med forfalte krav. Bring Cargo har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Bring Cargo Kunden kan ikke motregne/holde tilbake penger som er forfalt selv om det er reklamert på frakt, skade eller manko.

ISPM 15 – Krav til paller og treemballasje

EU og Norge har innført ISPM 15-standard på trepaller og treemballasje. Dette betyr at de aktuelle landene ikke vil tillate innførsel av trepaller og treemballasje som ikke oppfylle kravene i ISPM 15. Standarden stiller bl.a. annet krav om at treverket skal være fritt for bark. Videre skal treverket ha gjennomgått en varmebehandling med en minimumstemperatur på 56 grader Celsius i 30 minutter. Trepaller og treemballasje som oppfyller disse kravene, vil bli merket med et spesielt standardmerke som bevis på at treverket har gjennomgått en slik varmebehandling.