Vilkår for fortolling eksport Norge

Vilkår for fortolling eksport Norge

Vilkårene gjelder for tolltjenester levert av Posten Bring AS herunder Bringselskapene eller underleverandører av disse, heretter kalt Posten. 

 1. All fortolling utføres iht. norske myndigheters gjeldende lover og regler. Tjenestene som utføres av Posten er beskrevet på www.bring.no/toll. Disse vilkårene gjelder uansett om tjenesten fortolling er inkludert i fraktprisen eller kjøpes som en separat tilleggstjeneste. For mer om regelverk knyttet til eksport, toll og fortolling, søk Tolletaten «toll.no», Innovasjon Norge/eksporthåndboken eller søk øvrige myndigheters hjemmesider.
   
 2. Med mindre det foreligger skriftlig reservasjon ansees Posten å ha generell fortollingsfullmakt fra deklarert eksportør med organisasjonsnummer, tollkredittkontonummer, autorisasjonsnummer og eventuelle tillatelser. Dersom deklarert eksportør velger å fortolle selv eller kjøpe ekstern fortollingsløsning, som medfører feil eller forsinkelser for Posten, vil deklarert eksportør holdes økonomisk ansvarlig for dette.
   
 3. Alle nødvendige opplysninger for å få utført tollbehandling og fortolling, skal klart fremgå av faktura, proformafaktura og/eller annen dokumentasjon; f.eks. fraktbrev, sertifikater, lisenser, eksporttillatelser e.l. De aktuelle varer skal være tillatt utført og restriksjonsbelagte varer må dokumenteres med eksporttillatelse. Vær oppmerksom på at selv om Norske myndigheter tillater at varene sendes ut av landet, kan det være restriksjoner for å importere varen i mottakerlandet. Posten som transportør har egne regler for forbudt innhold og det er viktig at eksportør overholder de gjeldende regler for sendinger transportert av Posten. Fortollingsdokumentasjon skal følge sendingen og alle fortollingsdokumenter foreligge senest på fortollingstidspunktet.
  Hovedregel for eksportdeklarering/fortolling:

  • Varer med samlet verdi på over NOK 5 000.
  • Varer underlagt eksportrestriksjoner (eks. våpen, antikviteter), uansett vareverdi.
  • Varer som midlertidig skal utføres:
  o retur for kredit
  o reklamasjon
  o garantireparasjon
  o ordinær reparasjon
  • Varer som gjenutføres og som har vært midlertidig fortollet inn til Norge (frist 12mnd)
  • Reglene kan endres av tollmyndighetene – se «toll.no»

  Deklarert eksportør er ansvarlig for at faktura/fortollingsdokumentasjon tilfredsstiller mottakerlandets
  regelverk. Tollbehandling i mottakerlandet er Posten uvedkommende, med mindre dette er spesielt
  avtalt.
   
 4. Deklarert eksportør har ansvar og risiko for korrekt og rettidig fremsendelse av fortollingsdokumentasjon. Deklarert eksportør er ansvarlig for å avgi en varebeskrivelse/spesifikasjon, fortrinnsvis med klassifisering/tolltariffering ned på varelinjenivå. Dette vil sikre en korrekt tolldeklarering, jf. eventuelle tilleggsopplysninger i produktdatablad, produktkalkyler og andre forhold som påvirker tollverdien. En korrekt eksportdeklarering er av betydning for korrekt importdeklarering i mottakerlandet. Deklarert eksportør ivaretar selv lovpålagt oppbevaringsplikt for all fortollingsdokumentasjon.
   
 5. Deklarert eksportør er ansvarlig for at det blir gitt tilleggsopplysninger om særlige forhold ved utførsel som kan få betydning for tollbehandling og fortolling:

  Særlige regler ved eksport av matvarer og fisk:

  • Deklarert eksportør må ha godkjennelse som fiskeeksportør i Norges Sjømatråd i Tromsø. Eksport av fisk er forbundet med en årsavgift som skal betales til Norges sjømatråd og eksportavgifter som skal betales ved utførsel. Eksportavgiften innberettes på tolldeklarasjonen og kan betales over avtale om tollkreditt eller ved en dagsoppgjørsavtale med speditør/Posten. For fakturering via dagsoppgjør belastes eksportør utleggsprovisjon til dekning av kredittutgifter og administrative gjøremål. Det er opp til Posten å vurdere om dagsoppgjørsløsningen skal tilbys.

  • Fakturaen må inneholde informasjon om kjøpers/importørs VAT og EORI nr. i EU
  • Incoterms/Leveringsbetingelsen styrer hvem som er ansvarlig importør i EU. Hvis leveransen er avtalt som DDP, så betinger dette at norsk eksportør er registrert/representert i EU og påtar seg dette ansvaret selv.
  • Deklarert eksportør som opptrer som importør i EU, må inneha både VAT og EORI nummer i EU.
  • Deklarert eksportør som opptrer som importør i EU v/representasjon, må på forhånd ha inngått en EU-fortollingsavtale (Fiscal Representation) med en tollagent/speditør i EU.
  • Grenseekspedisjon inn i EU, der hvor leveringsbetingelser ikke er DDP, krever transitteringsprosedyre helt frem til agent og bestemmelsestollsted (EU).
  • Deklarert eksportør skal oppgi navn og adresse på kjøpers agent/speditør i EU, kjøpers VAT- og EORI nummer, samt bestemmelsestollsted (kode) hvor tollprosedyren med T-dokumentet skal fullføres.
  • Det kreves eksportfortolling på alle fiskesendinger også med verdi under NOK 5000.
  • Fangstsertifikat/bryggeseddel vil kunne bli krevd, noe deklarert eksportør må kunne fremskaffe.
  • Fiskesendinger til land utenfor EU krever helseattest fra Mattilsynet og Certificate of Origin.
  • Reglene kan endres av myndighetene
   
 6. Dersom fortollingsinformasjon/handelsfaktura eller varelinjeinformasjon oversendes per EDI, er det
  EDI-dokumentasjon som legges til grunn for fortollingen. Toll–EDI filen (XML) skal leveres i hht. Posten spesifikasjoner og innhold i filen skal tilfredsstille tollmyndighetens krav og samsvare med eventuelle fakturaer eller annen papirbasert fortollingsdokumentasjon.
  Ved avvik eller mangelfull EDI- informasjon som medfører at Posten ikke kan gjennomføre fortollingen iht. retningslinjer for EDI-fortolling, vil Posten etterlyse nødvendig tilleggsinformasjon. Uoverensstemmelser og merarbeid i denne forbindelse vil kunne medføre forsinkelser og økte kostnader som vil belastes deklarert eksportør. Dersom tollmyndigheten avdekker avvik ved en regnskaps- og/eller tollkontroll i eksportørens verdikjede, er dette deklarert eksportørs ansvar og Posten skal holdes skadesløs.
   
 7. Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser. Se «incoterm» Leveringsbetingelser skal være oppført i handelsfakturaen og legges til grunn ved fortolling. Posten gjør oppmerksom på at fakturering av avgifter tilbake på avsender, ikke alltid er noe Posten eller andre speditører i mottakerlandet tilbyr.
   
 8. Deklarert eksportør er ansvarlig for å betale Posten for fortollingskostnader og for eventuelle kjøpte tilleggstjenester som Posten utfører.

  Attestasjon (rubrikk B på eksportdeklarasjonen) for at varen er mottatt for eksport, kan bare gis ved registrerte eksportforsendelser som er transportert ut av landet via Posten. Attestasjon er et av vilkårene for moms fritak for utførsel av varer. Ved valg av eksterne, private, eller enklere forsendelsesmåter, kan Posten ikke avgi slik bekreftelse på eksportdeklarasjon.

  Ved feil i fortollingsdokumentasjon som medfører feilaktig fortolling eller forsinkelser, innestår Posten ikke for eventuelle overtredelsesgebyr eller tilsvarende økonomiske sanksjoner, og deklarert eksportør skal holde Posten skadesløs for ethvert krav.
   
 9. Ved retur/re-eksport av sendinger skal deklarert eksportør påse at korrekt faktura/ tolldokumentasjon vedlegges sendingen. Dette gjelder uavhengig av om hele eller deler av sendingen returneres. Deklarert eksportør er selv ansvarlig for søknad om korreksjon/refusjon av importavgifter. Posten kan eventuelt utføre dette som en tilleggstjeneste.
   
 10. For kunder som har inngått abonnementsavtale om Bring E-Doc vil Posten sørge for at tjenesten utføres ihht avtale med eksportør og faktureres til avtalte priser.

  Informasjon om tjenesten: www.bring.no/edoc
   
 11. Ved feil eller mangler ved Postens tjenester som i hovedsak skyldes at Posten ikke har utført fortollingstjenestene i henhold til normalt god faglig standard, er Posten sitt erstatningsansvar begrenset til deklarert eksportør sine dokumenterte direkte kostnader som feilen eller mangelen har forårsaket. Varens verdi eller verdiforringelse erstattes ikke. Posten er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap som følge av mangelfull fortollingstjeneste. For lite innbetalt eksportavgift erstattes ikke. Postens ansvar for tolltjenestene er videre begrenset til Postens vederlag for tolltjenesten oppad begrenset til NOK 10.000 pr oppdrag og samlet NOK 50.000 dersom samme feil har betydning for flere oppdrag for samme eksportør.
   
 12. Norsk lov gjelder for oppdrager. Tvister som ikke kan løses i minnelighet skal løses ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting.
   
 13. Personvern: All behandling av personopplysninger i forbindelse med tolltjenestene gjøres av Posten Bring AS i henhold til kravene gitt i de til enhver tid gjeldende EU General Data Protection Regulation (GDPR). For mer opplysninger viser vi til våre nettsider som omhandler personvern og sikkerhet.