Vilkår for fortolling import Norge

Vilkår for fortolling import Norge

Vilkårene gjelder for tolltjenester levert av Posten Bring AS herunder Bringselskapene eller underleverandører av disse, heretter kalt Posten.

 1. All fortolling utføres i henhold til norske myndigheters gjeldende lover og regler. Tjenestene som utføres av Posten er beskrevet på www.bring.no/toll. Disse vilkårene gjelder enten når tjenesten fortolling er betalt helt eller delvis av avsender/eksportør, eller skal betales helt eller delvis av deklarert mottaker, som regel importør. For mer om regelverk knyttet til fortolling, se toll, skatt og øvrige myndigheters hjemmesider. Deklarert mottaker defineres her som kjøper/importør av varen d v s det foretaket som står ansvarlig for importavgiftene. I noen tilfeller og der det er akseptert av Posten, kan dette være eksportør/oppdragsgiver (incoterm DDP).
   
 2. Med mindre det foreligger skriftlig reservasjon ansees Posten å ha generell fortollingsfullmakt fra deklarert mottaker med organisasjonsnummer, tollkredittkontonummer og eventuelle tillatelser.
   
 3. Alle nødvendige opplysninger for å få utført tollbehandling og fortolling av en sending, skal klart fremgå av faktura og/eller annen dokumentasjon; for eksempel fraktbrev, sertifikater, lisenser, importtillatelser eller lignende. De aktuelle varer skal være tillatt innført og ikke være omfattet av importrestriksjoner. Fortollingsdokumentasjon skal følge sendingen og alle fortollingsdokumenter foreligge senest på fortollingstidspunktet.
   
 4. Deklarert mottaker har ansvar og risiko for korrekt og rettidig fremsendelse av fortollingsdokumentasjon uansett om slik dokumentasjon skal fremskaffes av selger/eksportør, varemottaker eller andre. Deklarert mottakers ansvar omfatter også klassifisering/tolltariffering av varen for en korrekt beregning av avgifter, jfr. produktdatablad, produktkalkyler og eventuelle andre forhold som påvirker tollverdien. Deklarert mottaker ivaretar selv lovpålagt oppbevaringsplikt for all fortollingsdokumentasjon.
   
 5. Dersom fortollingsinformasjon/handelsfaktura eller varelinjeinformasjon oversendes per EDI, så legges EDI-dokumentasjon til grunn for fortollingen. EDI-dokumentasjonen skal tilfredsstille tollmyndighetens krav, og skal samsvare med eventuelle fakturaer eller annen fortollingsdokumentasjon.
  Ved avvik eller mangelfull EDI- informasjon som medfører at Posten ikke kan gjennomføre fortollingen i henhold til retningslinjer for EDI-fortolling, vil Posten etterlyse nødvendig tilleggsinformasjon. Uoverensstemmelser og merarbeid i denne forbindelse vil kunne medføre forsinkelser og økte kostnader som vil belastes kunde. Dersom tollmyndigheten avdekker avvik ved en regnskaps- og/eller tollkontroll i deklarert mottakers verdikjede er dette dennes ansvar og risiko.
   
 6. Deklarert mottaker er ansvarlig for at det blir gitt tilleggsopplysninger om særlige forhold ved innførselen som kan få betydning for tollbehandling og fortolling, uansett om opplysningene/informasjonen kommer fra eksportør/selger eller andre.
  Særlige forhold kan omfatte f eks.;

  • Næringsmidler fra 3-land skal varsles i henhold til krav fra Mattilsynet
  • Produkter underlagt spesielle restriksjoner, hvor det kreves egen analyserapport for innførsel
  • Uplift, Royalties etc.
  • Varer som ikke er tillatt utført, transportert eller innført
  • Råvaretollskjema (RT-skjema) fra Statens Landbruksforvaltning for å søke om
  nedsatt toll ved import av blandingsprodukter.
  • Dokumentasjon for tollnedsettelse eller kvoter for landbruksprodukter med lavere-
  eller ingen tollsats.
  • Tillatelse til utsatt avgiftsbetaling (UTB), medlemskap i returordninger som for eksempel Renas
  • Dersom vilkår for tollnedsettelser eller fritak har tidsfrister må det klart fremgå.
   
 7. Incotermene er et sett standardiserte regler om leveringsbetingelser. Reglene beskriver hvem som bærer ansvaret, risiko og kostnader i forbindelse med en transaksjon, og viser når ansvaret går over fra selger til kjøper. Leveringsbetingelser skal være oppført i handelsfakturaen og legges til grunn ved fortolling. I en handelsfaktura kan eksportør/selger påta seg å dekke alle transportutgifter og all risiko inntil varene er levert, i tillegg til å betale helt eller delvis import- / eksportavgifter. Fakturering av avgifter tilbake på avsender er ikke alltid noe Posten tilbyr. Endringen i mva-lovgivningen gjør at foretak selv er ansvarlig for å rapportere/egenfastsette pliktig merverdiavgift til Skattemyndighetene.
   
 8. Deklarert mottaker er ansvarlig for rettidig betaling av toll og avgifter, og betaling av eventuelle fortollingskostnader til Posten.

  Deklarert mottaker med tollkredittavtale vil belastes importavgifter fra Tollmyndigheten. For mva- registrerte mottakere skal mva rapportere/egenfastsettes sammen med mottakers ordinære moms- oppgjør. Dersom deklarert mottaker får stengt sin tollkreditt, skal deklarert mottaker umiddelbart melde dette til Posten og det samme gjelder om tollkreditten åpnes igjen. Deklarerte mottakere uten gyldig tollkreditt, har status som dagsoppgjørskunde hos Posten. Deklarert mottaker som ikke er mva- registrert vil få alle importavgifter beregnet i TVINN/tolldeklarasjonen og fakturert via Postens betalingsløsning/dagsoppgjør.

  Importavgifter som Posten må forskuttere til myndighetene over dagsoppgjør belastes deklarert mottaker via Postens betalingsløsning. For fakturering via dagsoppgjør belastes deklarert mottaker utleggsprovisjon til dekning av kredittutgifter og administrative gjøremål. Det er opp til Posten å vurdere om dagsoppgjørsløsningen skal tilbys.

  Deklarert mottaker har plikt til å egenfastsette korrekt mva i mva-meldingen til Skattemyndighetene, og betale toll og andre avgifter til Tollmyndighetene. Ved feil i fortollingsdokumentasjon som medfører feilaktig fortolling eller forsinkelser, innestår Posten ikke for eventuelle toll- eller avgiftskrav, eksempelvis tollskyldkrav etter tolloven, overtredelsesgebyr eller tilsvarende økonomiske sanksjoner. Dersom Posten mottar toll- eller avgiftskrav, skal deklarert mottaker holde Posten skadesløs for ethvert krav. Tollkrav påført Posten, vil Posten viderebelaste deklarert mottaker.
   
 9. Ved retur/reeksport av importsendinger skal deklarert mottaker påse at korrekt tolldokumentasjon vedlegges. Dette gjelder uavhengig av om hele eller deler av sendingen returneres. Deklarert mottaker er selv ansvarlig for søknad om korreksjon/refusjon av importavgifter.
   
 10. Med mindre mottaker har reservert seg vil Posten automatisk beregne/foreslå import-mva ved deklarering av varer til mva-registrerte foretak.
  Det er deklarert mottaker sitt ansvar å kontrollere at tallene stemmer, ihht. krav om egenfastsettelse av pliktig merverdiavgift. En mva-beregning vil medføre en kostnad per deklarasjon som faktureres deklarert mottaker. Deklarert mottaker kan reservere seg fra mva-beregning ved å kontakte kundeservice. En reservasjon vil medføre at ingen mva-beregning vil være tilgjengelig i tolldeklarasjonen. For kunder som har inngått abonnementsavtale om Bring E-Doc vil Posten sørge for at tjenesten utføres ihht avtale med deklarert mottaker og faktureres til avtalte priser.

  Informasjon om Bring e-Doc tjenesten: www.bring.no/edoc
   
 11. Ved feil eller mangler ved Postens tjenester som i hovedsak skyldes at Posten ikke har utført fortollingstjenestene i henhold til normalt god faglig standard, er Posten sitt erstatningsansvar begrenset til deklarert mottakers dokumenterte direkte kostnader som feilen eller mangelen har forårsaket. Varens verdi eller verdiforringelse erstattes ikke. Posten er ikke ansvarlig for indirekte tap eller konsekvenstap som følge av mangelfull fortollingstjeneste. For lite innbetalt toll og avgifter, herunder tilleggsavgifter, erstattes ikke. Postens ansvar for tolltjenestene er videre begrenset til Postens vederlag for tolltjenesten oppad begrenset til NOK 10.000 pr oppdrag og samlet NOK 50.000 dersom samme feil har betydning for flere oppdrag for samme importør eller eksportør.
   
 12. Norsk lov gjelder for oppdraget. Tvister som ikke kan løses i minnelighet skal løses ved de alminnelige domstoler med Oslo tingrett som verneting.
   
 13. Personvern: All behandling av personopplysninger i forbindelse med tolltjenestene gjøres av Posten Bring AS i henhold til kravene gitt i de til enhver tid gjeldende EU General Data Protection Regulation (GDPR). For mer opplysninger viser vi til våre nettsider som omhandler personvern og sikkerhet.