Forutsetninger for å benytte produktet

Fra bedrift til privat.

Utleveringstider

Vi dekker hele landet. På dagtid kl. 08-17 eller på kveldstid 17-21 (byer og tettsteder). I høysesonger vil vi måtte utvide eller endre tidsvinduer for tjenesten grunnet svært høye pakkevolumer.

Henting hos kunde (ingen henting julaften og nyttårsaften)

Ikke inkludert i tilbudet, men kan avtales. For øvrig innlevering Post i Butikk / Postkontor.

Fremsendingstid

1-3 virkedager avhengig av strekning. Se fremsendingstabell her. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utleveringsmåte

På døren hos mottaker mot kvittering. Utleveres mellom 8-17 eller kl 17-21. Pakker som det ikke har vært mulig å levere, kan hentes av mottaker på Post i butikk eller Postkontor. Pakker hvor mottaker har akseptert at utlevering kan skje uten signatur, vil bli satt igjen iht. avtale. Dette skjer for mottakers risiko. 

Vi tar leveringsforbehold på enkelte adresser, eksempelvis til øyer uten veiforbindelse.

Varsling av ankommet pakke

Mottaker varsles på sms når pakken er lastet på bil utleveringsdagen. Sjåføren ringer 30 - 60 minutter i forkant av levering på kveldstid.

Hentefrist ved Post i Butikk / Postkontor

Hentefristen for alle pakker innenlands er 14 dager. Pakker som ikke hentes innen fristen sendes i retur. Påminnelse blir sendt ut til mottaker etter 5 dager. NB! Pakker innenlands som ankommer i tidsrommet 1-17 juli blir ikke sendt i retur før 1. august og kan hentes i hele juli. Pakker vil heller ikke bl returnert i tidsrommet 23.12-1.1. Ved bruk av sms-/epostvarsel sendes påminnelse dag 3 og dag 11.

Maks vekt og maks mål

Maks vekt: 35 kg per kolli
Maksimum lengde: 240 cm
Lengde + "omkrets" (2 x bredde + høyde): maks 360 cm

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten

Farlig gods

Posten har ikke egen behandlings-og transportlinje for farlig gods/innhold og kan derfor ikke frakte det som i henhold til de internasjonale bestemmelsene ”ADR- vegtransport av farlig gods” er klassifisert som farlig gods. Mer informasjon om dette på posten.no/bring.no eller Postens kundeservice telefon 04045.

Merking

Det må benyttes godkjente og riktig utfylte transportetiketter/ adressekort. Ved bruk av ikke godkjent adressebærer kan sendingen bli avvist.

EDI

Kan benyttes. EDI forutsetter et enkelt dataprogram for merking samt generering og oversendelse av sendingsinformasjon.

Pris

Prisen er ihht gjeldende prisliste, dersom ikke annet er avtalt. Se priser her.

Håndteringstillegg

For kolli der én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm beregnes et håndteringstillegg.Det samme gjelder for pakker under minstemål, pakker i rulleform og for uemballerte pakker. Se gjeldende prisliste.

Svalbardtillegg

For pakker til Svalbard tilkommer et fast pristillegg per kolli. Se prisliste.

Betalingsform / faktura

Kredittbehov og betalingsbetingelser avklares med Kredittavdelingen. Kredittavdelingen informerer kunden direkte pr mail om kredittbetingelsene. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i Lov om renter ved forsinket betaling. Posten krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved betalingsmisslighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten. Posten kan stoppe fakturering av tjenester med øyeblikkelig virkning dersom avtalt kredittgrense er overskredet på grunn av betalingsmisslighold eller nedjustert kredittverdighet fra kredittopplysningsbyrå. I de tilfeller kredittverdigheten er nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten fastsetter sikkerhetsbeløpet. Reklamasjoner må gjøres innen forfall. Kun den reklamerte del av en faktura kan holdes tilbake under reklamasjonsbehandlingen. Ved fusjon opphører avtalen dersom avtalepart er det overdragende selskap. Avtalen opphører med øyeblikkelig virkning når firma blir meldt oppløst til Foretaksregisteret eller tatt under konkursbehandling.

Betalingsform / pakker via frankeringsmaskin

Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp. Avvik mellom kundens taksering på frankerings-maskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis. Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum én gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner, jfr. pkt. ”Faktura” – tekst i kursiv. Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert, minimum én gang hver tredje måned. Beløp under 100 kr over en tre månderes periode krediteres ikke kunden.

Kontant

Nei

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Pakker og gods fremsendt med Posten Norge AS under merkevaren Bring er regulert av lov om vegfraktavtaler.

Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold og senest innen 1 år etter sendingsdato. Dette må som hovedregel gjøres av avsenderen. Etterspørselsblankett fås på postkontoret. Det må dokumenteres at pakken er sendt.

Endringer

Betingelsene kan endres av Posten med 1 måneds varsel.

Returservice

Ja, tilbys. Ved bruk av EDI må forhåndsmelding sendes samtidig som transportetikett skrives ut.