Vilkår for bud- og ekspresstjenester

Villkår for bud- og ekspresstjenester

Ansvar

Kunden er ansvarlig for forsvarlig pakking av godset. Kunden er ansvarlig for å påføre riktig vekt og mål i transportdokumentene. Leverandøren forbeholder seg retten til å kontrollere, og ved feil korrigere til riktig vekt og mål som grunnlag for beregning av pris for tjenestene.

Dersom Kunden ikke oppfyller en vesentlig del av sine plikter, eller det fremgår av hans handlemåte eller av en alvorlig svikt i hans kredittverdighet at Kunden ikke kommer til å oppfylle en vesentlig del av sine plikter, kan Leverandøren innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake hvis Kunden varsles om dette uten ugrunnet opphold.

Dersom en part vesentlig misligholder sine plikter etter avtalen, og ikke foretar retting av plikten etter forutgående skriftlig varsel fra den annen part, kan den ikke–misligholdende part heve avtalen. Leverandørens er aldri ansvarlig for å dekke Kundens indirekte tap.

Force Majeure

Hvis en ekstraordinær situasjon (Force Majeure) skulle oppstå, og som ingen av partene med rimelighet kunne forutse ved inngåelse avtale, eller som oppstår utenfor partenes kontroll i avtaleperioden, og som hindrer oppfyllelsen av denne avtale, kan den rammede part fritas for sine forpliktelser og ansvar i henhold til denne avtale, så lenge den ekstraordinære situasjonen varer.

Som ekstraordinær situasjon (Force Majeure) anses blant annet mobilisering, krig, borgerkrig, vandalisme, sabotasje, streik, lockout, lovlig eller ulovlig blokade, jordskjelv, flom, ras, orkan eller annen naturkatastrofe, brann, eksplosjoner, embargo, import – og/eller eksportrestriksjoner, mangel på olje eller elektrisk strøm, tyveri, ran, hærverk, påkjørsel/trafikkuhell (hvor sjåføren er uten skyld), generell ferdselsforbud eller restriksjoner pålagt av offentlige myndigheter i forbindelse med for eksempler ulykker eller terrormistanke, eller andre uforutsette uhell utenfor kontroll av partene i denne avtale, eller partenes underleverandører. Hver av partene bærer egne kostnader i forbindelse med en Force Majeure-situasjon.

Transportvilkår

Alle oppdrag utføres i henhold til NSAB 2015 med de begrensninger som følger av ufravikelig lovgivning. Vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre seg bedre kjent med våre transportvilkår, som finnes på vår hjemmeside.

Kunden er selv ansvarlig for å forsikre godset vi frakter.

Bring Express kan være behjelpelig med forsikringer, kontakt oss for mer informasjon og priser.

Forbudt innhold

Avtalen omfatter kun farlig gods (bl.a. etsende, giftige eksplosive, brannfarlige og helsefarlige stoffer, jf. stoffer) dersom dette uttrykkelig er avtalt mellom partene på spesielle betingelser. Der partene har avtalt at farlig gods skal omfattes av oppdraget, skal begge partene oppfylle sine forpliktelser i henhold til enhver tid gjeldende IMDG og/eller ADR-regelverk. Med mindre annet er avtalt kan godset ikke inneholde verdisaker, våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger eller sigaretter/tobakksvarer.

Kunden er ansvarlig for å påse at godset lovlig kan fraktes i.h.t. internasjonale konvensjoner eller lovgivningen i det landet godset fraktes til/fra.

Priser

Alle priser oppgitt i NOK, eksklusive MVA. Alle priser justeres i tråd med Bring Express generelle prisreguleringer. Vi tar forbehold for endringer i prisene som følge av underleverandørers og myndigheters reguleringer.

Tillegg til avtalte priser

Med mindre annet spesifikt er avtalt inkluderer prisene ikke forsikringer, kontroll- og utleggsgebyr for veterinærkontroll, innførselsmoms, offentlige avgifter eller valuta- og drivstofftillegg. Tjenester som ikke er inkludert i avtalen prises iht. gjeldende takster. Prisene er ikke inkludert pålagte offentlige avgifter med videre. Leverandøren forbeholder seg rett til å belaste Kunden for ekstraordinære kostnader som Leverandøren ikke kan påvirke, fra det tidspunktet kostnaden påløper. Eksempler på slike kostnader kan være (men er ikke begrenset til) omkjøringer som følge av veiarbeid, fergestans, togstans, force majeure eller lignende.

Fraktvekt

Bring Express baserer fraktvekt på reell vekt eller volumvekt, hvorav den tyngste av disse to danner grunnlag for prissetting. Omregningsfaktor volumvekt: 1 m3 = 200 kg.

Kilometerkjøring

Leveranser som omfatter kjøring utenfor gjeldende sonekart, prises pr kilometer fra hente- til leveringssted. Minimumsfakturering: 25 kilometer.

Fakturering

Vi fakturerer ukentlig, med 10 dagers betalingsfrist.

Oppdrag utført utenfor våre åpningstider

Alle priser gjelder for tjenester utført innenfor våre ordinære åpningstider. Tjenester utført utenfor dette tidsrom prises særskilt. For mer informasjon om våre åpningstider, se våre hjemmesider.