Vilkår for Pakke levert hjem

Vilkår for Pakke levert hjem

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for pakker i Norge

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Forutsetninger for å benytte produktet

Fra bedrift til privat.

Utleveringstider

Vi dekker hele landet. På dagtid kl. 08–17 eller på kveldstid 17–21* (byer og tettsteder). Tabell med utleveringstider i Excel. Vi har lørdagslevering kl. 10–15 i Oslo, men dette tilbudet avvikles fra og med april 2024. I høysesonger vil vi måtte utvide eller endre tidsvinduer for tjenesten grunnet svært høye pakkevolumer.

*) Utvidelse eller endring av tidsvinduet kan forekomme.

Henting hos kunde (ingen henting julaften og nyttårsaften)

Ikke inkludert i tilbudet, men kan avtales. For øvrig innlevering Post i Butikk/Postkontor.

Fremsendingstid

1–3 virkedager avhengig av strekning. Se fremsendingstabell her. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utleveringsmåte

På døren hos mottaker mot kvittering (i Pakkeboks dersom mottaker har valgt omruting dit). Pakker som det ikke har vært mulig å levere, kan hentes av mottaker på Post i butikk eller Postkontor. Pakker hvor mottaker har akseptert at utlevering kan skje uten signatur, vil bli satt igjen i henhold til avtale**. Dette skjer for mottakers risiko. 

Vi tar leveringsforbehold på enkelte adresser, eksempelvis til øyer uten veiforbindelse.

**) Avsender kan reservere seg mot at vi tilbyr deres kunder å få pakken satt igjen.

Varsling av ankommet pakke

Mottaker varsles på sms når pakken er lastet på bil utleveringsdagen. I byer og tettsteder vil mottaker få informasjon om estimert leveringstidspunkt innenfor et timesintervall. Da kan bilen følges i sanntid, og man kan gjøre valg underveis som å endre utleveringsdag eller gi Posten fullmakt til å sette igjen pakken ved døren eller på angitt sted**.

For pakker levert på kveldstid sender vi en sms til mottaker med lenke til vårt digitale grensesnitt. Her vil mottaker få informasjon om estimert leveringstidspunkt innenfor et én-times intervall, følge pakken i sanntid og gjøre valg underveis.

**) Avsender kan reservere seg mot at vi tilbyr deres kunder å få pakken satt igjen.

Hentefrist ved Post i Butikk/Postkontor

Hentefristen for alle pakker innenlands er 14 dager. Pakker som ikke hentes innen fristen sendes i retur. Påminnelse blir sendt ut til mottaker etter 5 dager. NB! Pakker innenlands som ankommer i tidsrommet 1-17 juli blir ikke sendt i retur før 1. august og kan hentes i hele juli. Pakker vil heller ikke bli returnert i tidsrommet 23.12-1.1. Ved bruk av sms-/epostvarsel sendes påminnelse dag 3 og dag 11.

Fra 01.10.2022 vil hentefristen på pakker som hentes på Post i Butikk og i Pakkeboks, endres fra 14 dager til 7 dager. Mottaker kan kostnadsfritt via Posten-appen eller SMS be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager.

Maks vekt og maks mål

Maks vekt: 35 kg per kolli
Maksimum lengde: 240 cm
Lengde + "omkrets" (2 x bredde + 2 x høyde): maks 360 cm

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten

Farlig gods

Posten har ikke egen behandlings-og transportlinje for farlig gods/innhold og kan derfor ikke frakte det som i henhold til de internasjonale bestemmelsene ”ADR- vegtransport av farlig gods” er klassifisert som farlig gods. Mer informasjon om dette på posten.no/bring.no eller Postens kundeservice telefon 04045.

Merking

Det må benyttes godkjente og riktig utfylte transportetiketter/ adressekort. Ved bruk av ikke godkjent adressebærer kan sendingen bli avvist.

EDI

Kan benyttes. EDI forutsetter et enkelt dataprogram for merking samt generering og oversendelse av sendingsinformasjon.

Pris

Prisen er i henhold til gjeldende prisliste dersom ikke annet er avtalt. Se priser her.

Håndteringstillegg

For kolli der én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm beregnes et pristillegg for manuell håndtering. Det samme gjelder pakker i rulleform og for uemballerte/mangelfullt emballerte varer (gjenstander). Se gjeldende prisliste.

Svalbardtillegg

For pakker til Svalbard tilkommer et fast pristillegg per kolli. Se prisliste.

Betalingsform/faktura

Kredittbehov og betalingsbetingelser avklares med Kredittavdelingen. Kredittavdelingen informerer kunden direkte pr mail om kredittbetingelsene. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i Lov om renter ved forsinket betaling. Posten krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved betalingsmisslighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten. Posten kan stoppe fakturering av tjenester med øyeblikkelig virkning dersom avtalt kredittgrense er overskredet på grunn av betalingsmisslighold eller nedjustert kredittverdighet fra kredittopplysningsbyrå. I de tilfeller kredittverdigheten er nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten fastsetter sikkerhetsbeløpet. Reklamasjoner må gjøres innen forfall. Kun den reklamerte del av en faktura kan holdes tilbake under reklamasjonsbehandlingen. Ved fusjon opphører avtalen dersom avtalepart er det overdragende selskap. Avtalen opphører med øyeblikkelig virkning når firma blir meldt oppløst til Foretaksregisteret eller tatt under konkursbehandling.

Betalingsform/pakker via frankeringsmaskin

Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp. Avvik mellom kundens taksering på frankerings-maskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis. Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum én gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner, jfr. pkt. ”Faktura” – tekst i kursiv. Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert, minimum én gang hver tredje måned. Beløp under 100 kr over en tre månders periode krediteres ikke kunden.

Kontant

Nei

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Pakker og gods fremsendt med Posten Norge AS under merkevaren Bring er regulert av lov om vegfraktavtaler.

Reklamasjoner

Vårt erstatningsansvar er begrenset til den enhver tids gjeldende NSAB, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal tilsvarende registreres i sjåførens håndterminal. Dersom skaden ikke er synlig ved utvendig kontroll, må mottaker uten ugrunnet opphold, og senest 7 dager etter mottak varsle vår reklamasjonsavdeling

Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset før det blir signert som mottatt. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert på håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir. 

Endringer

Betingelsene kan endres av Posten med 1 måneds varsel.

Returservice

Ja, tilbys. Ved bruk av EDI må forhåndsmelding sendes samtidig som transportetikett skrives ut.