Vilkår for Pakke til bedrift

Vilkår for Pakke til bedrift

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for pakker i Norge

En Bring-lastebil som kjører over en bro

Forutsetninger for å benytte produktet

Benyttes fra bedrift til bedrift. Skal kun benyttes til sendinger til foretak der noen er til stede for å motta pakken mellom kl. 08:00 -16:00. Leveringsadresse skal være en gate-/veiadresse, og ikke postboksadresse (unntaksvis mottakere på steder som verken har gate-/veiadresser eller stedsnavn).

Tilgjengelig både som avtalebasert tjeneste og som kontantvariant.

Dekningsområde

Hele landet

Henting hos kunde (ingen henting julaften og nyttårsaften)

Henting avtales separat. For øvrig innlevering til Post i Butikk/Postkontor mot et tillegg per kolli.

Fremsendingstid

1-3 virkedager avhengig av strekning. Utleveres innen kl. 16:00 på utleveringsdagen (mandag - fredag). Se fremsendingstabell her. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

Utleveringsmåte

Leveres på døren hos mottaker mot kvittering. Pakker som ikke lar seg levere på første leveringsforsøk kjøres ut en gang til påfølgende virkedag. Dette prises separat. Det er mulig å bestille utlevering via Post i Butikk/Postkontor dersom mottaker ikke er til stede ved leveringsforsøk på døren. Dette må bestilles når pakken forhåndsmeldes. Tjenesten kan utføres etter hhv. 1. eller 2. leveringsforsøk. Dette prises separat og kun når pakkene har blitt utlevert via postkontor.

Varsling av ankommet pakke

Dersom pakken ikke lar seg levere på døren og det er bestilt utlevering via hentested (Post i Butikk/Postkontor), legges om mulig igjen sjåførkort med beskjed om hvor og når pakken kan hentes. Dersom sjåførkort ikke kan legges igjen, varsles mottaker via egen hentemelding som brev eller sms dersom mobiltelefonnummer er oppgitt.

Hentefrist ved Post i Butikk/Postkontor og ettersending/retur

Hentefristen for sendinger er 14 dager. Varsel blir sendt til mottaker pr brev, e-post eller SMS avhengig av hvilken info avsender har oppgitt. Påminnelse pr brev sendes etter 5 dager. SMS/e-post sendes dag 3 og dag 11. Sendinger som ankommer i tidsrommet 1.-17. juli kan hentes i hele juli og blir ikke sendt i retur før 1. august. Sendinger vil heller ikke bli returnert i tidsrommet 23.12.-1.1.

Noen avsendere har likevel avtalt 14 dagers hentefrist hele året.

Fra 01.10.2022 vil hentefristen på pakker som hentes på Post i Butikk og i Pakkeboks, endres fra 14 dager til 7 dager. Mottaker kan kostnadsfritt via Posten- Appen eller via sms be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager.

Dersom sendingen ikke hentes innen hentefristen, vil den bli sendt i retur til avsender. Dette vil faktureres som en ny sending. Er sendingen utlevert og sendingen ønskes returnert, må mottaker betale ny frakt dersom det ikke er inngått avtale om returservice.

Maks vekt og maks mål

Maksvekt: 35 kg per kolli
Maksimum lengde: 240 cm
Lengde + "omkrets" (2 x bredde + 2 x høyde): maks 360 cm

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten

Farlig gods

Posten har ikke egen behandlings- og transportlinje for farlig gods/innhold og kan derfor ikke frakte det som i henhold til de internasjonale bestemmelsene ”ADR- vegtransport av farlig gods” er klassifisert som farlig gods. Mer informasjon om dette på posten.no/bring.no eller Postens kundeservice telefon 04045.

Merking

Det må benyttes godkjente og riktig utfylte transportetiketter/adressekort. Ved bruk av ikke godkjent adressebærer kan sendingen bli avvist.

EDI

EDI må benyttes.

Pris

Prisen er ihht gjeldende prisliste dersom ikke annet er avtalt. Se priser her.

Håndteringstillegg

For kolli der én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm beregnes et pristillegg for manuell håndtering. Det samme gjelder pakker i rulleform og for uemballerte/mangelfullt emballerte varer (gjenstander). Se gjeldende prisliste.

Svalbardtillegg

For pakker til Svalbard kommer et fast pristillegg per kolli. Se prisliste.

Betalingsform/faktura

Kredittbehov og betalingsbetingelser avklares med Kredittavdelingen. Kredittavdelingen informerer kunden direkte pr e-post om kredittbetingelsene. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Ved forsinket betaling gjelder våre standard betingelser. Ved betalingsmislighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten. Posten kan stoppe fakturering av tjenester med øyeblikkelig virkning dersom avtalt kredittgrense er overskredet på grunn av betalingsmislighold eller nedjustert kredittverdighet fra kredittopplysningsbyrå. I de tilfeller kredittverdigheten er nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten fastsetter sikkerhetsbeløpet. Reklamasjoner må gjøres innen forfall. Kun den reklamerte del av en faktura kan holdes tilbake under reklamasjonsbehandlingen. Ved fusjon opphører avtalen dersom avtalepart er det overdragende selskap. Avtalen opphører med øyeblikkelig virkning når firma blir meldt oppløst til Foretaksregisteret eller tatt under konkursbehandling.

Betalingsform/pakker via frankeringsmaskin

Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp. Avvik mellom kundens taksering på frankeringsmaskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis. Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum én gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner, jfr. pkt. ”Faktura” – tekst i kursiv. Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert, minimum én gang hver tredje måned. Beløp under 100 kr over en tre måneders periode krediteres ikke kunden.

Kontant

Betales kontant på Post i Butikk/Postkontor eller kjøpes på bring.no

Tidsgaranti

Nei

Ansvar

Pakker og gods fremsendt med Posten Norge AS under merkevaren Bring er regulert av lov om vegfraktavtaler.

Reklamasjoner

Vårt erstatningsansvar er begrenset til den enhver tids gjeldende NSAB, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal tilsvarende registreres i sjåførens håndterminal. Dersom skaden ikke er synlig ved utvendig kontroll, må mottaker uten ugrunnet opphold, og senest 7 dager etter mottak varsle vår reklamasjonsavdeling.

Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset før det blir signert som mottatt. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert på håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir.

Endringer

Betingelsene kan endres av Posten med 1 måneds varsel

Returservice

Ja, tilbys. Ved bruk av EDI må forhåndsmelding sendes samtidig som transportetikett skrives ut.