Vilkår for Pakke til hentested

Vilkår for Pakke til hentested

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for pakker i Norge

En Bring-lastebil som kjører på Atlanterhavsveien med fjell i bakgrunnen

Forutsetninger for å benytte produktet

Benyttes fra bedrift til privatpersoner. (Kan benyttes til bedrifter.)

Dekningsområde

Hele landet.

Henting hos kunde

Etter avtale. Se prisdokument.

For øvrig innlevering Post i Butikk / Postkontor mot et pristillegg per kolli.

Ingen henting julaften og nyttårsaften.

Fremsendingstid

I hovedsak 1–3 virkedager avhengig av strekning. 4–5 dager til enkelte destinasjoner. Se fremsendingstabell her. Omfatter ikke tidsløfte eller noen form for leveringsgaranti.

I høysesongen fra Black week til nyttår vil forsinkelser på 1–2 dager kunne forekomme, dette pga. meget store pakkevolumer.

Utleveringsmåte

Pakken hentes på Post i Butikk, Postkontor, i pakkeautomat eller i pakkeboks. Mottaker kvitterer (unntak for automat og pakkeboks). Pakkeboksene er plassert utendørs, og har ingen isolasjon.

Dersom utleveringsmåte/-sted ikke passer, kan mottaker bestille 1) levering til valgfritt hentested, 2) hjemlevering eller 3) pakken gjensatt på avtalt sted. Endring av utleveringsmåte/-sted skjer for mottakers regning og risiko. For alternativ 1 og 2 gjelder uansett Brings erstatningsansvar. 

Varsling av ankommet pakke

E-varsling (sms/e-post) uten tillegg i prisen forutsetter at vi har mobilnummer eller e-postadresse. Hentemelding/-lapp i postkassen koster ekstra. Det varsles også via Postens app dersom mottaker bruker denne.

Hentefrist

Hentefristen på pakker som hentes på Post i Butikk og i Pakkeboks, er 7 dager. Mottaker kan kostnadsfritt via Posten-Appen eller via sms be om forlenget hentefrist fra 7 til 14 dager. Ved varsel på papir (hentelapp) er fristen 14 dager i utgangspunktet.

Pakker som ikke hentes innen fristen, sendes i retur. NB! Pakker som ankommer i juli blir ikke sendt i retur før 1. august og kan hentes i hele juli. Pakker vil heller ikke bli returnert i tidsrommet 23.12-6.01. (kan variere fra år til år). 

Maks vekt og maks mål

  • Maks vekt: 35 kg per kolli
  • Maks lengde: 240 cm
  • Lengde + "omkrets" (2 x bredde + 2 x høyde): maks 360 cm

Minimumsmål

23 x 13 x 1 cm

Emballering

Det er avsenders ansvar å sørge for at innholdet i en pakke er forsvarlig innpakket. Ofte er det flere omlastninger og omsorteringer underveis, slik at emballasjen må være solid og tilpasses det gods som skal fraktes. Skjøre ting må være omgitt av støtdempende materiale, slik at det kan fange opp trykk og støt og beskytte innholdet. Gods plassert på pall skal være plastret, stroppet eller emballert på en slik måte at det er best mulig sikret mot skade, og at det holder seg samlet på pallen under hele transporten

Farlig gods

Posten har ikke egen behandlings-og transportlinje for farlig gods/innhold og kan derfor ikke frakte det som i henhold til de internasjonale bestemmelsene ”ADR- vegtransport av farlig gods” er klassifisert som farlig gods. Mer informasjon om dette på posten.no/bring.no eller Postens kundeservice telefon 04045.

Merking

Det må benyttes godkjente og riktig utfylte transportetiketter/ adressekort. Ved bruk av ikke godkjent adressebærer kan sendingen bli avvist.

EDI

Kan benyttes. EDI forutsetter et enkelt dataprogram for merking samt generering og oversendelse av sendingsinformasjon.

EDI-melding må oversendes Bring før de aktuelle sendingene blir hentet eller innlevert til Bring/Brings partner.

Pris

Prisen er iht. gjeldende prisliste, dersom ikke annet er avtalt. Se priser her.

Håndteringstillegg

For kolli der én av sidene er over 120 cm eller to av sidene er over 60 cm beregnes et pristillegg for manuell håndtering. Det samme gjelder pakker i rulleform og for uemballerte/mangelfullt emballerte varer (gjenstander). Se gjeldende prisliste.

Svalbardtillegg

For pakker til Svalbard tilkommer et fast pristillegg per kolli. Se prisliste.

Betalingsform/faktura

Kredittbehov og betalingsbetingelser avklares med Kredittavdelingen. Kredittavdelingen informerer kunden direkte pr mail om kredittbetingelsene. Alle innleverte oppdrag kan faktureres. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i Lov om renter ved forsinket betaling. Posten krever standard purregebyr for purring/inkassovarsel. Ved betalingsmisslighold regnes også ikke forfalte fakturaer som forfalt, og kan inndrives sammen med forfalte krav. Posten har rett til å motregne sitt tilgodehavende med krav som kunden har mot Posten. Posten kan stoppe fakturering av tjenester med øyeblikkelig virkning dersom avtalt kredittgrense er overskredet på grunn av betalingsmisslighold eller nedjustert kredittverdighet fra kredittopplysningsbyrå. I de tilfeller kredittverdigheten er nedjustert kan kunden tilbys ny avtale om kreditt mot sikkerhet. Posten fastsetter sikkerhetsbeløpet. Reklamasjoner må gjøres innen forfall. Kun den reklamerte del av en faktura kan holdes tilbake under reklamasjonsbehandlingen. Ved fusjon opphører avtalen dersom avtalepart er det overdragende selskap. Avtalen opphører med øyeblikkelig virkning når firma blir meldt oppløst til Foretaksregisteret eller tatt under konkursbehandling.

Betalingsform / pakker via frankeringsmaskin

Pakker og tilleggstjenester forskuddsbetales ved å lade opp frankeringsmaskinen med ønsket beløp.

Avvik mellom kundens taksering på frankerings-maskin og prisberegning utført av Bring, avregnes etterskuddsvis.

Avvik akkumuleres og faktureres kunden minimum én gang hver tredje måned, etter gjeldende rutiner, jfr. pkt. ”Faktura” – tekst i kursiv.

Har kunden betalt for mye, vil overskytende beløp bli kreditert, minimum én gang hver tredje måned. Beløp under kr. 100 over en tre måneders periode krediteres ikke kunden.

Kontant

Nei.

Tidsgaranti

Nei.

Ansvar

Pakker og gods fremsendt med Posten Norge AS under merkevaren Bring er regulert av lov om vegfraktavtaler.

Reklamasjoner

Vårt erstatningsansvar er begrenset til den enhver tids gjeldende NSAB, Lov om Vegfraktavtaler, Luftfartsloven og Sjøloven. Skade, manko, eller delmanko ved utlevering skal noteres på fraktbrevet av både sjåfør og mottaker. For sendinger som ikke har fraktbrev skal tilsvarende registreres i sjåførens håndterminal. Dersom skaden ikke er synlig ved utvendig kontroll, må mottaker uten ugrunnet opphold, og senest 7 dager etter mottak varsle vår reklamasjonsavdeling

Vi gjør oppmerksom på at det er mottakers ansvar å kontrollere godset før det blir signert som mottatt. Dersom mottaker har kvittert på transportdokumentet eller signert på håndterminal uten anmerkning, er godset ved utlevering å anse i den stand som transportdokumentet angir. 

Endringer

Betingelsene kan endres av Posten med 1 måneds varsel.

Returservice

Ja, tilbys. Ved bruk av EDI må forhåndsmelding sendes samtidig som transportetikett skrives ut.