Veien mot lave utslipp innen tungtransport

Veien mot lave utslipp innen tungtransport

Posten og Bring skal redusere egne utslipp betydelig frem mot 2030 og har mål om nettonull-utslipp* for hele virksomheten innen 2040.

Bring-sjåfør
Publisert 30.03.2023 Sist oppdatert 07.03.2024

Transportsektoren står for ca. 23% klimagassutslipp i den Europeiske Union (EU) og omtrent ⅓ av utslipp i hvert av de nordiske landene, For å sikre at vi oppnår klimamålene i Parisavtalen er det avgjørende at vi reduserer nasjonale utslipp betydelig de kommende årene. «Fit for 55» er EUs nye pakke med regelverk som skal sikre at utslippene av klimagasser reduseres med 55 prosent fra 1990 til 2030.

 • Norge har mål om å reduseres utslipp av klimagasser med 50-55% innen 2030.

 • Sverige har vedtatt å kutte utslippene med 63% fra 1990-nivå innen 2030.

 • Danmark har mål om å redusere klimagassutslippene med 70% i 2030 sammenlignet med 1990.

 • Finland har målsetting om å redusere klimagass-utslippene med 60% fra 1990-nivå innen 2030 og oppnå klimanøytralitet innen 2035.

Posten og Bring skal redusere egne utslipp betydelig frem mot 2030 og har mål om nettonull-utslipp* for hele virksomheten innen 2040.

Divisjon Internasjonal logistikk i Posten og Bring har blant annet ansvaret for norsk og internasjonal bil- og utstyrsdrift, internasjonal spedisjon og spesialløsninger for utvalgte bransjer og segmenter.

Bring Intermodal - 3
El-lastebil levert av Volvo

Fornybar energi til tungtransport

Biodiesel

Konvensjonelt biodrivstoff fremstilles av råstoff som også kan brukes til å produsere mat eller dyrefôr (landbruksvekster). Reduksjonspotensialet for CO2e – 83%. Rapsmetylester (RME) og Fatty Acid Methyl Ester/fettsyremetylester (FAME). Biodiesel produsert av rapsolje, kalles RME, mens den som er laget av andre fettsyrer, kalles FAME.

Avansert biodrivstoff

Fremstilles i hovedsak av rester og avfall fra næringsmiddelindustri, landbruk eller skogbruk og kommer ikke fra råstoff som kan utnyttes som mat eller dyrefôr. Reduksjonspotensialet for CO2e – 88%. HVO (hydrotreated vegetable oil) fremstilles av fornybare organiske råstoffer ved hjelp av hydrogenering, det vil si tilførsel av hydrogen i en katalytisk kontrollert prosess.

Biogass

Produseres av råtnende materiale, slik som husdyrgjødsel og matavfall, uten tilførsel av oksygen. Reduksjonspotensialet for CO2e – 88%.

Fornybar elektrisitet

Blir produsert av en fornybar kilde som vind og solkraft, framfor forurensende kull- eller kjernekraftverk. Reduksjonspotensialet for CO2e – 96%.

Grønt hydrogen

Blir produsert via elektrolyse der kraften kommer fra fornybare energikilder som vind og solkraft. Dette drivstoffet anses som en fornybar energi til tungtransport i fremtiden. Reduksjonspotensialet er ikke beregnet siden grønt hydrogen fremdeles er under utvikling og har mindre enn 1% markedsandel.

Vi har beregnet Reduksjonspotensialet basert på The Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) i UK sitt faktorsett for 2022. Dette er godkjent av Greenhouse Gas Protocol, som er en verdenskjent regnskapsstandard for klimagasser. 100% fossil diesel er brukt som referansedrivstoff. Noen av faktorene er justert for lokale variasjoner i omsetningskrav og energimiks. Faktorsettet oppdateres årlig basert på endringer i omsetningskrav og energimiks.

Divisjon Internasjonal logistikk sin vei mot lavutslippstransport

 • Vi bytter ut fossildrevende vare- og tjenestebiler, trucker og terminaldragere.
 • Vi satser på lavutslipps transportkorridorer ved å kombinere tog og fossilfri kjøretøy.
 • Vi stiller strengere krav og følger opp våre transportører.
 • Vi jobber med parter på tvers av verdikjeden for å pilotere ny teknologi.
 • Vi styrker intern kompetanse for å bistå våre kunder med det grønne skiftet.
 • Vi jobber systematisk og målrettet med løsninger på tvers av enhetene i divisjonen for å redusere vårt klimaavtrykk i transport- og logistikkbransjen.

Hvilke bærekraftige løsninger kan Internasjonal logistikk tilby sine kunder?

Divisjon Internasjonal logistikk er opptatt av å tilrettelegge for at våre kunder skal redusere sitt klimaavtrykk og oppnå sine miljømål.

På skinner (Elektrisk lokomotiv)

Divisjon Internasjonal logistikk tilbyr, gjennom selskapet Bring Intermodal, intermodal transport for kunder som skal sende containere og trailere over lengre avstander.
For å gjøre det enkelt for våre kunder så henter vi containere/trailere ved avtalt hentested og frakter den til terminalen for lasting på tog. Vi kan også frakte containere/trailere fra terminalen til ønsket bestemmelsessted. Bring Intermodal er sertifisert AEO-Operatør.

På vei

 • Kontinuerlig utskifting av egen bilpark med kjøretøy på fornybare energikilder. Per 2024 har divisjonen har tatt i bruk 80 el-lastebiler.
 • Videreføring av de strenge utslippskravene for våre kjøretøy som det per tidspunkt ikke er mulig å erstatte med fossilfri alternativer.
 • Gjennomføring av pilotprosjekter gjør det mulig for våre kunder å vurdere alternative løsninger og igangsette det grønne skiftet.
 • I Norden har vi allerede 13 terminaler med solceller. I tillegg etablerer vi ladeinfrastruktur i hele Norden.
 • Tett samarbeid med våre leverandører og kunder for å utvikle skreddersydde lavutslipps transportløsninger.

På sjø og luft

 • Posten og Bring satser på å bygge opp intern kompetanse på klima og miljø, styrke speditørenes rolle som pådriver for bærekraftig omstilling og fremme lavutslipps løsninger der det er relevant for kunder.
 • Vi evaluerer våre leverandører også på klimatiltak og jobber kontinuerlig med å styrke dette arbeidet.

Les gjerne mer om våre tjenester her

* Nettonull-utslipp oppnås når det er balanse mellom klimagassutslippene og opptaket av klimagasser.

Del artikkel