Rapporter - Slik regner vi ut klimaavtrykket ditt

Slik regner vi ut klimaavtrykket ditt

Her viser vi hvordan vi regner ut utslippene i vår miljørapport.

Illustrasjon av en grønn laptop

Utregningen kort fortalt

 • Bring rapporterer utslippene i CO2-ekvivalenter (CO2e). Vi rapporterer også NOx og PM, som påvirker luftkvaliteten lokalt.
 • Utslippet angis i brønn til hjul-verdi (WTW). Det betyr at alle CO2e-utslipp i hele drivstoffkjeden beregnes fra det fremstilles til det forbrennes og slipper ut av eksosrøret. 
 • Utslippsfaktorene er hentet fra Defra og samsvarer med GHG-protokollen.
 • Utslippene beregnes per sending, og faktorer som varens vekt, kjørelengde, kjøretøytype, drivstofftype, drivstofforbruk og fyllingsgrad påvirker hvor stort utslippet blir.

Les mer nedenfor om hvordan vi beregner utslippene dine!

type utslipp

Utslipp per sending

Utslippene dine beregnes per sending. Fra selve sendingen henter vi informasjon som vekt, antall kjørte kilometer, samlastingsgrad og type tjeneste.

Strekningen er avstanden fra avsender (fra postnummer) til mottaker (til postnummer) målt i kilometer. De ulike kjøretøytypene har ulike utslipp per tilbakelagte kilometer. 

Tjenestetypen avgjør hvordan sendingen er blitt transportert mellom avsender og mottaker. For å få et så korrekt utslippstall som mulig regner vi ut utslippene per transportetappe (henting, linjetrafikk og distribusjon).

Summen av disse utslippene blir sendingens totale utslipp. 
Tjenesten påvirker hvilken kjøretøytype som har blitt brukt på hver transportetappe, i tillegg til gjennomsnittskapasiteten til de aktuelle kjøretøyene.

henting og distribusjon

Utslipp fra henting og distribusjon

Utslipp for henting og distribusjon beregnes ut fra kilometer og samlastingsgrad. Når vi vet hvor mange kilometer det er på transportetappen for sendingen din, kan vi regne ut hvor stort utslippet er ved å multiplisere utslippsmengden med antall kilometer. Antall kolli i sendingen din blir en andel av den gjennomsnittlige kapasiteten, og det blir din andel av kjøretøyets utslipp for denne etappen. 

Utslipp fra linjetrafikk

Vi vet hvor stor andel av hver linje som har gått på bane eller vei, og hvor mange kilometer den aktuelle etappen er. Utslippene for veidelen påvirkes av hvilket drivstoff vi bruker på den aktuelle etappen. Sendingen får en gjennomsnittsverdi av de ulike transportmåtene og en andel av togets/tilhengerens utslipp basert på sendingens vekt. 

Kilder til utslippstall 

 • CO2e-tallet er basert på faktorer fra Defra og er i samsvar med GHG-protokollen (drivhusgassprotokollen).
 • NOx- og PM-tallene er hentet fra SSB.
linjetrafikk

Eksempel på utregning

Henting

 • Kunde A (Oslo) sender tre kolli til kunde B (Bergen).
 • Strekningen fra Kunde A til terminalen er 21 km, og totalutslippet for lastebilen (diesel) blir 11,24 kg CO2e.
 • Kunde A har tre kolli, noe som utgjør 0,28 % av lastebilens totale kapasitet. Dette blir da Kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for hentingen blir 0,032 kg CO2e.

Linjetrafikk

 • Varene vi sender mellom Oslo og Bergen, er fordelt med 60 % på elektrisk tog og 40 % på dieselvogn. 
 • Kunde A sine tre kolli veier til sammen 100 kg. 60 kg (60 %) regnes da som det har gått på elektrisk tog, mens 40 kg (40 %) er transportert med dieselvogn. 
 • Kunde A sine kolli belastes med den andelen av vognens/togets last som kolliene utgjør, basert på sendingens vekt. 
 • Kunde A sitt utslipp med linjetrafikk blir 1,03 kg CO2e.

Distribusjon

 • Strekningen fra terminalen i Bergen til Kunde B er 15 km.
 • Totalutslippet for disse kilometerne blir 4,17 kg CO2e (diesel).
 • Kunde A sine tre kolli utgjør 3 % av varebilens totale kapasitet. Dette blir da Kunde A sin andel av utslippet.
 • Kunde A sitt utslipp for distribusjonen blir 0,125 kg CO2e.

Totalt utslipp

 • For å få totalt utslipp for sendingen slår vi sammen utslippene på de tre transportetappene: henting, linjetrafikk og distribusjon.
 • Totalutslipp for kunde A sin sending blir 1,19 kg (0,032+1,03+0,125) CO2e.
Del artikkel