Kommune- og fylkesendringer

Alle sammenslåinger eller oppsplittinger av kommuner og fylker i Norge samles opp og gjennomføres 1. januar hvert år. Grensejusteringer mellom kommuner og mellom fylker kan utføres gjennom hele året selv om det vanlige er den 1. januar.

Postkasser

Beslutning foretas av Kongen i Statsråd minst 18 måneder i forkant. En endring kan være at to eller flere kommuner slås sammen, to eller flere fylker slås sammen, kommuner eller fylker splittes eller at man kun endrer en kommunegrense mellom to kommuner, en såkalt grensejustering. Det kan også være kombinasjoner av dette og det kan være endringer flere steder i landet samtidig. Les mer om endringer i kommune- og fylkesstrukturen i Norge her på Regjeringens sider.

Når kommuner slås sammen, får den nye «storkommunen» et helt nytt kommunenummer. Og når fylker slås sammen, får alle kommuner i det nye «storfylket» nye kommunenummer. Fylkesnummeret er de to første sifrene i kommunenummeret og det blir nytt fylkesnummer når fylker slås sammen. Når kommuner splittes, tildeles nye kommunenummer til begge/alle kommunene, og når fylker splittes, får alle berørte kommuner nye kommunenummer og de nye fylkene får nye fylkesnummer. Det kan dog være unntak her. 

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som fastsetter kommunenummer og fylkesnummer. 

Det er også SSB som fastsetter grunnkretsnummer – alle kommuner er inndelt i grunnkretser.

Alle postnummer er knyttet opp mot en kommune og disse knytningene endres av Posten når kommuner og fylker endres.

Ettersom en kommune ikke kan ha samme vegnavn på to veger må noen vegnavn endres når kommuner slås sammen. Kommunene oppfordres til å endre slike dubletter av vegnavn i god tid før kommunesammenslåingen.

Kartverket har også utviklet en sjekkliste for kommune- og fylkesendringer med oppgaver som må utføres før endringer i kommune- og fylkesstrukturen.

Kommune- og fylkesoppsplittinger 1.1.2024

Fra 1.1.2024 skal dagens Ålesund kommune (kommunenummer 1507) splittes i to, nye Ålesund kommune (kommunenummer 1508) og nye Haram kommune (kommunenummer 1580).

Den nye kommunegrensen vil gå samme sted som den var før sammenslåingen av disse kommunene 1.1.2020. Området nord for Haram som frem til 1.1.2020 var Sandøy kommune er ikke en del av oppsplittingen og nye Ålesund kommune vil dermed være både sør og nord for Haram. 

Ingen veinavn eller husnummer endres og ingen adresser skifter postnummer.

Det er to gjennomgående veier som vil bli delt i den nye kommunegrensen, men veinavn, husnummer og adressekoder vil bli videreført.

Dette er:

  • Kleivavegen (adressekode 61091) som kun har husnummer i nye Haram kommune (97-175-10-76 = 6264 Tennfjord).
  • Stettevegen (adressekode 51003) som får husnummer i begge kommuner (nye Ålesund; 73-405, 76-440 = 6260 Skodje og nye Haram 669-745 = 6264 Tennfjord)

Postnumrene som vil ha 1580 Haram som primærkommune fra 1.1.2024 er:

6264      TENNFJORD
6265      VATNE
6270      BRATTVÅG
6272      HILDRE
6280      SØVIK
6281      SØVIK
6282      BRATTVÅG
6283      VATNE
6285      STOREKALVØY
6290      HARAMSØY
6291      HARAMSØY
6292      KJERSTAD
6293      LONGVA
6294      FJØRTOFT

Øvrige postnummer i gamle Ålesund kommune vil få nye 1508 Ålesund som primærkommune.

Fra 1.1.2024 skal tre fylker splittes opp:

Viken fylke (30) splittes opp i: 

  • 31 Østfold fylke
  • 32 Akershus fylke
  • 33 Buskerud fylke

Vestfold og Telemark fylke (38) splittes opp i:

  • 39 Vestfold fylke
  • 40 Telemark fylke

Troms og Finnmark fylke (54) splittes opp i:

  • 55 Troms fylke
  • 56 Finnmark fylke

Alle kommuner i disse fylkene får nye kommunenummer. Disse kan hentes på Regjeringens nettsider for nye fylkes-og kommunenummer.

Alle postnummer er knyttet til en kommune. Selv om ingen postnummer endres og ingen adresser endrer postnummer 1.1.2024, får ca 1500 av de ca 5150 postnumrene som er i bruk, ny kommunetilknytning. Her finner du postnummerfiler med kommuneopplysninger fra 1.1.2024:

NavnBeskrivelseFormat
Postnummertabell 1.1.2024 Postnummer i rekkefølgeTab-separerte felter (ANSI) 
Postnummertabell 1.1.2024Postnummer i rekkefølgeExcel format (xlsx) 
Postnummertabell 1.1.2024 med gammel og ny kommunePostnummer i rekkefølgeExcel format (xlsx) 
Postnummerlogg alleNye endrede og opphørte postnummerExcel format (xlsx) 
Veiledning postnummertabell 1.1.2024Veiledning 

Kommuneendringene 1.1.2020

1.1.2020 er det omfattende endringer i kommune- og fylkesstrukturen i Norge. 109 kommuner slås sammen til 43 nye «storkommuner» og antall fylker reduseres fra 18 til 11. I tillegg til dette er det en del grensejusteringer. Det foretas endringer i alle fylker utenom Oslo og på Svalbard. 

På Regjeringens nettsider finnes oversikt over nye kommune- og fylkesnummer og oversikt over de vedtatte kommuneendringene.

På Regjeringens nettsider finnes også oversikt over alle vedtatte grensejusteringer. En grensejustering kan medføre at postnummeret på stedet gis en ny kommunetilknytning. Her er Postens vedtak om kommunetilhørighet for grensejusteringene 1.1.2020 (pdf).

Alle postnummer er knyttet til en kommune. Selv om ingen postnummer endres og ingen adresser endrer postnummer 1.1.2020 får ca 4000 av de ca 5100 postnumrene som er i bruk ny kommunetilknytning. Her finner du postnummerfiler med kommuneopplysninger fra 1.1.2020:

NavnBeskrivelseFormat
Postnummertabell 1.1.2020  Postnummer i rekkefølgeTab-separerte felter (ANSI) 
Postnummertabell 1.1.2020  Postnummer i rekkefølgeExcel format (xlsx) 
Postnummertabell 1.1.2020 med gammel og ny kommunePostnummer i rekkefølgeExcel format (xlsx) 
Postnummerlogg alleNye endrede og opphørte postnummerExcel format (xlsx) 
Veiledning postnummertabell 1.1.2020Veiledning 

Kommuneendringene 1.1.2019

1567 Rindal kommune skifter fylke fra Møre og Romsdal til Trøndelag og får nytt kommunenummer 5061 Rindal. Ingen adresser får nytt postnummer.

Området Maurset i 1444 Hornindal kommune skifter til 1449 Stryn kommune. Maursetvegen 49-169, 42-222 og Nordfjordvegen 1285 skifter postnummer 1.oktober 2019 fra 6763 Hornindal til 6783 Stryn.

Området Hovlandsdalen i 0928 Birkenes kommune skifter til 0937 Evje og Hornnes kommune men ingen adresser endrer postnummer.

I tillegg endres kommunenumrene på Svalbard slik at hele Svalbard med Bjørnøya og Hopen får et felles kommunenummer: 2100 Svalbard. Fylkesnummer 21 Svalbard opprettholdes. Ingen adresser skifter postnummer på Svalbard.

Kommuneendringene 1.1.2018

0709 Larvik og 0728 Lardal kommuner slås sammen til nye 0712 LARVIK kommune.

0702 Holmestrand og 0714 Hof kommuner slås sammen til nye 0715 HOLMESTRAND kommune.

0722 Nøtterøy og 0723 Tjøme slås sammen til nye 0729 FÆRDER kommune.

1624 Rissa og 1718 Leksvik kommuner slås sammen til nye 5054 INDRE FOSEN kommune.

Postnumrene endrer knytning til de nye kommunene.

Fylkesendring 1.1.2018

Fylke 16 Sør-Trøndelag slås sammen med fylke 17 Nord-Trøndelag til nytt fylke 50 TRØNDELAG.

Alle kommuner i de to fylkene får nye kommunenummer som begynner på 50. Og så de to siste sifrene i kommunenumrene endres for de fleste av de.

Merk at sammenslåingen av Rissa og Leksvik er en del av fylkessammenslåingen, se over
Postnumrene endrer knytning til de nye kommunenumrene.

Kommuneendringene 1.1.2017

0706 Sandefjord, 0719 Andebu og 0720 Stokke kommuner slås sammen til nye 0710 SANDEFJORD kommune. Adressenes postnummer endres ikke.

Nesten alle postnumrene som er knyttet til de tre kommunene endres til 0710 Sandefjord bortsett fra postnumrene 3108 Vear og 3173 Vear som knyttes til 0704 Tønsberg kommune.

Merk at postnummer 3159 Melsomvik er et av postnumrene som får 0710 Sandefjord, men at en liten del av dette postnummeret ligger i Tønsberg kommune etter 1.1.2017.