Vilkår for Varig adresseendring - Midlertidig ettersending - Oppbevaring av post

Vilkår for Varig adresseendring - Midlertidig ettersending - Oppbevaring av post

1. Generelt

Tjenestene utføres i samsvar med disse leveringsvilkårene, basert på avtalen mellom kunden og Posten Norge AS (Posten).  

Avtale om tjenestene regnes som inngått når Posten har mottatt bestilling med korrekte og fullstendige opplysninger, og Posten har sendt bekreftelse til kunden.

Tjenestene kan brukes av privatpersoner og kan omfatte en, flere eller alle personer i en husstand. Tjenestene kan også brukes av bedriftskunder som er etablert i Norge og må da omfatte all post adressert til bedriften på angitt adresse. Har bedriften flere adresser, må det ved behov leveres egen bestilling for hver adresse.

Bestyrere av dødsbo eller konkursbo kan bestille Midlertidig ettersending av posten som er adressert til den som er død eller konkurs.

Tjenestene kan ikke benyttes for privatpost adressert til firma (arbeidsplass) eller institusjon (sykehus, skole, hotell, internat o.l.) eller post adressert til Poste Restante.

2. Varig adresseendring

Varig adresseendring innebærer registrering av ny permanent postadresse og ettersending av post fra gammel til ny postadresse innenlands eller i utlandet.

Ettersending omfatter adressert brevpost, inkludert:

 • Brev
 • Småpakker
 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Avis og blad i postabonnement (ettersendes kun innenlands)

Pakker ettersendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for ettersending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

 • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon, ettersendes ikke til utlandet.
 • Sendinger med Elektronisk Adresseoppdatering (EA) blir ikke ettersendt  dersom avtalen mellom avsender og Posten innebærer «Ettersendes ikke ved varig adresseendring» til utlandet ved Varig adresseendring. 

Ettersending kan bestilles for inntil 14 måneder. Når ettersendingsperioden er utløpt, blir sendinger adressert til den gamle adressen returnert til avsender.

Bestillingsfrister:

 • Bestilling på posten.no: 4 virkedager
 • Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 8 virkedager. 

3. Midlertidig ettersending

Midlertidig ettersending innebærer at post ettersendes til en midlertidig postadresse innenlands eller i utlandet i avtalt periode.  

Ettersending omfatter adressert brevpost, inkludert:

 • Brev
 • Småpakker
 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Avis og blad i postabonnement

Pakker ettersendes bare dersom postmottaker ber om det. Avgift for ettersending av pakker betales av postmottaker ved utlevering.

Følgende unntak gjelder:

 • Sendinger med innhold (gjenstander) som krever tolldeklarasjon ettersendes ikke til utlandet.

Ettersending kan bestilles for inntil 6 måneder av gangen. På slutten av perioden blir posten holdt tilbake inntil den skal utleveres på fast adresse igjen (innenlands: 2 virkedager, Europa: 1 uke, resten av verden: 2 uker).

Bestillingsfrister:

 • Bestilling på posten.no: 4 virkedager
 • Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 8 virkedager

4. Oppbevaring

Oppbevaring av post innebærer at post ikke omdeles, men oppbevares hos Posten i avtalt periode. Kunden kan på anmodning få oppbevart post utlevert i løpet av oppbevaringsperioden.

Oppbevaring omfatter adressert brevpost:

 • Brev
 • Småpakker
 • Avis og blad i postabonnement

Sendinger som skal kvitteres ut og hentes på postkontoret/Post i Butikk, returneres til avsender når hentefristen er ute. Dette gjelder selv om oppbevaringsperioden fortsetter og for følgende sendinger:

 • Rekommanderte brev
 • Verdibrev
 • Pakker

Oppbevaring kan bestilles for inntil 3 måneder. Det kan inngås ny avtale inntil totalt 6 måneder sammenhengende oppbevaringsperiode.

Første omdelingsdag etter utløpet av avtalt periode blir oppbevart post utlevert til kundens faste postadresse. Dreier det seg om store mengder post, får kunden melding i postkassa, og må hente posten på kundens faste hentested. Gyldig legitimasjon må vises.

Bestillingsfrister:

 • Bestilling på posten.no: 2 virkedager. 
 • Bestilling pr telefon: 4 virkedager.
 • Innlevering på postkontor/Post i Butikk: 5 virkedager.
 • Utlevering av oppbevart post: 2 virkedager.

5. Endringer av bestilt tjeneste

Kunden kan kansellere tjenestene senest 1 virkedag før avtalt startdato. For eventuell refusjon må kunden kontakte Kundeservice på telefon før avtalt startdato.

Kunden kan avbryte en påbegynt tjeneste før avtalt sluttdato. Det gis ikke refusjon.

Kunden kan forlenge en bestilt eller påbegynt tjeneste. Det vil påløpe kostnader forbundet med å forlenge tjenesten.

Dersom kunden ønsker å endre til ny adresse på en registrert adresseendring, må dette anses som en ny bestilling.

6. Priser og betalingsvilkår

Informasjon om priser finner du her.

Tjenester bestilt på Internett betales med kort. Tjenester bestilt på postkontor, Post i Butikk eller per telefon blir fakturert.

7. Behandling av personopplysninger

Av hensyn til postdistribusjonen har Posten behov for at alle postmottakere står oppført i Postens adresseregister. Det innhentes ikke samtykke til dette.

Opplysningene behandles i tråd med personopplysningsloven og du kan lese mer om hvordan vi ivaretar ditt personvern her.

Ved bestilling av adresseendringstjenestene blir fødselsnummer benyttet.  Fødselsnummeret kreves for sikker og nødvendig identifikasjon av kunden. Postens adresseregister oppdateres jevnlig mot folkeregisteret når det gjelder fødselsnummer, navneendringer og dødsfall. Postadressen blir ikke oppdatert fra folkeregisteret.

Adresseopplysningene blir benyttet til oppdatering av private og offentlige registre. Dette begrenser seg til registre der man allerede er oppført.

Postmottakere kan ved skriftlig henvendelse til Postens kundeservice reservere seg mot at deres postadresse blir brukt i forbindelse med adresseoppdatering.

Ved skriftlig henvendelse til Postens Kundeservice kan postmottakerne få tilsendt informasjon om hvilke opplysninger de står oppført med i adresseregisteret og få eventuelle feil korrigert.

8. Ansvar

Postens ansvar for adresseendringstjenestene er begrenset opp til pris for den bestilte tjenesten. Posten er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader.

Ansvaret er begrenset til postsendinger som distribueres av Posten.

Forøvrig gjelder Postens generelle leveringsvilkår.

Reklamasjoner fremsettes av kunden uten ugrunnet opphold fra feilen ble oppdaget på telefon til Kundeservice – 22 03 00 00, på posten.no/kundeservice eller til Posten Norge AS, Posten og Bring Kundeservice, Postboks 1883, 4630 Kristiansand.