Vilkår for Home Delivery

Tjenesteunike vilkår for Home Delivery

Generelle leverings- og betalingsbetingelser for levering av tyngre gods.

Bring lastebil på veien

Tilgjengelighet og geografisk dekning

Norge, landsdekkende.

Maks vekt

 • 750 kg/EUR-pall
 • 750 kg/langpall
 • 400 kg/halvpall
 • 200 kg/kvartpall
 • All vekt er inklusive lastbærere og emballasje
 • For tjenestene 2870 Indoor og 3578 Return indoor gjelder maksvekt 70 kg pr pakke/kolli Maks. dimensjoner
 • Standard EUR-pall 0,8 m*1,2 m, maks. høyde 2,0 m
 • Langpall 0,8 m*2,4 m, maks. høyde 1,8 m
 • Halvpall 0,8 m*0,6 m, maks. høyde 1,5 m
 • Kvartpall 0,6 m*0,4 m, maks. høyde 1,2 m

Alle dimensjoner er inklusive lastbærere og emballasje

For tjenestene 2870 Indoor og 3578 Return indoor gjelder i tillegg til ovennevnte en maksimal lengde på 240 cm og en maksimal lengde + omkrets på 640 cm pr pakke/kolli.

Sending

Sendinger skal pakkes av avsenderen/Kunden på riktig lastbærer og bare inneholde varer til en mottaker. En Sending kan inneholde flere lastbærere.

Lastbærer

Lastbærer er å anse som emballasje og returneres ikke til Kunden med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt. Pallbytte praktiseres ikke.

Bestilling og EDI

Alle transporter skal bestilles elektronisk i henhold til siste versjon av spesifikasjonen nedenfor. Alle lastbærere skal merkes med godkjent standardetikett med sorteringsretninger.

Ledetid

Mottakerens valg av leveringsdag kan påvirke ledetiden. Brings ordinære ledetider for innenriks transport mellom terminaler gjelder.

Varsling

 • I EDI skal det angis leveringsdato og tidsvindu. Tilgjengelige dager og tidsvindu styres av Brings gjeldende leveringsmatrise til ethvert tidspunkt.
 • Leveringsmatrisen finnes via Brings API.
 • Dersom det ikke angitt noen dato/tidsvindu i EDI, utfører Bring varsling for å avtale dato og tidsvindu med mottakeren. Varslingen skjer via SMS.
 • Bring varsler bare komplette Sendinger.

Av- eller ombestilling samt adresseendring

Avbestilling eller endring av en ordre skal skje senest 24 arbeidstimer før planlagt levering, ellers debiteres ordinær fraktkostnad. Avgift for adresseendring/ombestilling debiteres i henhold til prisliste. Endringer av en ordre kan medføre ytterligere avgifter dersom de medfører lenger transport enn ordinær bestilling.

Overtagelse av ansvar (yellow line)

Bring overtar ansvaret for Godset ved første skannepunkt. Håndtering og levering skjer på lastbærernivå, dvs. at Bring ikke tar ansvar for hva som finnes inne i en lastbærer eller inne i en emballasje.

Levering

 • Sjåføren kontakter mottakeren før leveringen.
 • Levering skjer til adressen som er angitt i EDI så langt det finnes lovlig kjørbar vei som er framkommelig med lastebil.
 • Leveringer til øy uten broforbindelser skjer til fergekai. Mottaker er ansvarlig for videre transport.
 • Når levering har funnet sted, registreres forsendelsen som levert og GPS-koordinatene registreres. Ønskes signatur eller ID-sjekk av mottaker må tilleggstjeneste for dette kjøpes.

Servicenivå

Hvis leveransemottaker forventer seg en annen tjeneste enn det som står på etikett og i EDI, skal sjåfør i første omgang informere hva den bestilte tjeneste innebærer.

Ved uenighet på leveringssted, skal sjåfør henvise til kunden. Sjåfør lar leveransemottakeren velge om godset skal leveres med aktuell tjeneste eller om varene skal returneres til HUB/DIP.

Mislykket Leveringsforsøk (bomtur)

Et leveringsforsøk inntreffer dersom:

 • Leveransemottaker ikke hjemme/ikke tilgjengelig på telefon. Er det ingen hjemme, skal alle kolli i leveransen skannes med avvik i produksjonen med forsøkt utlevert.
 • Mottakeren nekter å motta leveransen.
 • Bring leverer alt eller ingenting, ingen delleveranser utføres med unntak av punktet som gjelder savnet og skadet gods.
 • Det foreligger feil i mottakerens adresseopplysninger som medfører at sjåføren ikke finner adressen eller befinner seg på en feil adresse.
 • Sjåføren har rett til å avbryte en levering der det foreligger fare for gods-, inventar-, eiendoms- eller personskader. Også når kjøretøyet ikke kan kjøres på en trafikksikker og lovlig måte, kan leveringen avbrytes.

Alle leveringsforsøk skannes og registreres som avvik.

Etter ett leveringsforsøk kontakter Bring Kunden senest neste arbeidsdag for å bestemme eventuelt ytterligere utkjøringsforsøk. Leveringsforsøk og nye utkjøringsforsøk debiteres Kunden i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

Retur av sending fra mottaker

 • Bring Home Delivery kontakter leveransemottaker innen to arbeidsdager for booking av opphenting, med mindre henting skjer på samme tid som levering av nytt produkt.
 • Ved retur vil godset bli fraktet fra sluttkunde og tilbake til nærmeste HUB/DIP og skannes. Når dette ankommer terminal, vil Bring kontakte kunde for en oppfølging.

Forsinkelse før planlagt transport

 • Dersom Bring har forårsaket forsinkelsen, skal Bring informere mottakeren om når leveringen vil bli utført.
 • Dersom forsinkelsen er forårsaket av Kunden, er det dennes ansvar å informere mottaker om forsinkelsen og beregnet ny leveringstid.

Under pågående transport

Dersom en forsinkelse til mottaker kan forutses, skal Bring varsle mottakeren om forsinkelsen samt beregnet ankomsttid. Dersom mottaker ikke har mulighet til å ta imot den forsinkede leveransen, bringes Godset tilbake til terminal og det avtales et nytt tidspunkt med mottaker. Dersom Bring ikke kan utføre leveransen på avtalt tid, kontaktes mottaker og leveransen ombestilles.

Savnet gods

Dersom Bring oppdager at gods som skal være mottatt på terminal er savnet, meldes det til Kunden. Dersom Godset oppdages som savnet ved leveranse, kan mottaker ta imot resterende sending dersom Sendingen inneholder flere kolli. Dersom mottaker velger å ta imot en sending som ikke er komplett, skal dette noteres ved signering. Savnet gods som ikke blir funnet, håndteres i henhold til gjeldende reklamasjonsrutine.

Skadet gods

Dersom det oppdages synlige skader på godset ved lasting på bil før en leveranse, skal kunden kontaktes. Det skal alltid skannes avvik dersom det oppdages en synlig skade. Kunden bestemmer om levering skal skje, avhengig av skadens omfang. Dersom det oppdages synlige skader ved levering kan mottaker velge å ta imot deler av sendingen dersom sendingen inneholder flere kolli. Det skal alltid noteres ved signering dersom det oppdages en synlig skade. Ved skade på emballasje skal det alltid skannet avvik. Ved skader henvises mottakeren til Kunden for reklamasjon.

Levering utenfor døren

 • Mottaker har mulighet til å velge levering utenfor døren på oppgitt leveringsadresse.
 • Når Bring har levert Varene i henhold til Kundens anvisninger, må varene og deres emballasje anses å ha vært i synlig god stand. En skriftlig attest fra sjåføren skal anses å være tilstrekkelig bevis på dette. Bring er ikke ansvarlig for skade eller tap som oppstår etter gjennomført levering. Bring har rett til å ta bilde av leverte varer på leveringsstedet.
 • Dersom Kunden IKKE ønsker at mottaker skal tilbys mulighet for levering utenfor døren, må tilleggstjenesten "Signatur kreves"(1280) eller "ID kreves"(1133) kjøpes.

Eiendomsskade i mottakerens hjem

 • Inventarskade som oppdages under pågående levering skal registreres som avvik.
 • Inventarskade som oppdages etter leveringen skal meldes til Kunden i løpet av to arbeidsdager.
 • Alle inventarskader uansett når de oppdages, skal meldes av mottakeren til Kunden som deretter reklamerer til Bring.

Ulovlig innhold

Sendinger må ikke inneholde våpen, ammunisjon, levende dyr, levninger, sigaretter, tobakk, farlig gods eller verdifullt innhold som edelmetaller, edelstener, mynter, sedler eller verdipapirer. Innholdets verdi må ikke overstige 100 000 NOK per pakke og 1 000 000 NOK per pall. Kunden har ansvar for at en forsendelse ikke inneholder noe som er forbudt å håndtere i henhold til gjeldende lovverk til enhver tid.

Pristillegg og øvrige avgifter

Drivstofftillegg anvendes på samtlige transporttjenester. Aktuelt drivstofftillegg samt tilleggsavgift for bompenger: 
bring.no/tjenester/pakker-og-gods/drivstoff-ogvalutatillegg-bedriftspakker-stykk-og-partigods

Vei-, tunnel-, ferge- og broavgifter er ikke inkludert i prisen og debiteres Kunden i henhold til gjeldende takster: 
bring.no/tjenester/pakker-og-gods/bedrifternasjonalt/bomavgift-bedriftspakke-stykk-og-partigods

Øvrige avgifter og pristillegg finnes i prisvedlegget.

Tjenester

3123 Curbside

Levering skjer til fortauskant/tomtegrense.

2870 Indoor

 • Levering til en anvist plass ved mottakers adresse.
 • Mottaker er ansvarlig for å sørge for fri adgang i henhold til levering
 • Mottaker er ansvarlig for å beskytte gulv ved levering, da Brings personale er påkrevd å bruke vernesko til enhver tid ved håndtering av gods. Ref arbeidsmiljøloven.
 • Dersom områder/dører osv. er for smale til å bære inn Godset, har sjåføren rett til å avbryte leveringen.
 • Pakker som er større enn maksvekt/mål eller hvor produktets beskaffenhet krever at flere enn 2 personer leverer uten vesentlig risiko for person- og/eller materielle skader, kan i den grad det er mulig leveres med tilleggstjenesten 1140 Carry Service Oversize. Vekten per pakke må imidlertid aldri overstige maks 35 kg per person.

3382 PickUp Point

Gods hentes av mottaker på Bring Home Delivery sitt hentepunkt.

3577 Return curbside

Returopphenting skjer ved første hindring ved mottakers adresse. Det vil si at mottaker selv må sørge for at godset blir båret ut. Returgodset må være demontert og frakoblet, samt klargjort for opphenting. For eksempel ved returopphenting av et kjøleskap, må kjøleskapet være frakoblet og tømt før opphenting.

3578 Return Indoor

Returopphenting skjer ved en anvist plass ved mottakers adresse. Returgodset må være demontert og frakoblet, samt klargjort for opphenting. For eksempel ved returopphenting av et kjøleskap, må kjøleskapet være frakoblet og tømt før opphenting.

Tilleggstjenester

1133 ID påkrevd

Om mulig skannes ID-kort, ellers legges mottakerens personnummer inn manuelt på PDA. Mottakeren må signere kvitteringen med sin signatur på sjåførens PDA.

1280 Signatur kreves

Mottakeren må signere kvitteringen med sin signatur på sjåførens PDA.

0041 Flex levering

Levering utenfor døren uten kvittering skjer alltid med mindre annet er avtalt.

Tilleggstjenester, kun tilgjengelig for 2870 Indoor

1123 Miljøretur

Miljøretur vil bli sendt til destruksjon via mottakende HUB/DIP

1139 Utpakking av emballasje

 • Det må være tilstrekkelig plass til å utføre utpakking av emballasje.
 • Tjenesten omfatter utpakking av emballasje for ett (1 stk.) produkt, f.eks. en hvitevare.
 • Ved utpakking av emballasje for flere produkt må det bestilles i x antall dersom sendingen inneholder flere kolli.
 • Emballasje tas med i retur. 1122 Utskiftingsretur (Swap retur)
 • Utskifting av gamle produkter skjer alltid i forbindelse med utgående leveranse og omfatter bare de produkter som blir erstattet ved leveringen.
 • Retursending (tilsvarende servicenivå som ved levering) må bestilles.

1140 Carry Service Oversize

Tjeneste som kan benyttes dersom forsendelse eller pakke avviker fra maksimal vekt/mål som avtalt med Bring. Maksimal vekt kan likevel ikke overskride 140 kg pr kolli. Tjenesten kan legges på av Bring, også i tilfeller hvor Bring vurderer at levering ellers ikke kan gjennomføres uten vesentlig risiko for person- og/eller materielle skader.

Enkle Installasjonstjenester

Kan bestilles gjennom EDI for leveranser med 2870 Indoor. Dette er enkle installasjonstjenester som utføres av våre sjåfører. Installasjoner som krever fagpersonell som rørlegger, elektriker og så videre omfattes ikke.

KodeHva er inkludert?Hva må mottaker sørge for? Hva er ikke inkludert?

Installation Furniture (1124)

 • Avemballere gods og montere på bein
 • Monteringer som ikke krever verktøy
 • Klargjøre anvist plass
 • Fjerne eventuelt annet møbel
 • Monteringer som innebærer montering av møbel, flatpakkede produkter og så videre
Installation Fridge (1192)
 • Demontering / fjerning av gammelt produkt
 • Avemballering både utvendig og innvendig
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Vatre produkt
 • Funksjonstest eller informasjon til mottaker om at produktet ikke kobles til strøm før det har stått i 3 timer
 • Klargjøre anvist plass
 • Avstand til strøm må ikke overstige lengde på kabler
 • Velge skap med dørhengsel på korrekt side
 • Dryppbrett (om ønskelig)
 • Tømme gammelt produkt
 • Omhengsling av produkt
 • Klargjøring/tømme gammelt produkt
 • Tilkobling til strøm
 • Dryppbrett

Installation Dryer (1193)

 • Demontering / fjerning av gammelt produkt
 • Avemballering
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Vatre produkt
 • Tilkobling av avløp (dersom det er relevant)
 • Tilkobling av strøm 
 • Funksjonstest
 • Dersom tørketrommel skal stå oppå vaskemaskin skal vibrasjonsdempere/stableramme plasseres mellom produktene
 • Klargjøre anvist plass
 • Butikken/mottaker er ansvarlig for anskaffelse av vibrasjonsdempere/stableramme dersom produktet skal stables
 • Tømme gammelt produkt
 • Vibrasjonsdempere/ stableramme
Installation Wash (1194)
 • Demontering / fjerning av gammelt produkt
 • Avemballering og retur av emballasje
 • Fjerne transportsikringer
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Vatre produkt
 • Tilkobling av avløp
 • Tilkobling av strøm
 • Test av vanntilkobling
 • Funksjonstest (kjør testprogram)
 • Dersom tørketrommel skal stå oppå vaskemaskin skal vibrasjonsdempere/stableramme plasseres mellom produktene
 • Klargjøre anvist plass
 • Avstand til avløp, strøm og vanninntak må ikke overstige lengde på kabler/slanger
 • Rommet må være godkjent våtrom etter norsk lov - Eventuelt må installasjonen gjennomføres av fagperson
 • Det skal være en fungerende stoppekran for vanntilkobling
 • Butikken/mottaker er ansvarlig for anskaffelse av vibrasjonsdempere/ stableramme dersom produktet skal stables
 • Tømme gammelt produkt
 • Vibrasjonsdempere/ stableramme
 • Skjøting/skjøteslanger til strøm, vann eller avløp
 • Installasjon av fagperson
Installation Stove (1196)
 • Demontering / fjerning av gammelt produkt
 • Avemballering og retur av emballasje
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Vatre produkt
 • Tilkobling av strøm
 • Justering av høyde etter mottakers ønske
 • Funksjonstest
 • Klargjøre anvist plass
 • Avstand til strøm må ikke overstige lengde på kabler/slanger
 • Sørge for at komfyren kan tilpasses etter benkeplatens høyde
 • Tømme gammelt produkt
 • Pass på at det er riktig spenning, ved å sjekke kurs i sikringsskapet. 1 sikring = 230 V, 3 sikringer = 400 V
 • Installasjon av gasskomfyr
 • Støpsel
Installation TV On Stand (1197)
 • Demontering / fjerning av gammelt produkt (gjelder ikke TV på vegg)
 • Avemballering og retur av emballasje
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Montere TV på medfølgende fot
 • Tilkobling av strøm
 • Tilkobling av eksisterende komponenter (inntil 3 komponenter)
 • Funksjonstest
 • Klargjøre anvist plass
 • Klar tilgang til strømuttak
 • Korrekt kabler til installasjon
 • Korrekt lengde på kabler
 • Møbel som produktet skal stå på må tåle vekten
 • TV møbler må være montert før produktet ankommer
 • Antennekontakt må være i nærheten dersom analogt nett skal benyttes.
 • Tilkobling av nye komponenter
 • Skjule kabler
 • Tilleggsutstyr som veggfeste, div kabler osv.
 • Opphengt TV på vegg
 • Oppsett av TV
Installation Micro (1205)
 • Demontering / fjerning av gammelt produkt
 • Avemballering og retur av emballasje
 • Plassering av produkt til anvist plass
 • Tilkobling av strøm
 • Funksjonstest
 • Klargjøre anvist plass
 • Størrelsen på produktet må være riktig i henhold til innredning
 • Riktig type stikkontakt skal være tilgjengelig uten å måtte demontere støpsel
 • Det skal være tilstrekkelig lufting til produktet slik at det kan monteres etter anvisning fra leverandør
 • Pass på at det er riktig spenning, ved å sjekke kurs i sikringsskapet 1 sikring = 230 V, 3 sikringer = 400 V
 • Endringer på innredning.