Begrepsforklaring: Forkortelser, ord og uttrykk

Begrepsforklaring

Forkortelser, ord og uttrykk

A

AEO: (Authorised Economic Operators) Europeiske tollmyndigheter har innført en autorisering av importører/eksportører, speditører og transportører. Dette skal være et kvalitetsstempel, som på sikt vil medføre forenklinger og lettelser ved grensepassering.

ATA Carnet: Et dokument som kan benyttes i forbindelse med en forenklet tollbehandlingsprosedyre ved midlertidig inn- og utførsel av varer som ikke skal selges(eksempelvis: vareprøver, utstillings- og messemateriell), repareres, erstattes eller liknende. Ordningen innebærer at det ikke betales toll eller importavgifter ved den midlertidige innførselen til landene som deltar i ATA-Konvensjonen. ATA-Carnet kjøpes hos Handelskammeret, og innbetalt depositum vil kunne refunderes dersom dokumentet håndteres riktig underveis og meldes/avsluttes ved retur til Norge.

Air Waybill: Flyfraktbrevet med unik og sporbar nummerering. Dokumentet er en kvittering på at flyselskapet, evt. ekspresselskapet har mottatt forsendelsen for transport til oppgitt mottaker, samt en bekreftelse på at en transportavtale er inngått.

B

C

CIM:   Internasjonalt jernbanefraktbrev. Nærmere betingelser finnes i CIM-konvensjonen.

CMR:  Internasjonalt bilfraktbrev. Fraktbrevet skal omfatte varen eller varene som faktisk blir transportert. Nærmere betingelser finnes beskrevet i CMR-Konvensjonen.

Cites: Varer underlagt et regime for import/eksport hvor «Cites» -varer, handler om truede dyr og planter eller produkter av disse.

D

Deklarere: Søknad/registrering/fortolle/angi varen til Tollmyndighetene for import/eksport.

Dagsoppgjør: Speditører kan søke Skatteetaten om tillatelse til å foreta samlet oppgjør for de tolldeklarasjonene som er innlevert i løpet av en dag. Dette kalles dagsoppgjør. Dagsoppgjør kan bare innvilges til speditører som fortoller varer på vegne av andre. Importavgiftene betales kontant eksempelvis til speditøren via en fakturering. Speditøren sørger for fortolling og betaling til myndighetene over sin “dagsoppgjørskonto.

Direktekjøring: Tollmyndighetene har gitt særskilte tillatelser til speditører/tollagerholdere at ufortollede varer (ikke restriksjonsvarer) kan kjøres direkte ut til vareeier. Varene “må ligge urørt på lager” og kan ikke tas i bruk før de er fortollet. (NB: ordningen vil bli avviklet i 2023)

E

EFTA: (European Free Trade Association). Frihandelsavtale for 4 medlemsland : Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. EFTA har handelsavtale både med EU og enkeltland.

EORI: Economic Operator Registration and Identification no. Identifikasjonsnummer som tildeles alle økonomiske aktører i EU som har aktiviteter som kommer inn under EU sin  tollovgivning. Alle foretak med tollvirksomhet innen EU må ha et EORI-nummer for å identifisere seg. Tilsvarende må selskaper som skal operere i UK søke og få tildelt et eget.

EU: (European Union).Den største tollunionen i Europa er EU og består av 27 medlemsland.

EU status: Varer som er i fri sirkulasjon innen EU. EU-status (Fellesskapsstatus) er en avgiftsmessig status og må ikke forveksles med EU-opprinnelse.

EUR1 ( se punkt 5 i lenken): Varesertifikat for å dokumentere en vares opprinnelse. Digitalt EUR1Elektronisk utfylling av EUR1 er å foretrekke. Eksportøren eller dennes representant benytter Tolletatens elektroniske selvbetjeningsløsning i Altinn for utfylling av digitalt EUR1.

EURMED: Varesertifikat som benyttes som dokumentasjon på en vares opprinnelse. Spesiell ordning hvor landene rundt Middelhavet har en egen avtale om tillatt “innblanding” av ikke-opprinnelsesvarer (kumulasjon).

EØS (Det europeiske økonomiske samarbeidsområde): EØS-avtalen regulerer handelen mellom avtalepartene i dette området, i hovedsak EFTA og EU med noen små unntak.

F

Fakturaerklæring/Opprinnelsesbevis; gir tollnedsettelse eller –fritak i henhold til handelsavtaler. Dersom eksportøren er en såkalt “autorisert eksportør” kan fakturaerklæringer anvendes uten verdibegrensning. Ikke-autoriserte eksportører begrenses av at disse kun kan anvendes dersom verdien på opprinnelsesproduktene ikke overstiger EUR 6000.

Frihandelsavtale: En avtale mellom to eller flere land eller områder der hovedhensikten er å skape bedre rammebetingelser for handel mellom partene. I en frihandelsavtale fjernes eller reduseres tollen og andre handelshindringer.

Forpassing: Forpassing betyr å flytte ufortollede, godsregistrerte varer innenlands fra et tollager i Norge til et annet. 

Fortolling: Registrere/fortolle/angi varen til Tollmyndighetene for import/eksport. En ufortollet vare er ikke frigitt til disposisjon eller omsetning, før Tollmyndighetene har godkjent fortollingen.  

G

GSP: Generalized System of Preferences. Et system som innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfordeler ved innførsel til Norge. En forutsetning er at de aktuelle varene følge av opprinnelsessertifikat Form A (kun fra Kina og Guatemala), opprinnelseserklæring, REX opprinnelseserklæring eller REX erstatningsopprinnelseserklæring. 

Godkjent Eksportør: Tollmyndighetene kan autorisere en eksportør som “godkjent eksportør”. Godkjente eksportører kan utferdige fakturaerklæringer som beviser varenes opprinnelse, uavhengig av verdien på de eksporterte varene (ubegrenset verdi).

H

HS-nummer: Tolltariffnummer/varenummer/statistisk nummer. Internasjonalt klassifiseringssystem hvor de 6 første karakterene er felles, mens de neste 2-4 karakterene er nasjonale – ofte for statistikkformål.

Handelsfaktura: (Commercial Invoice). Skal vise til opplysninger om varen, pris, betingelser etc. på grunnlag av kontrakten mellom selger og kjøper

Hemtag: (Sverige ordning) En forenklet deklarering som en første registrering til Tullverket og som gir mottaker anledning til å ta i bruk varene. Fullstendig fortolling må gjøres innen 10 dager.

I

Incoterms: Leveringsbetingelser, avtale mellom kjøper og selger, som regulerer ansvarsforhold ved en handel (risiko/forsikring, kostnader, overlevering, etc.).

IOSS: Import One Stop Shop, er en forenklet VAT-registrering som tilbys i EU. Internasjonale plattformer- og netthandelsaktører som selger varer av lavverdi (inntil 150 EUR) fra tredjeland (f.eks. Norge) direkte til privatkunder i EU, skal ivareta korrekt VAT-betaling på vegne av sine sluttkunder i respektive EU-land.

ICS2: Import Control System 2 er et system hvor alle som transporterer varer fra et tredjeland og inn i EU, Norge eller Sveits må sende inn forhåndsvarsel om varen. Et tredjeland innebærer i denne konteksten alle land utenfor sikkerhetssonen, som består av EU, Norge og Sveits. Målet er å gi EU og tollmyndighetene i berørte land mulighet til å gjøre en risikovurdering av varene både før lasting og før ankomst. Norge deltar med bakgrunn i eksisterende sikkerhetsavtale mellom Norge og EU – en avtale som innebærer at Norge er innenfor EUs sikkerhetssone. Innføringen av ICS2 vil gi Tollmyndighetene tidligere og mer informasjon om vareførselen, og økt utveksling av informasjon med både EU og andre tollmyndigheter.

J

K

Klassifisering av varer: Alle varer som innføres eller utføres til/fra Norge må klassifiseres i henhold til tolltariffen. Varene klassifiseres med et 8-sifret tall som kalles et varenummer(Tolltariffnummer/HS-nummer), hvorav de 6 første er internasjonale.

L

Leveringsbetingelser: Avtale mellom kjøper og selger som beskriver hvem som har kostnader, ansvar og risiko i forbindelse med en transaksjon, og i hvilket tidsrom, dvs. når ansvaret går over fra selger til kjøper

Lisenser: Tillatelser/lisenser som KAN kreves ifm. en innførsel eller en utførsel av en vare.

M

Mattilsynet: En instans som forvalter regelverket knyttet til innførsel av næringsmidler

MVA/VAT: Moms/merverdiavgift. Ved import skal registrerte merverdiavgifts pliktige virksomheter selv egenfastsette import – MVA i skattemeldingen. 

MIO (Dansk begrep): Midlertidig innlegg av varer på lager. Mio benyttes oftest i forbindelse med:

  • Varer som skal videre i transit, varer til gjenutførsel eller hvor kunden selv har ansvar for fortolling.

N

NCTS: New Computerised Transit System; et elektronisk transitteringssystem (TET) for avtalepartene til Transitteringskonvensjonen

NUF forkortelse for Norsk Utenlands Foretak: Utenlandske foretak som ønsker å drive næringsvirksomhet i Norge, enten det er for enkeltstående oppdrag eller på mer permanent basis, må ha et norsk organisasjonsnummer. For å få et norsk organisasjonsnummer må foretaket etablere en avdeling av det utenlandske foretaket i Norge, eller etablere et eget norsk foretak.

O

Opprinnelsesland: Det land som varen/produktet er produsert

Opprinnelsesbevis: Et bevis som utstedes ved eksporten og som dokumenterer en vares opprinnelse. Opprinnelsesbevis legges frem for tollmyndighetene i importlandet.

Omberegning: En deklarasjon(fortolling) kan omberegnes av en speditør på vegne av en kunde. For eksempel hvis du returnerer en vare til avsender i utlandet på grunn av feil eller mangler, kan det søkes om refusjon (omberegning) av avgiftene som ble betalt ved import. MVA-registrerte virksomheter kan ikke søke refusjon av merverdiavgift. 

P

Proformafaktura: en faktura som kun utstedes for formens skyld og skal ikke benyttes ifm. kjøp og salg. Proformafaktura utferdiges ofte i forbindelse med forsendelser uten spesiell handelsverdi, slik som vareprøver, private eiendeler, gaver og lignende

Preferansetollbehandling: Preferansetollbehandling innebærer at opprinnelses produkter kan oppnå tollfordeler ved import, altså får man null toll eller en lavere tollsats enn det som gjelder dersom varene kommer fra et land man ikke har frihandelsavtale med (et tredjeland).

R

Restriksjoner: Enkelte varer er eller kan være underlagt en restriksjon ved innførsel og utførsel. Det vil si at varen er avhengig av spesielle tillatelser eller at den er underlagt særlige betingelser før den kan innføres.

REX: Er et opprinnelsesbevis/opprinnelseserklæring som gir importør mulighet for å få preferanse (tollfrihet/nedsatt toll) for varer importert fra såkalte GSP-land. Opprinnelseserklæring finnes i REX erstatningsopprinnelseserklæring ved import via EU og Sveits, eller ved reeksport fra Norge til EU og Sveits.

S

SDR: En indeks av flere ulike valutaer, særlig relevant ved skade/manko da den benyttes ved erstatning fra eksempelvis rederier/flyselskaper (gir begrenset dekning, INGEN fullforsikring).

SAF-T: Er et standardformat for utveksling av regnskapsmateriale. Standarden angir hvilke regnskapsdata som skal utveksles og strukturen på dataene. For bokføringspliktige blir det lettere å oversende regnskapsdata til offentlige myndigheter. For Skatteetaten betyr den nye måten å innhente regnskapsdata på mer effektive kontroller og kortere saksbehandlingstid, gjennom automatisering og færre manuelle prosesser.

T

TDS: Tulldatasystemet (svenske tullverkets elektronisk fortollingssystem)

TET: (Tollvesenets Elektroniske Transitteringssystem) er et Europeisk elektronisk system for utveksling av transitteringsinformasjon mellom næringslivet og Tollvesenet i Norge på den ene siden og mellom tollmyndighetene i de ulike landene på den andre siden (NCTS).

TIR /TIR-Carnet: TIR (Transports Internationaux Routiers) er en internasjonal avtale om transport (transittering) av varer mellom TIR-konvensjonens avtaleparter, ved hjelp av et TIR-carnet. TIR-carnet fungerer som en garanti for toll og avgifter og muliggjør transport gjennom et ubegrenset antall av avtalepartene.

Tolldeklarasjon: Fortollingsdokument som skal avgis, enten elektronisk eller på papir (SAD-blankett), både ved inn og utførsel av varer.

Tollkreditt: Registrerte firmaer kan søke Skatteetaten om å få innvilget kreditt for toll og avgifter. Tollkreditt er kun relevant for firmaer som importerer toll- og særavgiftsbelagte varer. Bruk av tollkreditt bidrar til en rask og enkel fortolling av varer. Vilkår for å få tollkreditt finnes på Skatteetatens sider og søknad om tollkreditt skjer elektronisk via Altinn

Tollager: Lagringssted godkjent av Tollmyndighetene, hvor ufortollet vare kan lagres innen de frister og på de betingelser som Tollmyndighetene bestemmer, eller som følger av lov eller forskrift.

Tolltariffen: Oppslagsverk for koding (HS - Harmonized Standard) og beskrivelse av varer

Tolltariffnummer: HS-nummer/varenummer/statistisk nummer.

Tollskyld: Tollskyld innebærer en forpliktelse til å betale alle importavgifter for en vare til Tollmyndighetene. Dersom dette ikke gjøres, kan tollmyndighetene holde både kunden og oss økonomisk ansvarlig. 

Transittering: En tollprosedyre hvor varer transporteres under Tollmyndighetenes kontroll fra et tollsted i et land til et tollsted i det samme eller et annet land, der minst en grense krysses.

T-dokument: Transittdokument som skal vise til hvilke varer som er underlagt transittering

T1- varer: Varer som ikke har EU-status (Fellesskapsstatus). Varen er produsert utenfor EU.

T2 -varer: Varer som har EU-status (Fellesskapsstatus). Varer som har sin opprinnelse i EU.

T2L: Et dokument som bekrefter at en vare har EU-status. Dokumentet kan ikke benyttes som transitteringsdeklarasjon.

TVINN:Tolletatens Informasjonssystem med Næringslivet. TVINN er et elektronisk system for utveksling av tolldeklarasjoner mellom næringslivet og Tolletaten.

U

Ufortollet gods(10-dagers lager): En vare som ikke er fortollet/deklarert, men godsregistrert kan bli direkte kjørt på 10-dagers lager  og skal ligge urørt på lager til den er tollekspedert.

UD’s varelister: Utenriksdepartementets varelister for eksportkontroll. Eksportkontroll innebærer at visse varer ikke kan føres ut av Norge uten at utførselslisens foreligger på forhånd.

V

Varenummer: Tolltariffnummer/statistiske nummer (HS-nummer = de første 6 siffer av  tolltariffnummer) 

Varelinje: I en fortolling finner man antall varelinjer d v s tolltariffnummer som er deklarert. Antallet varelinjer er ofte med på å fastsette en pris pr

VOEC – VAT On E-Commerce: Er en ordning som lar utenlandske netthandelsplattformer/nettbutikker betale mva i det en privat kunde bestiller og betaler mva i nettbutikken. Det vil ikke bli noen importfortolling og oppkreving av mva når sendingen ankommer Norge. Ordningen vil kunne spare netthandelsaktøren for kostnader og kompleksitet. Utenlandske netthandelsplattformer/nettbutikker skal være registrere hos Skatteetaten i Norge for å bli VOEC autorisert. 

VAT: Moms/merverdiavgift. Importavgift som beregnes fortolling.

W

WCO: Verdens tollorganisasjon

X

Y

Y-kode: Er en kode som skal oppgis i tillegg til tolltariffnummeret ved Svensk import- og eksportfortolling. Y-koden skal garantere at varen ikke inneholder emner/spor av for eksempel hunde- og kattepels, truede plante- og dyrearter med flere.