Fortollingsdokumentasjon

Fortollingsdokumentasjon

Ved all internasjonal handel med varer følger krav til handels- og fraktdokumentasjon.

Dette er forskjellen mellom en handels- og proformafaktura. Her får du også nyttige tips om utfylling. Les vår kundeinformasjon som omhandler valg av korrekt fortollingsdokumentasjon.

Ved all internasjonal handel med varer følger krav til handels- og fraktdokumentasjon. Mangelfull dokumentasjon fører ofte til at forsendelsen din blir forsinket, eller i verste fall stoppet. Det er derfor viktig at de riktige dokumentene plasseres lett tilgjengelig utenpå sendingen - gjerne i en plastlomme eller lignende så de ikke faller av underveis. Her kan du lese mer om valg av riktige dokumenter.

Nederst på denne siden kan du laste ned eksempler på de vanligste skjemaene som benyttes.

Handelsfaktura (Commercial invoice) brukes normalt i all handel med utlandet og danner grunnlaget for Tolletatens fastsettelse av toll og avgifter. Fakturaen skal gi detaljert oversikt over hva sendingen inneholder, samt hvilke vilkår som er avtalt mellom kjøper og selger. Dette har betydning for varens tollverdi og korrekt beregning av toll og avgifter. Handelsfakturaen skal inneholde følgende opplysninger:

 • Fakturanummer
 • Selgers og kjøpers navn, adresse og VAT-nummer / EORI-nummer
 • Sted og dato for utstedelse
 • Antall kolli og vekt
 • Varebeskrivelse (Nøyaktig spesifikasjon av sendingens innhold, helst med referanse til HS-nummer (varenummer/tolltariffnummer))
 • Varens opprinnelsesland (preferanse)
 • Avtalt pris oppgitt i avtalt valuta
 • Incoterms - Leveringsbetingelser
 • Andre betingelser knyttet til salget (rabatter eller annet)


Proformafaktura aksepteres av tollmyndighetene kun i de tilfeller der mottakeren ikke skal betale for varen (gaver, vareprøver, gratis erstatningsleveranse, reparasjoner, også videre). Benyttes proformafaktura skal oppgitt verdi gjenspeile varens reelle verdi. Når det gjelder dokumentforsendelser hvor det ikke er snakk om en handel mellom to parter kreves det likevel en proformafaktura med beskrivelse av innhold. I feltet for verdi skal det stå: «NCV» «No Commercial Value»

Opprinnelsesdokumentasjon legges ved dersom bedriften din ønsker å oppnå tollfordeler som nedsatt toll eller tollfrihet på tollbelagte varer. Eksportør må dokumentere varens opprinnelse med godkjent opprinnelsesdokumentasjon som varesertifikat eller opprinnelseserklæring fra land Norge har frihandelsavtaler med og med GSP -sertifikater for import fra utviklingsland.

Lurer du på hvilke land Norge har frihandelsavtale med, kan du lese mer om dette på Tolletatens sider.

Krav om tollfordeler (preferansetollbehandling) må fremsettes på importtidspunktet, og skal kunne dokumenteres
 

 1. Varesertifikat EUR1 er et skjema som kan brukes av alle eksportører og har ingen verdibegrensning. Sertifikatet må være attestert av Tolletaten, og fylles ut på et av de offisielle språkene til de landene som er part i den enkelte avtale, eller på engelsk.
  Varesertifikat EUR1 kan du bestille hos:
  Wittusen & Jensen as,
  Postboks 115 Kalbakken, 0902 OSLO,
  telefonnummer: 22 90 20 00,
  epost: kundeservice@wj.no

  eller:
   
 2. Opprinnelseserklæring (fakturaerklæring) er en tekst som eksportøren påfører fakturaen (eller et annet handelsdokument), og som skal dokumentere produktenes/varens opprinnelsesstatus ved importfortolling i mottakerlandet. Erklæringen krever ingen attestering av Tolletaten eller annen myndighet.
   
  • Dersom verdien på opprinnelsesproduktene er under 65 000 kroner/EUR 6000 kan enhver eksportør utstede opprinnelseserklæringer
  • Er verdien høyere en 65 000kr/EUR 6000 må en godkjent/autorisert eksportør utstede opprinnelseserklæringen. Autorisasjonsnummer skal da oppgis i erklæringen.
  • En opprinnelseserklæring har en gyldighet på fire måneder.
   Eksempel på opprinnelseserklæring (Invoice declaration):
   “The exporter of the products covered by this document (customs authorization No. ........ (1).) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ........(2). preferential origin.”

   Forklaring til eksempel:
   1. Autorisasjonsnummeret som den godkjente eksportør har fått utdelt av tollmyndighetene skal anføres i parentesen. Dersom fakturaerklæringen er utferdiget av en eksportør som ikke er autorisert, skal teksten i parentesen utelates helt, eller plassen stå åpen.
   2. Her skal produktenes opprinnelsesstatus/-land anføres. Dersom eksporten reguleres av EØS-avtalen og produktene oppfyller betingelsene for å ha EØS preferanseopprinnelse skal “EØS” eller “EEA” anføres her.
    Vær oppmerksom på at varesertifikater og opprinnelseserklæringer kan ha ulike formkrav, ordlyd og utforming, avhengig av hvilken handelsavtale det refereres til.

GSP - Generalized System of Preferences er et system med generelle tollfordeler for import av varer fra utviklingsland. Dette innebærer at varer med opprinnelse i et utviklingsland kan oppnå tollfrihet eller toll-lettelser ved innførsel til Norge. GSP “opprinnelsesstatus” må kunne dokumenteres ved fremleggelse av tilfredsstillende opprinnelsesbevis. Ved innførsel av GSP-produkter til Norge fremlegges opprinnelsessertifikat Form A, opprinnelseserklæring, REX opprinnelseserklæring eller REX erstatningsopprinnelseserklæring.

Les mer om GPS - handel med u-land - Tolletaten 

Tillatelser og lisenser. Norge, på lik linje med andre land, har import- og eksportrestriksjoner på enkelte varer. For import av slike varer kreves det tillatelse fra aktuell myndighet. Det er viktig å sikre seg at tillatelse må foreligge før varen utleveres fra tollager eller utføres til utlandet. Som grensekontrollerende myndighet forvalter Tolletaten regelverk på vegne av andre myndigheter, og dette berører import- og eksportrestriksjoner.

Forhåndsvarsling. For å øke sikkerheten innen vareførsel er det krav om risikovurdering og elektronisk forhåndsvarsling av all vareførsel til og fra tredjeland. Vareførsel mellom Norge og EU er unntatt fra kravet om forhåndsvarsling. For eksportør og importør betyr det at sammen med varene må det legges ved korrekt fortollingsdokumentasjon og relevante opplysninger før transporten kan iverksettes. Feil og mangler vil medføre forsinkelser og økte kostnader.

Eksempel på unntak fra varslingsplikt:

 • Varer som transporteres i henhold til den internasjonale postkonvensjonen
 • Varer og forsyninger til og fra installasjoner på kontinentalsokkelen