Vilkår distribusjonsavtale for postboksanlegg

Vilkår distribusjonsavtale for postboksanlegg

1. Avtalen

Det må inngås en skriftlig Avtale om distribusjon til postboksanlegg før distribusjon til postboksadresser kan iverksettes. Avtalen gir adgang til lokal innlevering av post til Postens postboksanlegg.

2. Formater, mål og vekt

Avtalen omfatter uregistrerte postsendinger (postsendinger som det ikke gis kvittering for) innenfor gjeldende minimums og maksimumsmål for brevpost:

Maksimumsmål:

Lengde maks 60 cm
Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm
Rull: Lengde maks 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm.

Minimumsmål:

Brev og postkort må være minst 9 x 14 cm
Rull: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

Vekt:

Sendinger inntil 2 kg

3. Priser

Prisen er basert på en stykkpris pr sending. I tillegg kommer ordrebehandling pr innlevering til det enkelte innleveringssted og et fakturagebyr. Se prisliste.

4. Adressering

Sendingene må være korrekt adressert med mottakers navn, postboksadresse, postnummer og poststed. Les mer om postadresser.

5. Merking og returadresse

Sendingene må merkes med postens frankopåtrykk og ha en fullstendig norsk returadresse. Når posten er innlevert til postboksanlegget behandles sendingene i Postens distribusjonsapparat. Det er derfor viktig at sendingene ikke inneholder annen merking som kan skape tvil om håndtering av posten ved f.eks. ettersending eller retur (se punkt 10).

6. Bestilling

Distribusjon av post til postboksadresser bestilles etter Min Post. Du må logge inn for å få opp bestillingsmodulen. Legg inn antall sendinger og innleveringssted. Når bestillingen er gjennomført genereres et fraktbrev pr innleveringssted som skal printes og leveres inn sammen med posten til det enkelte postboksanlegg.

7. Innlevering

Tilbyder må levere inn posten til det enkelte poststed/postboksanlegg dagen før posten skal legges i postboksene. Posten leveres til vårt personale i innleveringsstedets åpningstid. Sammen med posten leveres fraktbrevet fra Min Post. Hvis antall innleverte sendinger ikke stemmer overens med fraktbrevet, korrigeres fraktbrevet og tilbyder informeres. Posten har ingen plikt til å ta i mot posten hvis fraktbrevet mangler.

Posten leveres sortert i stigende postnummer rekkefølge i kassett eller annen hensiktsmessig lastbærer.

8. Utlevering

Innleverte sendinger legges i postboksen samtidig som Posten bokslegger sin egen post, og er tilgjengelig for mottaker etter gjeldene frister på det enkelte poststed.

9. Fakturering

Fraktbrevet danner grunnlag for fakturering. Generelle betalingsbetingelser for Posten Norge AS gjelder.

10. Omadressering og retur

Hvis det i avtaleperioden inntreffer endringer i Postens postboksanlegg som for eksempel nedlegges eller flytting, skal Posten ivareta tilbyders postboksforsendelser på lik linje med egen post.

I de tilfeller der forsendelser er feilsendt, adressat er ukjent, har meldt adresseendring, eller har bestilt ettersending av post vil forsendelser fra tilbyder følge samme retningslinjer som for Postens egen post. Har Posten opplysninger om ny adresse ettersendes posten, hvis ikke returneres posten til avsender.

11. Reklamasjoner

Reklamasjoner må fremsettes uten ugrunnet opphold. Se Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester.