Denne siden er satt opp for kunder som har inngått avtale om Bedriftspakke Flerkolli. Denne tjenesten åpner for å sende kolli inntil 50 kg reell vekt og gir sendingsprising dersom det sendes mer enn ett kolli til samme mottaker. For å få sendingsprising kreves i tillegg at det er benyttet et overordnet sendingsnummer som er felles for alle kolli i sendingen og at de er sendt på samme dag.

Tjenesten har i stor grad de samme egenskapene som den bedriftspakketjenesten dere kjenner fra før.

Innlevering/henting

Tjeneste inneholder i utgangspunktet ikke innhenting. Dette kan avtales separat. Ved små volum (under ca. 800 kolli/år) må det betales for innhentingen. Henteavtale

Sendingene hentes hos deg i henhold til avtale eller leveres inn på postkontor/Post i Butikk.

Kolli over 35 kg reell vekt kan av HMS-hensyn ikke leveres inn på postkontor/Post i Butikk. Dersom du ikke har fast avtale om henting med bil med løftelem, må du bestille henting de gangene du ønsker å sende kolli over 35 kg.

Utlevering

Levering på døren til de fleste mottakere innen kl. 16 neste dag. Sendinger leveres normalt på ett punkt i bedriften. For sendinger som skal til adresser utenfor kjerneområdet, må du påregne 1 dag ekstra fremsendingstid. Det gjøres to leveringsforsøk på mottakers adresse.

For sendinger med 4 kolli eller færre og som ikke inneholder kolli med reell vekt over 35 kg kan det også bestilles utlevering via postkontor/Post i Butikk dersom mottaker ikke treffes på første eller andre utleveringsforsøk.

Pakker med reell vekt over 35 kg eller sendinger med mer enn 4 kolli kan ikke utleveres via postkontor/Post i Butikk. Slike sendinger vil gå i retur dersom mottaker ikke er til stede for å motta sendingene ved 1. og eventuelt 2. utleveringsforsøk.

Mål og vekt

Minste mål: 23 cm x 13 cm x 1 cm
Lengde + omkrets: 360 cm
Største lengde: 240 cm
Maksimum reell vekt 50 kg
Kolli over 35 kg skal settes på pall/egnet lastbærer
Maksimumsmål på pall: 120 cm x 80 cm x 180 cm (høyde)

Fremsendingstid

1-4 virkedager avhengig av transportstrekning. Detaljer for fremsending finner du her (PDF).
Eksempler
Oslo – Oslo: 1 virkedag
Bergen – Oslo:1 virkedag
Oslo – Bodø: 2 virkedager.
I perioden 12.12.- 31.12. vil fremsendingstiden øke med inntil 1 dag.

Ansvar

Bring sitt erstatningsansvar for innenriks befordring av pakker, er etter vegfraktavtaleloven for tiden begrenset til 17 SDR pr kg for det tapte godsets bruttovekt. Lov om Vegfraktavtaler

Sporing

Du kan spore sendingen på bring.no eller på Mybring ved hjelp av sendingsnummeret eller kollinummeret

Varsling

Dersom e-post er lagt inn i EDI-meldingen, vil mottaker få e-post med varsling om at endingen er på vei til å bli kjørt ut.

Hvordan beregnes vekten for å finne riktig pris?

 • Fraktberegningsvekt er det høyeste av sendingens volumvekt og sendingens reelle vekt, og det er denne vekten du bruker når du skal lete opp prisen på sendingen i pristabellen
 • Volumberegning er transportbransjens måte å regne om et volum til en vekt. For å finne et kollis volumvekt multipliserer man lengde, bredde og høyde. Er målene i cm, deles resultatet med 1000 for å få dm3 (volumet på kolliet). Volumet deles igjen på omregningsfaktoren. For Bedriftspakken er standard omregningsfaktor 5. En faktor på 5 vil si at 1 m3 er 200 kg
 • For å finne sendingens samlede fraktberegnede vekt legger man sammen volum for alle kolli og deler på omregningsfaktoren (her 5) for å finne volumvekt. Deretter summeres reell vekt for alle kolli. Som fraktberegnet vekt for å finne pris på en sending benyttes det høyeste av sum reell vekt og sum volumvekt.
 • Alle fraktberegnede vekter oppjusteres til nærmeste hele kilo før oppslag i pristabellene.

Hvordan finner jeg antall fraktsoner og pris?

Alle sendinger har de samme 5 fraktsonene som du kjenner fra bedriftspakkene fra før.

Sendinger med flere kolli og sendinger som inneholder kolli over 35 kg reell vekt får følgende tillegg:

Kollitillegg

Fra og med kolli nummer to kommer et tillegg pr kolli på kr 114 fra 01.12.2022.

Tillegg for tungt kolli

Dette tillegget beregnes pr kolli med reell vekt over 35 kg og er soneavhengig. Pris pr kolli vises i tabellen nedenfor:

Flerkolli - pris per kolli fra 01.12.2022

Soner Bruttopris
1 268,-
2 536,-
3 804,-
4 1072,-
5 1340,-

Disse finner du i Transportguiden fra 01.12.2022) (PDF).
Deretter finner du prisene i denne tabellen: Prisliste Bedriftspakke Flerkolli fra 01.12.2022 (PDF)

Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

Følgende tilleggstjenester og pristillegg er uendret for bedriftspakke flerkolli

 • For sendinger til mottakere utenfor kjerneområdene for Bedriftspakker (PDF), er listeprisen 12% høyere enn innenfor kjerneområdet, minimum kr 21 fra 01.12.2022.
 • Det 2. leveringsforsøket skjer automatisk og koster kr. 48 per kolli fra 01.12.2022.
 • Levering til din kundes postkontor eller Post i Butikk etter 1. eller 2. utleveringsforsøk, kan bestilles via EDI-meldingen og koster kr. 48 per kolli fra 01.12.2022.
 • Kolli med lengde over 120 cm, bredde over 60 cm og/eller høyde over 60 cm, kolli i rulleform uemballerte kolli, kolli i rulleform eller som av andre grunner må sorteres manuelt får et spesialgodstillegg per kolli. Håndteringstillegg fra 01.12.2022.
 • For Bedriftspakker er det pristillegg per sending ved feiladressering. Les mer om pristillegg for feiladressering.
 • Svalbard er å regne som tollmessig utland og skal derfor følge vanlige tollregler for import og eksport. Pristillegg for Svalbard fra 01.12.2022
 • Dersom du har behov for tilleggsforsikring, les mer her. Tilleggsforsikring
 • Forenklet utlevering. Tjenesten benyttes dersom du ønsker at sendingen hensettes ved mottaker sin adresse når vedkommende ikke er til stede. Tjenesten bestilles via EDI-meldingen og har ikke pristillegg.

Returservice

 • Dersom du har behov for retur benyttes tjenesten returservice bedriftspakke
 • Tjenesten bestilles på Mybring eller via EDI-meldingen.