Adressert post og reklame

Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende vilkår:

Printvennlig versjon (PDF)

1. Hva kan sendes

Minimum 200 sendinger per innlevering fra samme avsender. Færre enn 200 kan leveres inn når det betales for 200 sendinger. Minimumsantallet gjelder:

 • per format: små, store eller ekstra store
 • per rabattkategori
 • totalt antall inn- og utland

2. Formater, mål og vekt

Når ett av maksimumsmålene som er angitt for formatet overstiges, må det betales for et større format.

Post med like formater - formater, mål og vekt

Maksimumsmål for postsendinger: 
Lengde inntil 60 cm.  Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm. Rull: Lengde inntil 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm. 

Minimumsmål for postsendinger: 
9 x 14 cm Rull: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

Maksimumsvekt: 
2 000 gram per sending

3. Priser og rabatter

Sendingene prises etter følgende hovedprinsipper

 • Størrelse: Sendingens lengde, bredde og tykkelse avgjør hvorvidt sendingene prises i formatet små, store eller ekstra store
 • Rull: diameter inntil 7 cm og lengde inntil 35,3 cm prises som ekstra store. Er diameter over 7 cm eller lengden over 35,3 cm må det betales et formattillegg
 • Prissoner: Norge, Europa og utenfor Europa
 • Leveringstid: 2 virkedager i Norge.

Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender.

Det gis rabatter i følgende rabattkategorier, se også priser for post med like formater:

 • Maskintilpassede: Sendinger som innfrir rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.
 • Distribusjonstetthet: Innenlands sendinger som skal utleveres i definerte postnummerområder med høy distribusjonstetthet.
 • Volum: Volumrabatt basert på minimumsantall per format og rabattkategori
 • Forhåndsmelding: Antall sendinger som skal leveres inn må forhåndsmeldes i Min Post minst 15 virkedager før innlevering.
 • Buntsortert: Gjelder sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal sorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis for det antall sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer.

Vilkår for den enkelte rabattkategori samt krav til tilrettelegging må være innfridd for å oppnå rabattene. Se beskrivelse under hvert av formatene små, store og ekstra store. 

Ved innleveringen må følgende sendinger holdes adskilt:

 • Formatene små, store, ekstra store og ekstra store med formattillegg
 • Post til Norge, Europa og utenfor Europa
 • Maskintilpassede sendinger (de ulike rabattkategoriene hver for seg) leveres inn adskilt fra ikke maskintilpassede sendinger

4. Små sendinger

I formatet små sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 3 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Maskintilpassede SMÅ sendinger

Rabattkategorier  Beskrivelse Minsteantall
MV1 Nøytrale tilnærmet hvite konvolutter 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2 Konvolutter med reklametrykk 2 000 sendinger
MV3 Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om de ulike rabattvilkår for maskintilpassede sendinger. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minsteantall den enkelte rabattkategori.

MV1 - Maskintilpassede nøytrale, tilnærmet hvite konvolutter

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
200 Maskintilpasset MV1

Skal leveres i kassett.

Alle sendinger i kassetten må stå samme vei

5000 Maskintilpasset MV1
Distribusjonstetthet
15 000

Maskintilpasset MV1
Volum
Distribusjonstetthet

MV 2 - Maskintilpassede konvolutter og postkort med reklametrykk

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
2000 Maskintilpasset MV2

Skal leveres i kassett.

Alle sendinger i kassetten må stå samme vei

5000 Maskintilpasset MV2
Distribusjonstetthet
15 000

Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet

MV3 - Maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne/i plast

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
200Maskintilpasset MV3

Skal som hovedregel leveres i kassett.
Alle sendinger i kassetten må stå samme vei

Kan også leveres i bunter med maskinlesbar adressering

5000

Maskintilpasset MV3
Distribusjonstetthet
Buntsortert

15 000

Maskintilpasset MV3
Volum
Distribusjonstetthet

Skal som hovedregel leveres i kassett sorterte på de 2 første siffer i postnummeret.

Alle sendingene i kassetten må stå samme vei
Pakkes på pall til terminaler

Se Pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)

Kan også leveres i bunter med maskinlesbar adressering 2)

Ikke maskintilpassede konvolutter og postkort

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
200Ingen rabatt

Kassetter kan benyttes

5000Distribusjonstetthet
15 000

Volum
Distribusjonstetthet

Leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret
Alle sendinger må stå samme vei
Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett

Ikke maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne/i plast

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
200 Ingen rabatt

Kassetter kan benyttes
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering*
Se vilkår for pakking og merking av bunter

5000

Buntsortert
Distribusjonstetthet

15 000

Volum
Distribusjonstetthet
Buntsortert

Skal leveres sortert og pakket i bunter
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering*
Se vilkår for pakking og merking av bunter

Ikke maskintilpassede sendinger i form av selfmailere, pressfals, falset enkeltark o.l

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - SMÅ sendinger
200Ingen rabatt

Leveres i kassetter, helst i stigende postnummerrekkefølge

5000Distribusjonstetthet
15 000

Volum
Distribusjonstetthet

Leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret,
helst i stigende postnummerrekkefølge
Alle sendinger må stå samme vei
Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett

Jfr. punkt 10 om leveringstid. Unntak: Leveringstid fra Postens Østlandsterminal til Tromsø/Bodø er 3 virkedager

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert i kassett - 2 første siffer i postnummeret
Når du leverer sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen. Mer informasjon i vilkår for sortering av sendinger i kassett  

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall etter gjeldende pakningsliste. Mer informasjon i vilkår for pakking og merking av bunter.

4.1. Rabatt for distribusjonstetthet – små sendinger
Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastet opp til forhåndsmeldingen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

4.2. Rabatt for forhåndsmelding – små sendinger
Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Det skal i tillegg lastes opp postnummerfiler i formatet Excel eller CSV. Filene må lastes opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Rabattsatser
Minsteantallet gjelder pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst 50 000 sendinger pr delinnlevering.

2 % rabatt ved minst 50 000 små sendinger
5 % rabatt ved minst 100 000 små sendinger

Rabatten reduseres ved endring av: antall på mer enn 15 %, format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.

I rabattkategorien for 50 000 sendinger reduseres rabatten fra 2 % til 1 %
I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 5 % til 2 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter frist eller som avvik ved innlevering aksepteres endring i antall på under +/- 15 %, endring i vekt og mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset, uten at det medfører rabattreduksjon.

4.3. Rabatt for buntsortering
Gjelder små sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet små er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

5. Store sendinger

I formatet store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 4 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Maskintilpassede STORE sendinger

Rabattkategorier  Beskrivelse Minsteantall
MV1 Nøytrale tilnærmet hvite konvolutter 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2 Konvolutter med reklametrykk 2 000 sendinger
MV3 Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV4 Sendinger i eske eller lignende 200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om de ulike rabattvilkår for maskintilpassede sendinger. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minste antall for den enkelte rabattkategori:

MV1 - Maskintilpassede nøytrale, tilnærmet hvite konvolutter

Minste ant.RabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Maskintilpasset MV1

Skal leveres i kassett.

Alle sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp 

 

5 000Maskintilpasset MV1
Distribusjonstetthet
20 000

Maskintilpasset MV1
Volum
Distribusjonstetthet

Skal leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret. Alle sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp.

Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett

MV2 - Maskintilpassede konvolutter og postkort med reklametrykk

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Maskintilpasset MV2

Skal leveres i kassett.

Alle sendinger i kassetten må stå samme vei med adressesiden opp 

5000Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet
20 000

Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet

Leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret
Alle sendinger i kassetten skal ligge med adressesiden opp 

Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett

MV3 - Maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne/i plast

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Maskintilpasset MV3

Skal som hovedregel leveres i kassett.
Alle sendinger i kassetten ligge samme vei med adressesiden opp

Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering

Se vilkår for pakking og merking av bunter*

5 000

Maskintilpasset MV3
Volum
Distribusjonstetthet
Buntsortert

Skal leveres sortert og pakket i bunter*

Buntene skal ha maskinlesbar adressering
Se vilkår for pakking og merking av bunter*

MV4 - Maskintilpassede sendinger i eske eller lignende

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Maskintilpasset MV4

Leveres i egnet lastbærer

5 000

Maskintilpasset MV4
Volum
Distribusjonstetthet

Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten

Se sorteringsliste

Ikke maskintilpassede konvolutter og postkort

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Ingen rabatt

Kassetter kan benyttes

5000Volum
Distribusjonstetthet

Skal levers sortert og pakket i bunter
Buntene skal ha maskinlesbar adressering
Se vilkår for pakking og mering av bunter

Ikke maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne i plast

Minste antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE sendinger
200Ingen rabatt

Kassetter kan benyttes
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og merking av bunter*

5000Volum
Distribusjonstetthet

Skal levers sortert og pakket i bunter
Buntene skal ha maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og mering av bunter

Ikke maskintilpassede sendinger i esker eller lignende

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - STORE sendinger
200 Ingen rabatt

Leveres i egnet lastbærer

5000 Volum
Distribusjonstetthet

Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten
Se sorteringsliste for lastbærer

* Jfr. punkt 10 om leveringstid. Unntak: Leveringstid fra Postens Østlandsterminal til Tromsø/Bodø er 3 virkedager

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert i kassett - 2 første siffer i postnummeret
Når du leverer sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen. Mer info i Vilkår for sortering av sendinger i kassett  

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter Vilkår for pakking og merking av bunter.   

Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall etter gjeldende pakningsliste. Se Pakningsliste i vilkår for pakking og merking av bunter.

5.1. Rabatt for distribusjonstetthet – store sendinger
Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. 
Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastet opp til forhåndsmeldingen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

5.2. Rabatt for forhåndsmelding – store sendinger
Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Ved minst 5 000 sendinger skal det i tillegg lastes opp postnummerfiler i formatet Excel eller CSV. Filene må lastes opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Rabattsatser
Minsteantallet gjelder pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst 20 000 sendinger pr delinnlevering

12,5 % rabatt ved minst 1 000 store sendinger 
14 % rabatt ved minst 100 000 store sendinger 

Rabatten reduseres ved endring av: antall på mer enn 15 %, format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.

I rabattkategorien for 1 000 sendinger reduseres rabatten fra 12,5 % til 5 % 
I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 14 % til 5 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter frist eller som avvik ved innlevering aksepteres endring i antall på under +/- 15 %, endring i vekt og mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset, uten at det medfører rabattreduksjon.

5.3. Rabatt for buntsortering 
Gjelder store sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet store er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

6. Ekstra store sendinger

I formatet ekstra store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor rabattkategori MV4 og oppnå rabatt.

Maskintilpassede EKSTRA STORE sendinger

Rabattkategorier BeskrivelseMinsteantall
MV4Sendinger i eske eller lignende200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om rabattvilkår for maskintilpassede sendinger. Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minste antall for den enkelte rabattkategori:

Maskintilpassede sendinger i esker eller lignende

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - EKSTRA STORE sendinger
200 Maskintilpasset MV4

Leveres i egnet lastbærer

5000

Maskintilpasset MV4
Volum
Distribusjonstetthet

Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten
Se sorteringsliste for lastbærer

Ikke maskintilpassede

Minste antall Rabattkategorier Krav til tilrettelegging - STORE sendinger
200 Ingen rabatt

Leveres i egnet lastbærer

5000 Volum
Distribusjonstetthet

Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten
Se sorteringsliste for lastbærer

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger som skal sorteres til postnummerområder).

6.1 Rabatt for distribusjonstetthet – ekstra store
Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall sendinger er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering. 

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. 

Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

7. Innleveringssted- og tid

Innleveringer på inntil 5 000 sendinger kan leveres inn på postterminal, bedriftssenter, postkontor og Post i Butikk.

Inntil 10 000 sendinger kan leveres på postterminal, bedriftssenter og postkontor

Mer enn 10 000 sendinger skal alltid leveres til postterminal eller definerte innleveringssteder

Informasjon om innleveringssteder og åpningstider finner du på bring.no/kart

Post som ved innleveringen ikke tilfredsstiller vilkårene, kan bli forsinket eller returnert.

8. Delinnleveringer

Store innleveringer til ett og samme innleveringssted kan deles opp i flere delinnleveringer over 8 kalenderdager. Hver delinnlevering må ha samme format og rabattkategori.  

Alle delinnleveringer på en ordre må innleveres i samme kalenderår.

Minimumsantall er 20 000 pr delinnlevering. Sluttleveringen kan ha færre sendinger enn 20.000.

For å oppnå forhåndsmeldingsrabatt på delinnleveringer er minsteantallet for små sendinger 50 000 pr delinnlevering. Se punkt 4.1 for registrering av forhåndsmelding.

9. Frankering og merking

Fakturert post skal være utstyrt med frankeringsmerket P.P.Norge (porto betalt). Sendinger til utlandet må i tillegg tydelig merkes med Priority til venstre for frankeringsmerket.  

For innenlands sendinger uten konvolutt (åpne/i plast) kan frankeringsmerket erstattes med teksten “NORGE P.P.”

10. Leveringstid og utleveringsdager 

Leveringstid og utleveringsdager

   Leveringstid Utlevering i postkassen
I Norge 2-3 virkedager, og for postboks blir det 2 dager Mandag-fredag
Til Europa Tidligst fremme etter 3-7 virkedager Mandag-fredag, noen land mandag-lørdag
Utenfor Europa Tidligst fremme etter 5-9 virkedager

Post til utlandet sendes alltid frem på raskeste måte såfremt den er merket Priority. Leveringstiden er avhengig av avstand og postgangen i det enkelte land. Sendinger som er merket feil eller ikke merket med Priority blir sendt fram med forlenget leveringstid.

11. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering på bring.no:

•Adressering av sendinger innenlands
•Adressering av sendinger til utlandet
•Last ned postnummer

12. Avsender og returadresse (avsenderadresse)

Samme avsender
Utsendelse av post betalt med faktura, forutsetter at alle sendingene i en utsendelse/ordre har samme avsender. Hvem som er avsender skal framkomme tydelig på sendingene, enten i form av bedriftens navn eller logo. I tillegg skal sendingene ha en fullstendig norsk returadresse

Unngå forveksling mellom mottaker- og returadresse
Nesten all post sorteres i dag helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig at returadressen plasseres slik at den ikke kan forveksles med mottakeradressen. Det anbefales at returadressen plasseres på baksiden. 

Avsender og returadresse
Avsenders egen adresse er vanligvis også returadressen. Plassert på forsiden anbefales bruk av nøkkelord for å unngå forveksling med mottakeradressen. 

Flere returadresser
Avsender har anledning til å bruke flere returadresser i samme utsendelse. Brukes flere returadresser må avsenders navn/logo framkomme tydelig på sendingens forside. Dersom sendingen har flere adresseangivelser , i tillegg til mottakeradresse og returadresse, skal det benyttes nøkkelord foran returadressen. Returadressen plasseres fortrinnsvis på baksiden. Plassert på forsiden anbefaler vi at returadressen settes på én linje.

Anbefalt skrivemåte
Returadresse: Bedriften AS, Postboks 10, 9000 Tromsø

Alternativ skrivemåte

Returadresse:
Bedriften AS
Postboks 10
9000 Tromsø

Følgende nøkkelord er godkjent for returadresser
Avsender, Retur Adr, Returadresse, Fra/From, Sender og Return to

Rabatt for maskintilpassede sendinger
Du kan oppnå rabatt på dine utsendelser om du utformer og adresserer dine sendinger etter rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.

13. Bestilling/ordreregistrering

Hver utsendelse må bestilles i Min Post. Fraktbrev skal printes ut og følge sendingene. Dersom Min Post ikke benyttes, skal en korrekt utfylt ordreseddel følge sendingene. I spesifikasjonen skal destinasjon, format, priskategori, antall og vekt per sending (gram) eller totalvekt fylles ut. Totalvekten angis i kilo med en desimal. Antall sendinger med formattillegg og/eller antall sendinger med tilleggstjenester må oppgis.

Informasjon om innhold og mottakergruppe
Når du bestiller krysser du av for innhold og mottakergruppe i Min Post eller på ordreseddelen. Med denne informasjonen bidrar du til utarbeidelse av offentlig statistikk og utvikling av våre tjenester. Som et ledd i kartleggingen av reklamemarkedet, rapporterer Bring til statistikkleverandører, som Nielsen Media Research. Rapporteringen inneholder historiske tall på brutto distribusjonsomsetning per måned, spesifisert på kundenivå (før rabatter og eksklusiv MVA).

14. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel danner grunnlag for fakturering. 
Vil du betale kontant tar du kontakt med kundeservice på telefon 04045 eller kundeservice@bring.com for prisberegning og innbetalingskort med KID nummer. 

15. Innhold og emballasje

Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende i posten og emballeres godt, så det slutter godt om innholdet slik at innholdet ligger støtt.

Se gjeldende bestemmelser for forbudt innhold og for farlig gods i begrensede mengder

Sendinger som inneholder farlig gods i begrensede menger skal merkes. Merking skal plasseres på forsiden av sendingen sammen med mottakeradressen.

Det er avsenders ansvar at innhold i forsendelsen er i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser. For enkelte varetyper gjelder bestemte restriksjoner, som avsender plikter å gjøre seg kjent med. Posten bærer intet ansvar for forsendelsens innhold.

16. Følgepapirer til utlandet

Sender har ansvaret for at postsendinger som inneholder f.eks. en gjenstand har tolletikett CN22 festet på forsiden. Når verdien av innholdet overstiger 300 DTS (ca. 3.000,- NOK), festes bare den øverste delen av etiketten på sendingen, og tolldeklarasjon CN23 legges i plastlomme og festes til sendingen. Senders navn og adresse skal oppgis på forsiden av sendingen. Les mer om toll

17. Generelle betingelser

Utover vilkår beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår for posttjenester og Postens generelle betalingsbetingelser

Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og tjenestevilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og tjenestevilkår offentliggjøres på bring.no. 

Nye publisert pakningsvilkår fra 1.9.2018
Oppdatert Generelle vilkår V03 avvikling postoppkrav