Med mindre annet er skriftlig avtalt, gjelder følgende vilkår:

Printvennlig versjon (PDF)


1. Hva kan sendes

Minimum 200 sendinger pr innlevering fra samme avsender. Færre enn 200 kan leveres inn når det betales for 200 sendinger. Minimumsantallet gjelder

 • pr format: små, store eller ekstra store
 • pr leveringshastighet (A-Prioritert eller B-Økonomi)
 • pr rabattkategori
 • totalt for innland og utland


2. Formater, mål og vekt

Når ett av maksimumsmålene som er angitt for formatet overstiges, må det betales for et større format.

Maksimumsmål (tykkelse og størrelse) pr format
Små (B5)Store (B4)Ekstra storeEkstra store med formattillegg

 

 

Bilde brev inntil 0,5 cm uten tekst

Bilde brev inntil 2 cm uten tekst

Bilde brev 2-7 cm uten tekst

Bilde brev over 7 cm uten tekst

Inntil 0,5 cm tykk
Størrelse inntil 25x17,6 cm
Inntil 2,0 cm tykk
Størrelse inntil 35,3x25 cm
Inntil 7 cm tykk
Størrelse inntil 35,3x25 cm
Mer enn 7 cm tykk eller større enn 35,3x25 cm
Vektvariasjon pr format
Inntil 30 gramInntil 50 gramInntil 100 gram
Med vektvariasjon menes vekten mellom den tyngste og den letteste sendingen innenfor samme format, leveringshastighet og rabattkategori. Når minimumsantallet på 200 stykk i samme priskategori er innfridd, kan det i samme priskategori leveres flere vektvariasjoner, såfremt antall pr vektvariasjon spesifiseres i ordreregistreringen.

Sendinger i form av rull vil alltid være i formatet Ekstra store, med eller uten formattillegg.

Maksimumsmål for postsendinger:
Lengde inntil 60 cm. Lengde + bredde + tykkelse ikke over 90 cm.
Rull: Lengde inntil 90 cm. Lengde + dobbel diameter må ikke være over 104 cm.

Minimumsmål for postsendinger:
9 x 14 cm
Rull: Lengde minst 10 cm. Lengde + dobbel diameter må være minst 17 cm.

Maksimumsvekt:
2 000 gram per sending

3. Priser og rabatter

Sendingene prises etter følgende hovedprinsipper

 • Størrelse: Sendingens lengde, bredde og tykkelse avgjør hvorvidt sendingene prises i formatet små, store eller ekstra store
 • Leveringshastighet: A-Prioritert eller B-Økonomi.
 • Destinasjoner: Norge, Europa og Verden

Alle sendinger i en ordre/innlevering skal ha samme avsender.

Det gis rabatter etter følgende rabattkategorier, se også priser og rabatter i prislisten:

 • Maskintilpassede: Sendingene må innfri vilkår for maskintilpassede sendinger.
 • Distribusjonstetthet: Sendinger som skal omdeles i definerte postnummerområder med høy distribusjonstetthet
 • Volum: Volumrabatt fra angitte minimumsantall pr format, leveringshastighet og rabattkategori
 • Forhåndsmelding: Antall sendinger som skal leveres inn må forhåndsmeldes i nettbutikken minst 15 virkedager før innlevering
 • Buntsortert i B-Økonomi: Gjelder sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal sorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis for det antall sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer.

Vilkår for den enkelte rabattkategori samt krav til tilrettelegging må være innfridd for å oppnå rabattene. Se beskrivelse under hvert av formatene små, store og ekstra store.

Ved innleveringen må følgende leveres adskilt

 • Formatene små, store, ekstra store og ekstra store med formattillegg
 • Leveringshastighetene A-Prioritert og B-Økonomi
 • Sendinger til Norge, Europa og Verden
 • Maskintilpassede sendinger (de ulike kategoriene for seg) leveres adskilt fra ikke maskintilpassede sendinger

4. Små sendinger

I formatet små sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 3 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Rabattkategorier Maskintilpassede små sendingerMinsteantall
MV1Nøytrale tilnærmet hvite konvolutter200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2Konvolutter med reklametrykk2 000 sendinger
MV3Sendinger uten konvolutt, åpne/i plast200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om de ulike rabattkategoriene i rabattvilkår for maskintilpasset post 

Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minimumsantall for den enkelte rabattkategori:

Minimum antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - SMÅ SENDINGER
Maskintilpassede nøytrale hvite/lyse konvolutter
200Maskintilpasset MV1Skal leveres i kassett.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
5 000Maskintilpasset MV1
Distribusjonstetthet
15 000Maskintilpasset MV1
Volum
Distribusjonstetthet
250 000Maskintilpasset MV1
Volum
Distribusjonstetthet
Gjelder ved 250 000 per innlevering eller per dag
- Leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
- Pakkes på pall til terminaler
- Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Maskintilpassede konvolutter og postkort med reklametrykk
2 000Maskintilpasset MV2Skal leveres i kassett.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
5 000Maskintilpasset MV2
Distribusjonstetthet
15 000Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet
250 000Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet
Gjelder ved 250 000 per innlevering eller per dag
- Leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
- Pakkes på pall til terminaler
- Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne/i plast
200Maskintilpasset MV3Skal som hovedregel leveres i kassett.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
- Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
5 000Maskintilpasset MV3
Distribusjonstetthet
Buntsortert B-Økonomi
15 000Maskintilpasset MV3
Volum
Distribusjonstetthet

Buntsortert B-Økonomi
Skal som hovedregel leveres i kassett sorterte på de 2 første siffer i
postnummeret.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
- Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
- Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
Ikke maskintilpassede konvolutter og postkort 
200Ingen rabattKassetter kan benyttes
5 000Distribusjonstetthet
15 000Volum
Distribusjnstetthet
Skal leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret.
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
- Pakkes på pall til terminaler
Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Ikke maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne i plast
 200Ingen rabattKassetter kan benyttes
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
5 000Buntsortert B-Økonomi
Distribusjonstetthet
15 000Volum
Distribusjonstetthet
Buntsortert B-Økonomi 
Skal leveres sortert og pakket i bunter
- Buntene skal ha maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
Ikke maskintilpassede sendinger i form av pressfals, selfmailere, falset enkeltark o.l.
200Ingen rabattLeveres i kassetter, fortrinnsvis i stigende postnummerrekkefølge
5 000Distribusjonstetthet
15 000Volum
Distribusjonstetthet
Skal leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret,
fortrinnsvis i stigende postnummerrekkefølge
- Alle sendinger i kassetten må stå samme vei
- Pakkes på pall til terminaler
- Se pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert på 2 siffer i kassett
Når du leverer sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen. Pakningslisten finner du i Vilkår for sortering av brev og postkort i kassetter.

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter Vilkår for pakking og merking av bunter.

Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall. Det er ulik tilrettelegging på pall avhengig av om sendingene sendes som A-Prioritert eller B-Økonomi:

4.1. Rabatt for distribusjonstetthet - små sendinger

Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummer-områder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innenfor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendingene i bestillingen. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastet opp til forhåndsmeldingen. Les mer om rabatt for distribusjonstetthet.

Endringer i postnummer gjennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

4.2. Rabatt for forhåndsmelding – små sendinger

Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Det skal i tillegg lastes opp postnummerfiler i formatet Excel eller CSV. Filene må laste opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med.

Rabattsatser
Minsteantallet gjelder pr leveringshastighet og pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst
50 000 sendinger pr delinnlevering

2 % rabatt ved minst 50 000 små sendinger
5 % rabatt ved minst 100 000 små sendinger

Rabatten reduseres ved endring av: antall på mer enn 15 %, leveringshastighet, format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.

I rabattkategorien for 50 000 sendinger reduseres rabatten fra 2 % til 1 %
I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 5 % til 2 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter frist eller som avvik ved innlevering aksepteres endring i antall på under +/- 15 %, endring i vekt og mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset, uten at det medfører rabattreduksjon.

4.3. Rabatt for buntsortering - B-Økonomi

Gjelder små sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet små er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen. Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

5. Store sendinger

I formatet store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor en av nevnte 4 rabattkategorier og oppnå rabatt.

Rabattkategorier Maskintilpassede  store sendingerMinsteantall
MV1Nøytrale tilnærmet hvite konvolutter200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV2Konvolutter med reklametrykk2 000 sendinger
MV3Sendinger uten konvolutt, åpne eller i plast200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)
MV4Sendinger i eske eller lignende200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om de ulike rabattkategoriene i rabattvilkår for maskintilpasset post

Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minimumsantall for den enkelte rabattkategori:

Minimum antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - STORE SENDINGER
Maskintilpassede nøytrale hvite/lyse konvolutter
200Maskintilpasset MV1Skal leveres i kassett.
- Alle sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp
5 000Maskintilpasset MV1
Volum
Distribusjonstetthet
20 000Maskintilpasset MV1
Volum
Distribujsonstetthet
Skal leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret. Alle
sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp.
- Pakkes på pall til terminaler
- Se Pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Maskintilpassede konvolutter og postkort med reklametrykk
2 000Maskinrabatt MV2Skal leveres i kassett.
- Alle sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp.
5 000Maskinrabatt MV2
Volum
Distribusjonstetthet
20 000Maskintilpasset MV2
Volum
Distribusjonstetthet
Skal leveres i kassett sortert på de 2 første siffer i postnummeret. Alle
sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp.
- Pakkes på pall til terminaler
Se Pakningsliste for sendinger sortert i kassett 1)
Maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne/i plast
200Maskintilpasset MV3Skal som hovedregel leveres i kassett. Alle sendinger i kassetten skal ligge samme vei med adressesiden opp.
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
- Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
5 000Maskintilpasset MV3
Volum
Distribusjonstetthet
Buntsortert
B-Økonomi
Skal leveres sortert og pakket i bunter
- Buntene skal ha maskinlesbar adressering,
Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
Maskintilpassede sendinger i eske eller lignende
200Maskintilpasset MV4Leveres i egnet lastbærer
5 000Maskintilpasset MV4
Volum
Distribusjonstetthet
Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten.
- Sorteringsliste for A-Prioritert
- Sorteringsliste for B-Økonomi
Ikke maskintilpassede konvolutter og postkort
200Ingen rabattKassetter kan benyttes
5 000Volum
Distribusjonstetthet
Skal leveres sortert og pakket i bunter
- Buntene skal ha maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
Ikke maskintilpassede sendinger uten konvolutt, åpne i plast
200Ingen rabattKassetter kan benyttes.
Kan leveres i bunter med maskinlesbar adressering
Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
5 000Volum
Disbribusjonstetthet
Buntsortert
B-Økonomi
Skal leveres sortert og pakket i bunter
- Buntene skal ha maskinlesbar adressering
- Se Vilkår for pakking og merking av bunter 2)
Ikke maskintilpassede sendinger i eske eller lignende
200Ingen rabattLeveres i egnet lastbærer
5 000Volum
Distribusjonstetthet
Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter sorteringsliste definert av Posten.
- Sorteringsliste for A-prioritert
- Sorteringsliste for B-Økonomi

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger sortert på 4 eller 2 siffer i postnummeret).

1) Pakningsliste for sendinger sortert på 2 siffer i kassett
Når du har sendinger sortert i kassett på 2 siffer og volumet utgjør minst 20 kassetter til en terminal, skal kassettene pakkes direkte til terminalen.Pakningslisten finner du i Vilkår for sortering av brev og postkort i kassetter.

2) Pakking og merking av bunter
Sendinger sortert i bunt skal ha maskinlesbar adressering og pakkes og merkes etter Vilkår for pakking og merking av bunter.

Bunter sortert på 4- og 2- siffer i postnummeret skal leveres på pall. Det er ulik tilrettelegging på pall avhengig av om sendingene sendes som A-Prioritert eller B-Økonomi:

5.1 Rabatt for distribusjonstetthet - store sendigner
Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummerområder. Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innefor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendinger i bestillingen. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

I kombinasjon med rabatt for forhåndsmelding, brukes samme postnummerfil som du lastest opp til forhåndsmeldingen. Les mer om rabatt for distribusjonstetthet.

Endringer i postnummer gennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

5.2. Rabatt for forhåndsmelding – store sendinger

Rabatten forutsetter at en forhåndsmelding er registrert i Min Post minst 15 virkedager før innleveringsdagen. Ved minst 5 000 sendinger skal det i tillegg lastes opp postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Filene må laste opp senest 5 virkedager før innlevering. Ved delinnleveringer skal alle postnummerfiler for hele innleveringsperioden lastes opp senest 5 virkedager før første innlevering. Postnummerfilen skal kun inneholde postnummer innenlands. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen.

Rabattsatser

Minsteantallet gjelder pr leveringshastighet og pr rabattkategori. For delinnleveringer gjelder minst 
20 000 sendinger pr delinnlevering

12,5 % rabatt ved minst 1 000 store sendinger
14 % rabatt ved minst 100 000 store sendinger

Rabatten reduseres ved endring av: antall på mer enn 15 %, leveringshastighet, format, innleveringsdato og innleveringssted hvis endringen gjøres etter registreringsfristen på 15 virkedager og senest 5 virkedager før innlevering.

I rabattkategorien for 1 000 sendinger reduseres rabatten fra 12,5 % til 5 %
I rabattkategorien for 100 000 sendinger reduseres rabatten fra 14 % til 5 %

Rabatten faller bort hvis innleveringen ikke er i henhold til registrert forhåndsmelding eller hvis det er foretatt endringer etter fristen på 5 virkedager. Det samme gjelder dersom postnummerfiler ikke er lastet opp innen fristen på 5 virkedager før innlevering.

Etter frist eller som avvik ved innlevering aksepteres endring i antall på under +/- 15 %, endring i vekt og mellom maskintilpasset/ikke maskintilpasset, uten at det medfører rabattreduksjon.

5.3. Rabatt for buntsortering - B-Økonomi

Gjelder store sendinger uten konvolutt, åpne/i plast som skal forhåndssorteres og pakkes i bunter. Rabatten gis på den andelen sendinger som kan pakkes i bunter med minst 10 sendinger til samme postnummer i Norge (4 siffer). Minsteantallet for formatet store er 5 000 innenlandske sendinger, og en postnummerfil i formatet Excel eller CSV må lastes opp i Min Post/Forhåndsmelding senest 5 virkedager før innleveringen. Det er kun sendinger innenlands som skal tas med i postnummerfilen.

6. Ekstra store sendinger

I formatet ekstra store sendinger kan du sende ikke maskintilpassede sendinger, eller tilpasse dine sendinger innenfor rabattkategori MV4 og oppnå rabatt.

Rabattkategorier
Maskintilpassede sendinger
Minsteantall
MV4Sendinger i eske eller lignende200 sendinger (færre kan leveres mot å betale for 200 sendinger)

Les mer om rabattkategorien rabattvilkår for maskintilpasset post

Sendingene må innfri krav til tilrettelegging og minimumsantall for den enkelte rabattkategori:

Minimum antallRabattkategorierKrav til tilrettelegging - Ekstra store sendinger
Maskintilpassede sendinger i eske eller lignende
200Maskintilpasset MV4Leveres i egnet lastbærer
5 000Maskintilpasset MV4
Volum
Distribusjonstetthet
Sorteres på i lastbærere til "postnummerområder" etter
sorteringsliste definert av Posten
- Sorteringsliste for A-prioritert
- Sorteringsliste for B-Økonomi
Ikke maskintilpassede
200Ingen rabattLeveres i egnet lastbærer
5 000Volum
Distribusjonstetthet
Sorteres i lastbærere til "postnummerområder" etter
sorteringsliste definert av Posten.
Sorteringsliste for A-prioritert
- Sorteringsliste for B-Økonomi

Når innleveringen består av sendinger med ulike vekter, skal vektvariasjonene spesifiseres i ordreregistreringen og sendingene tilrettelegges per vektvariasjon (slik tilrettelegging gjelder ikke for sendinger som skal sorteres til posnummerområder).

6.1 Rabatt for distribusjonstetthet - ekstra store

Rabatten gis for sendinger som skal omdeles i områder med høy distribusjonstetthet. Minste antall er 5 000 innenlandske sendinger pr innlevering.

Sendingene må være adressert til en postadresse innenfor definerte postnummerområder.

Utsendelsen må bestilles i Min Post, og det må samtidig lastes opp en postnummerfil i formatet Excel eller CSV. Rabatten beregnes automatisk av den andel sendinger som er adressert til et postnummer innefor de definerte områdene. I ordrebekreftelsen vises rabatten som en snittrabatt fordelt på alle sendinger i bestillingen. Sendinger adressert til utlandet tas ikke med i filen. Les mer om rabatt for distribusjonstetthet.

Endringer i postnummer gennomføres en gang pr år, og kan medføre endring i postnummer som omfattes av rabatten.

7. Innleveringssted- og tid

 • Innleveringer på inntil 5 000 sendinger kan leveres inn på postterminal, bedriftssenter, postkontor og Post i Butikk.
 • Inntil 10 000 sendinger kan leveres på postterminal, bedriftssenter og postkontor
 • Mer enn 10 000 sendinger skal alltid leveres til postterminal eller definerte innleveringssteder

  Informasjon om innleveringssteder og åpningstider

Post som ved innleveringen ikke tilfredsstiller vilkårene, kan bli forsinket eller returnert.

8. Delinnleveringer

Store innleveringer til ett og samme innleveringssted kan deles opp i flere delinnleveringer over 8 kalenderdager. Hver delinnlevering må ha samme format, rabattkategori og leveringshastighet.

Minimumsantall er 20 000 pr delinnlevering. Sluttleveringen kan ha færre sendinger enn 20.000.

For å oppnå forhåndsmeldingsrabatt på delinnleveringer er minsteantallet for små sendinger 50 000 pr delinnlevering. Se punkt 4.2 for registrering av forhåndsmelding.

9. Frankeringsmåte

Sendingene skal være utstyrt med Postens frankopåtrykk .
For sendinger uten konvolutt (åpne/i plast) kan teksten “NORGE P.P.” benyttes

10. Merking av leveringshastighet

Merking av leveringshastighet plasseres ved siden av frankopåtrykket.

Innland:
A-Prioritert bør merkes A, A-Prioritert eller A-Prioritaire
B-Økonomi skal merkes B, B-Økonomi eller B-Economique

Utland:
A-Prioritert skal merkes A-Prioritaire
B-Økonomi merkes B-Economique

11. Leveringshastighet og utleveringsdager

Antall dager er avhengig av avstand og destinasjon

Innland
A-prioriter er fremme innen 1-2 virkedager og utleveres mandag-fredag
B-Økonomi er fremme innen 3-5 virkedager og utleveres mandag-fredag

Utland
A-Prioriter er tidligst fremme etter 2-10 virkedager og utleveres mandag-fredag. Noen land mandag-lørdag
B-Økonomi er tidligst fremme etter 4-14 virkedager og utleveres mandag-fredag

12. Adressering

Adressering med korrekt navn og adresse sikrer at posten kommer frem til rett mottaker uten forsinkelse. Se retningslinjer og regler for korrekt adressering på bring.no

Adressering til postmottakere i Norge
Adressering av sendinger til utlandet
Last ned postnummer

13. Avsender og returadresse (avsenderadresse)

Samme avsender
Utsendelse av post betalt med faktura, forutsetter at alle sendingene i en utsendelse/ordre har samme avsender. Hvem som er avsender skal framkomme tydelig på sendingene, enten i form av bedriftens navn eller logo. I tillegg skal sendingene ha en fullstendig norsk returadresse

Unngå forveksling mellom mottaker- og returadresse
Nesten all post sorteres i dag helt eller delvis maskinelt. Det er derfor viktig at returadressen plasseres slik at den ikke kan forveksles med mottakeradressen. Det anbefales at returadressen plasseres på baksiden.

Avsender og returadresse
Avsenders egen adresse er vanligvis også returadressen. Plassert på forsiden anbefales bruk av nøkkelord for å unngå forveksling med mottakeradressen.

Flere returadresser
Avsender har anledning til å bruke flere returadresser i samme utsendelse. Brukes flere returadresser må avsenders navn/logo framkomme tydelig på sendingens forside. Det må alltid brukes et godkjent nøkkelord foran returadressen. Returadressen plasseres fortrinnsvis på baksiden. Plassert på forsiden anbefaler vi at returadressen settes på én linje.

Anbefalt skrivemåte
Returadresse: Bedriften AS, Postboks 10, 9000 Tromsø

Alternativ skrivemåte
Returadresse:
Bedriften AS
Postboks 10
9000 Tromsø

Følgende nøkkelord er godkjent for returadresser:
Avsender, Retur Adr, Returadresse, Fra/From, Sender og Return to

Rabatt for maskintilpassede sendinger
Du kan oppnå rabatt på dine utsendelser om du utformer og adresserer dine sendinger etter rabattvilkår for maskintilpassede sendinger.

14. Tilleggstjeneste

Postoppkrav. Tjenesten kan ikke benyttes for maskintilpassede sendinger i formatene små og store.

15. Bestilling/ordreregistrering

Hver utsendelse må bestilles i Min Post. Fraktbrev skal printes ut og følge sendingene. Dersom nettbutikken ikke benyttes, skal en korrekt utfylt ordreseddel følge sendingene. I sendingsspesifikasjon skal destinasjon, leveringshastighet, format, priskategori, antall og vekt per sending (gram) eller totalvekt fylles ut. Totalvekten angis i kilo med en desimal. Hvis tilleggstjenester eller formattillegg på sendingene, må det fylles ut med korrekt antall.

Informasjon om innhold og mottakergruppe
Når du bestiller krysser du av for innhold og mottakergruppe i Min Post eller på ordreseddelen. Med denne informasjonen bidrar du til utarbeidelse av offentlig statistikk og utvikling av våre tjenester. Som et ledd i kartleggingen av reklamemarkedet, rapporterer Bring til statistikkleverandører, som Nielsen Media Research. Rapporteringen inneholder historiske tall på brutto distribusjonsomsetning per måned, spesifisert på kundenivå (før rabatter og eksklusiv MVA)

16. Fakturering

Registrert ordre/ordreseddel danner grunnlag for fakturering.
Vil du betale kontant tar du kontakt med kundeservice på telefon 04045 eller kundeservice@bring.com for prisberegning og innbetalingskort med KID nummer.

17. Innhold

Sendingene må ha et innhold som er tillatt å sende i Posten og slutte godt om det, slik at innholdet ligger støtt.

18. Følgepapirer til utlandet

Sender har ansvaret for at postsendinger som inneholder f.eks. en gjenstand har tolletikett CN22 festet på forsiden. Når verdien av innholdet overstiger 300 DTS (ca. 3.000,- NOK), festes bare den øverste delen av etiketten på sendingen, og tolldeklarasjon CN23 legges i plastlomme og festes til sendingen. Senders navn og adresse skal oppgis på forsiden av sendingen. Les mer om toll

19. Generelle betingelser

Utover vilkår beskrevet her, gjelder Postens generelle leveringsvilkår og Postens generelle betalingsbetingelser .
Posten Norge AS forbeholder seg rett til å gjennomføre endringer i pris- og produktvilkår etter forutgående varsel, senest 2 måneder før endringen trer i kraft. Informasjon om endringer i pris- og produktvilkår offentliggjøres på bring.no

1/3/16-2